Zgromadzenie sprawozdawcze Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej

05.06.2017

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej podjęło uchwałę, w której postuluje m.in. o zagwarantowanie wszystkim obywatelom pełnej realizacji prawa do obrony, wprowadzenie instytucji wyznaczenia obrońcy z urzędu na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru oraz o wprowadzenie do kodeksu karnego instytucji umorzenia kompensacyjnego, czyli możliwość uzyskania przez pokrzywdzonego przestępstwem szybkiego naprawienia szkody.

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej odbyło się 2 czerwca 2017 r. Gośćmi świętokrzyskich adwokatów byli adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anna Barczyk, skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, sędzia Monika Gądek–Tamborska, reprezentująca prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, SSR Ewa Domagalska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Kielcach, dr. Krzysztof Wątorek, prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Zgromadzeniu przewodniczył adw. Edward Rzepka.

Członkowie izby wysłuchali m.in. sprawozdania adw. Jerzego Zięby, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, który w swoim wystąpieniu odniósł się również do aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości. Nawiązał do Kongresu Prawników Polskich w Katowicach, który odbył się 20 maja br., wskazując na jego historyczne znaczenie. Podkreślił, że zorganizowanie tego wydarzenia to również sukces Adwokatury i osobiście adw. Jacka Treli, którego zaangażowanie w realizację tej idei było ogromne.

Podczas Zgromadzenia głos zabrał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który podzielił się swoimi refleksjami na temat przebiegu Kongresu Prawników Polskich oraz planowanych przedsięwzięć realizujących postanowienia Kongresu. Następnie głos zabrał adw. Rafał Dębowski, opiekun Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej oraz dr. Krzysztof Wątorek, który z uznaniem odniósł się do współpracy reprezentowanej uczelni z ORA w Kielcach. Nie zabrakło również wystąpienia b. dziekana ORA w Kielcach adw. Stanisława Szufla, który nawiązał do aktualnych problemów wykonywania zawodu oraz kondycji adwokatury.

Podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę wyrażającą uznanie dla inicjatywy Kongresu Prawników Polskich - powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, jednocześnie wskazując na potrzebę wprowadzenia do obowiązujących przepisów prawa karnego zmian gwarantujących wszystkim obywatelom pełną realizację prawa do obrony oraz postulat ponownego wprowadzenia do kodeksu karnego instytucji umorzenia kompensacyjnego.

 

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

W KIELCACH z dnia 2 czerwca 2017 r.

 

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach zwraca się do podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą o pilne podjęcie prac legislacyjnych i wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa karnego gwarantujących wszystkim obywatelom pełną realizację prawa do obrony. Obowiązkiem państwa powinno być zapewnienie osobie zatrzymanej przez funkcjonariuszy Policji oraz innych służb, pomocy adwokata z wyboru lub
z urzędu, już na najwcześniejszym etapie postępowania w sprawie.

Dla realizacji prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym niezbędnym jest ponowne wprowadzenie instytucji wyznaczenia obrońcy z urzędu na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru.

Popieramy postulat ponownego wprowadzenia do kodeksu karnego instytucji umorzenia kompensacyjnego, co służyłoby szerszemu wprowadzeniu do procesu karnego postępowania mediacyjnego i podkreślenia znaczenia funkcji kompensacyjnej prawa karnego i idei sprawiedliwości naprawczej.

Z uznaniem odnosimy się do inicjatywy Kongresu Prawników Polskich postulującej powołanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej skupiającej szerokie kręgi przedstawicieli zawodów prawniczych, w celu przygotowania projektów nowych ustaw lub nowelizacji aktów prawnych, służących usprawnieniu działania organów wymiaru sprawiedliwości, przy poszanowaniu uniwersalnych wartości, jakimi są niezależne i niezawisłe sądy. 

Tagi: ORA, karne, obrońca

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email