Zgromadzenie Izby w Bielsku-Białej

27.06.2014

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej odbyło się 25 czerwca. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, jako opiekun Izby oraz adw. Andrzej Dzięcioł, członek NRA. Podczas Zgromadzenia odznakę Adwokatura Zasłużonym otrzymali adw. Andrzej Marek Herman, adw. Tadeusz Kociszewski i adw. Krzysztof Staszkiewicz.

Zgromadzenie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Izby oraz wspomnieniu zmarłych Adwokatów.

Adw. Stanisław Perucki, dziekan Izby, otworzył Zgromadzenie. Następnie adw. Bartosz Grohman, w imieniu Prezydium NRA, wręczył odznaczenia Adwokatura Zasłużonym.

Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Adam Wnęczak. Głos zabrał dziekan Perucki, który nawiązał do swojego pisemnego sprawozdania oraz wskazał na konieczność wdrażania marketingu usług adwokackich. Wskazał też na zagrożenia legislacyjne, pauperyzację środowiska i nie dające się przewidzieć konsekwencje nowelizacji kpk wchodzącej w życie w lipcu 2015.

Dziekan Perucki wskazał też na problem ustalenia taryfy adwokackiej, która nie była zmieniana od 12 lat. Przedstawił zadania komisji wizerunkowej, konieczność refleksji nad specjalizacją usług adwokackich. Omówił też kierunki zmian w ustawie prawo o Adwokaturze, oraz uchwałę NRA, obciążającą każdego adwokata składką 10 zł na obowiązkowe prenumerowanie „Palestry” i w związku z tym zawnioskował o podjęcie uchwały podnoszącej wysokość składki o 10 zł (do kwoty 160 zł).

Adw. Andrzej Herman, skarbnik Izby, nawiązał od problemu ściągalności składki wskazując, że w obecnym stanie kwota łącznych zaległości wynosi ok. 50 tys. zł co jest najwyższą kwotą zaległości składkowych. Zaapelował o terminowe opłacanie składek, aby zapewnić Izbie płynność w bieżącym regulowaniu należności. Nawiązał do przeprowadzonej w Izbie wizytacji, która została oceniona pozytywnie.

Następnie sprawozdanie przedstawili adw. Tadeusz Kościszewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Jan Jastrzębski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W gościnnym wystąpieniu adw. Bartosz Grohman podziękował za zaproszenie zarówno w imieniu własnym, jak i Andrzeja Zwary, prezesa NRA, który przekazał serdeczne życzenia owocnych obrad uczestnikom Zgromadzenia. Adw. Grohman omówił intencje NRA przy uchwalaniu składki na obowiązkową prenumeratę „Palestry”, wskazał na konieczność intensyfikacji marketingu usług adwokackich i omówił działania, jakie w tej materii podejmuje Prezydium NRA. Wskazał też na bieżące problemy Adwokatury, jak też opisał pojawiające się zagrożenia. Zarazem przywołał inicjatywy Komisji Młodych Adwokatów przy NRA, która podejmuje wysiłki w celu promowania usług adwokackich i planuje w tej materii dalsze szkolenia dla młodszych Koleżanek i Kolegów.

Następnie głosowano absolutorium i uchwałę finansową. Zgromadzenie Izby podniosło składkę o 10 zł od 1 stycznia 2015 przy 96 głosach „za” i 6 „przeciw”.

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email