Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Płocku

26.06.2015

Coroczne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Płocku odbyło się 13 czerwca. Poprzedziło je uroczyste ślubowanie młodych adwokatów, którzy w marcu br. zdali egzamin i zostali wpisani na listę.

Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Marek Brudnicki. Adw. Wojciech Skorupski, wicedziekan izby, zreferował działania Rady w roku sprawozdawczym. Następnie, w zastępstwie prezesa Sądu Dyscyplinarnego, głos zabrała sędzia tego sądu adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk, która poinformowała, że rozprawy wyznaczane są na bieżąco, postępowania toczą się sprawnie, zwłaszcza że zmianie uległa ustawa Prawo o adwokaturze, która ułatwiła sądom dyscyplinarnym procedowanie.

W zastępstwie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej głos zabrała adw. Maria Jamiołkowska, członek tej Komisji, która szczegółowo omówiła sposób i wyniki przeprowadzonej kontroli finansowo-księgowej Rady, a następnie złożyła wniosek o udzielenie Radzie absolutorium.

Po tych wystąpieniach głos zabrała adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA i opiekun izby płockiej. Omówiła ona stan prac nad ustawą o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazała m.in., iż bardzo szeroko został określony krąg osób uprawnionych do uzyskania takiej pomocy. Poinformowała, że przedstawiciele NRA uczestniczą w procesie legislacyjnym, ale wiele uwag zgłaszanych przez adwokatów nie znajduje zrozumienia. Adw. Krasowska poinformowała również o dostrzeganym przez NRA problemie zbyt niskich i nieadekwatnych do nakładu pracy stawek wynagrodzenia w sprawach z urzędu. Jest to przedmiotem dyskusji w środowisku i uzasadnionego niezadowolenia. NRA na posiedzeniu plenarnym będzie dyskutowało o możliwości podjęcia akcji protestacyjnej i jej formie. Poinformowała również, że w dniu 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy nowelizujące procedurę karną, które w sferze organizacyjnej nie stwarzają równych szans, albowiem Sądy będą musiały z prokuraturą uzgadniać kalendarz, ale taka procedura nie będzie obowiązywała w stosunku do adwokatów. Poinformowała również o złożonej przez NRA skardze konstytucyjnej dotyczącej przyznania radcom prawnym wykonywania obron w sprawach karnych.

Uczestniczący w dyskusji adwokaci zwracali uwagę na niskie stawki wynagrodzeń w sprawach z urzędu oraz niewystarczające działania samorządu adwokackiego w tym zakresie. Zgromadzenie podjęło w tym zakresie stosowną uchwałę. Zwracano również uwagę na kwestie związane z wynagrodzeniem działaczy organów samorządu.

Podkreślono, że w izbie płockiej wszyscy pracują społecznie. Adwokaci podkreślali, że praca w samorządzie jest zaszczytem i tak powinna być traktowana, dlatego ci, którzy się na nią decydują, powinni organizować swój czas w sposób umożliwiający godzenie obowiązków rodzinnych, zawodowych i samorządowych.

Na zakończenie obrad adw. Skorupski poinformował, że w budynku biura Rady można obejrzeć sztandar, który został wykonany z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 40-lecia izby. Przypomniał, że jego wykonanie było możliwe dzięki okolicznościowej składce w wysokości 100 zł, którą Zgromadzenie uchwaliło w ubiegłym roku.

Serdecznie zaprosił wszystkich obecnych do udziału w uroczystościach jubileuszowych.

Zgromadzenie poprzedziło ślubowanie adwokackie. Ślubowanie odebrał od adwokató adw. Wojciech Skorupski, wicedziekan izby płockiej, po czym nastąpiło wręczenie aktów ślubowania oraz upominków przygotowanych przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Uroczystość ślubowania zakończyło wręczenie wicedziekanowi pamiątkowego zdjęcia całej grupy byłych już aplikantów z ich podpisami.

oprac. adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk


Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email