Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej

03.06.2015

Ponad 750 adwokatów wzięło udział w corocznym zgromadzeniu krakowskiej izby adwokackiej, które odbyło się 30 maja w auli dużej Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgromadzenie otworzył adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, a następnie wprowadzony został sztandar Krakowskiej Izby Adwokackiej. Dziekan przywitał uczestników oraz przybyłych na zaproszenie ORA gości.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: sędzia Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, adw. Jacek Trela,  wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Wojciech Szczepanik,  wicewojewoda Małopolski, adw. Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, sędzia Andrzej Solarz, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sędzia Andrzej Irla, prezes Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędzia Beata Morawiec, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Grzegorz Kiełb, naczelnik Wydziału Prezydialno-Protokolarnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, adw. Dariusz Wojnar, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, adw. Grzegorz Kopeć, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, r.pr. Anna Sobczak, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Dorota Chrząszcz, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W skład Prezydium Zgromadzenia weszli: przewodniczący: adw. Robert Piekarczyk, zastępcy: adw. Michał Kula, adw. Adam Szkaradziński, sekretarze: adw. Katarzyna Kosiorkiewicz, adw. Bernadetta Burkiewicz–Śliwa.

Zgromadzenie minutą ciszy uczciło pamięć zmarłych w ostatnim roku adwokatów izby krakowskiej: adw. Władysława Gubernata, adw. Włodzimierza Jędrycha, adw. Jana Mrózka, adw. Juliusza Mysińskiego, adw. Edwarda Pabiana, adw. Emila Przepióry, adw. Marka Stoczewskiego, adw. prof. dr. Stanisława Włodyki i adw. Janiny Żmudy.

Zgromadzenie dokonało wyboru swoich Komisji w następującym składzie:

  • Komisja Mandatowa: adw. Aleksandra Cempura, adw. Katarzyna Burda, adw. Natalia Kujawa, adw. Wojciech Sieniawski 
  • Komisja Wnioskowa: adw. Piotr Ostrowski, adw. Krzysztof Bachmiński, adw. Kamil Niedziejko, adw. Maciej Gospodarczyk, adw. Jerzy Tokarz, adw. Tomasz Wierzbicki, adw. Rafał Słowik, adw. Maciej Linzenbarth
  • Komisja Skrutacyjna: adw. Małgorzata Weredyńska, adw. Ewa Bartos, adw. Anna Mazur, adw. Marcin Buczkowski, adw. Paweł Wroński, adw. Anna Kasolik, adw. Bartłomiej Tabaka, adw. Tomasz Tabisz, adw. Grażyna Zemanek, adw. Jarosław Ruchałowski.

Następnie Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz z adw. Jackiem Trelą, wiceprezesem NRA wręczył przyznane przez Prezydenta RP oznaczenia państwowe adwokatom - zasłużonym obrońcom w procesach politycznych w latach 1980-1989. Odznaczenia otrzymali: adw. Andrzej Tarnawski – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, adw. Krzysztof Bachmiński, adw. Andrzej Buczkowski i adw. Stanisław Kłys – Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz adw. Andrzej Woźniak – Złoty Krzyż Zasługi.

Przybyli goście dziękując za zaproszenie na Zgromadzenie życzyli zebranym owocnych i udanych obrad. Wicedziekan ORA w Katowicach - adw. Grzegorz Kopeć w imieniu śląskiego środowiska adwokackiego przekazał na ręce Dziekana Pawła Gierasa prezent w postaci albumu „Polskie Banknoty obiegowe z lat 1975-1996”.

W dalszej części zgromadzenia poszczególne komisje przedstawiły swoje sprawozdania a dziekan ORA, prezes Sądu Dyscyplinarnego
i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania z działalności organów krakowskiej izby adwokackiej w ostatnim roku.

W trakcie sprawozdania Dziekan ORA po raz pierwszy przedstawił wizualizację architektoniczną nowoczesnego pawilonu szkoleniowo-konferencyjnego, którego realizacja planowana jest w podworcu nieruchomości izby, przy ul. Batorego 17.

W wyniku przeprowadzonych głosowań zgromadzenie podjęło uchwały o zatwierdzeniu wykonania budżetu ORA i FWP za 2014 rok oraz przyjęto preliminarz budżetowy ORA i FWP na 2015 rok. Okręgowej Radzie Adwokackiej udzielone zostało absolutorium.

Skarbnik ORA adw. Krzysztof Kostański przedstawił propozycję uchwały dotyczącej zmiany wysokości składki samorządowej w brzmieniu:

Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwala wysokość składki samorządowej (wraz ze składką na obowiązkowe ubezpieczenie oc adwokatów) oraz zmienia uchwałę Sprawozdawczego Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej z 17 maja 2014 roku w sprawie składki samorządowej
w następujący sposób:

I. Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku składka samorządowa wynosić będzie:

- dla adwokata wykonującego zawód 207 zł miesięcznie

- dla adwokata wykonującego zawód po 70-tym roku życia 187 zł miesięcznie

- dla adwokata niewykonującego zawodu w tym radców prawnych
i pracowników nauki 140 zł miesięcznie

- dla aplikantów 30 zł miesięcznie

II. Kobiety-adwokaci począwszy od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym urodziły dziecko zostają zwolnione przez okres 6 miesięcy z opłacania składki samorządowej, z wyjątkiem składki na ubezpieczenie OC pod warunkiem, że w terminie do 90-tego dnia od urodzenia dziecka powiadomią o tym ORA w Krakowie

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Funduszu Wzajemnej Pomocy KIA oraz trzy uchwały rekomendowane przez Okręgową Radę Adwokacką w następującym brzmieniu:

  • Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej stwierdza, że adwokat Stanisław Jerzy Jaźwiecki dobrze zasłużył się Adwokaturze Krakowskiej.

  • Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej w ślad za wspólnym stanowiskiem przyjętym przez Okręgowe Rady Adwokackie w Krakowie oraz we Wrocławiu w dniu 15 maja 2015 r. uznaje za konieczne znaczące urealnienie wysokości stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie stanowiącą podstawę zasądzania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej ponoszonych przez Skarb Państwa na rzecz adwokatów ustanowionych z urzędu, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 461, przede wszystkim w sprawach, w których obecnie obowiązujące stawki, ustalone przed ponad 12 laty i nie zmieniane mimo zmiany stosunków i siły nabywczej pieniądza, nie odzwierciedlają nawet w przybliżeniu koniecznego nakładu pracy i kosztów ponoszonych przez adwokata, przy czym w związku z kolejnymi zmianami przepisów, obowiązków i kosztów związanych z pomocą prawną z urzędu przybywa. Dotyczy to w szczególności stawek: w sprawach o alimenty (§ 7 pkt 11 Rozporządzenia - obowiązująca stawka minimalna 60 zł), w sprawach spadkowych wymienionych w § 9 pkt 1 i 2 – 60 zł, w sprawach wymienionych w § 11.1 pkt 8, 14, 15 – 60 zł, w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wymienionych w § 12 Rozporządzenia, w których stawki minimalne ustalono na 60 lub 120 zł, w postępowaniu dotyczącym skargi konstytucyjnej określonych w § 13.6 na 240 zł lub 120 zł, 180 zł za obronę w dochodzeniu (§ 14.1 pkt 1), w sprawach o wykroczenia (§ 14.2  pkt 2), a także 120 zł w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie (§ 16.6 Rozporządzenia). Za konieczne uznać należy również złagodzenie ograniczenia zawartego w § 19 pkt 1 Rozporządzenia i umożliwienie organom przyznające wynagrodzenie, bardziej znaczące niż obecnie przewidziane w granicach 150%, jego podwyższenie w stosunku do stawek minimalnych w zależności od charakteru sprawy i nakładu pracy adwokata. Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej powołując się nadto na Uchwałę Programową XI Krajowego Zjazdu Adwokatury z 23 listopada 2013 roku zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej o przedstawienie niniejszej uchwały Ministrowi Sprawiedliwości i podjęcie starań o realizację jej postanowień oraz o realizację uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury.

  • Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie działań zmierzających do realizacji Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Adwokatury w zakresie poszerzenia obszaru aktywności zawodowej adwokatów, w szczególności w zakresie postulowanego w pkt. VII Uchwały Programowej przyznania adwokatom uprawnień do sporządzania protokołów zgromadzeń spółek prawa handlowego – tam gdzie dotychczas zastrzeżona jest forma aktu notarialnego – oraz możliwości uwierzytelniania odpisów i kopii wszelkich dokumentów.

Obrady zgromadzenia, po wyprowadzeniu przez poczet sztandarowy sztandaru KIA, zostały zamknięte przez Przewodniczącego. 

Tagi: ORA, stawki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email