Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Opolu

26.06.2015

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Opolu odbyło się 24 czerwca. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował opiekun izby, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Zgromadzenie otworzył adw. Cezary Goryszewski, dziekan ORA w Opolu.  Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Tomasz Zapotoczny, sekretarzem została adw. Emilia Składzik Dzięciołowska.

Adw. Paweł Płaza zgłosił wniosek formalny o poszerzeniu porządku obrad Zgromadzenie poprzez dodanie punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie stawek adwokackich oraz ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Sprawnie powołano komisje: mandatową, skrutacyjną i wnioskową. Kandydatury na członków komisji przedstawił wicedziekan Izby adw. Seweryn Plebanek.

W sprawozdaniu adw. Goryszewski poruszył kwestie dotyczące zaniżonych stawek za czynności adwokackie, wspomniał o pomysłach podjęcia akcji protestacyjnych, zaznaczając, że kilkadziesiąt minut wcześniej zakończyło się spotkanie przedstawicieli NRA z Ministrem Sprawiedliwości. Omawiano podczas tego spotkania  m.in. problemy niskich stawek za czynności adwokackie. Dziekan podsumował również roczną działalność władz samorządowych, wspomniał, że izbie przybędzie 21 adwokatów – wszyscy, którzy podeszli do egzaminu, zdali go. Przypomniał też akcję bezpłatnych porad adwokackich i omówił plany, związane z doskonaleniem zawodowym oraz stworzony w izbie opolskiej system mobilnej pomocy prawnej „Adwokat”.

Miłym akcentem było podziękowanie dla aplikantek izby: Ireny Malinowskiej i Marianny Rosińskiej za udział w finale środowiskowego konkursu krasomówczego. Obie panie otrzymały nagrody pieniężne i owację od zgromadzonych.

Dziekan omówił także stworzony w porozumieniu z sądami Punkt Adwokackiej Informacji Prawnej w Sądzie Rejonowym w Opolu. Zaznaczył, że choć punkt świadczy tylko informacje prawne, to jednak można za jego pośrednictwem pozyskiwać klientów, do czego zachęcał. Przypomniał także, że Rada Adwokacka w Opolu zakupiła licencje do korzystania z programów Lex i Legallis, z których mogą korzystać wszyscy adwokaci  w izbie. Wymienił też  niepowodzenia - nie udało się kupić większego lokalu dla ORA, który sprostałby potrzebom rady.

Izba opolska liczy 276 adwokatów, łącznie  z aplikantami. Zawód wykonuje 191 adwokatów, z czego w samym Opolu 121. 

Kolejno sprawozdanie przedstawił  adw. Seweryn Plebanek, wicedziekan i kierownik szkolenia izby.  Kolejno przemawiał skarbnik izby i zarazem wicedziekan Marian Jagielski, który ocenił pozytywnie stan finansów izby.  W 2014 ograniczono wydatki na siedzibę. Rada chciała utrzymać składkę 232 zł i będzie rekomendować taką uchwałę, z tym że planuje zaproponować obniżenie składki na rok 2016. Skarbnik wnosił o udzielenie absolutorium.

Sprawozdanie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego przedstawił adw. Jerzy Gomułka. Sprawozdanie było krótkie, w sądzie dyscyplinarnym izby w 2014 rozpoznano 4 sprawy.

Następnie głos zabrał gość zgromadzenia, adw. Bartosz Grohman, który dziękując za zaproszenie omówił prace Prezydium NRA oraz pogratulował izbie aktywności. Następnie szczegółowo zreferował bieżące prace NRA oraz Prezydium, dokładnie opisując procedury tworzenia prawa w praktyce ze wskazaniem, jak proceduje Parlament. Opisał konkretne przypadki głosowań, wysnuwając wniosek, że niektórzy posłowie są odporni na racjonalne argumenty i oddają głos nie do końca rozumiejąc materiał poddany głosowaniu. Wskazał starania Prezydium NRA o dokonywanie zmian w trakcie procesu legislacyjnego i w pracach podkomisji. Opisał stanowisko Prezydium NRA z 9 czerwca, domagające się od Ministra Sprawiedliwości niezwłocznej i konstruktywnej debaty. Opisał też plany adwokackiej akcji protestacyjnej, związanej z brakiem realnego dialogu pomiędzy Adwokaturą a resortem sprawiedliwości. Przybliżył też plany najbliższych działań NRA oraz Prezydium. Omówił rezultat spotkania z Ministrem Sprawiedliwości, które zakończyło się tuż przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Po wystąpieniu gości rozpoczęła się dyskusja zgromadzonych na sali adwokatów.  Adw. Paweł Płaza zastępca  sekretarza wskazał na potrzebę akcji marketingowych. Wicedziekan Seweryn Plebanek omawiał kazusy egzaminacyjne. Dziekan Goryszewski pozytywnie odniósł się do relacji ze spotkania z Ministrem Sprawiedliwości, ale podkreślił, że nie ufa deklaracjom Ministra. Zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej protestu. Nawiązał do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 27 maja w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, która w dalszym ciągu nakłada na adwokatów przymus przyjmowania urzędówek. Zaproponował uchwałę w sprawie zorganizowania protestu, który będzie trwał do czasu gdy dialog z Ministerstwem Sprawiedliwości  nie doprowadzi do zmian stawek, w celu ich urealnienia. Dziekan poprosił Zgromadzenie o upoważnienie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu do działania. Zdaniem Dziekana przekaz musi być czytelny, że adwokaci opolscy protestują przeciwko niegodziwym stawkom. Zapowiedział też, że liczy na szerszy oddźwięk i liczy na wsparcie innych rad. Odparł zarzuty co do obaw, że radcowie prawni zachcą przejąć urzędówki. Wywiązała się burzliwa debata. Mec. Konowalczuk obawiał się, czy to działanie jest uzgodnione z radcami. Mec. Tomasz Kreis odniósł się do kwestii konsultacji z radcami. Przypomniał, że Prezes KIRP Mec. Dariusz Sałajewski chciał zaproponować  obniżkę stawki za nakazy w zamian za urealnianie pozostałych stawek. Wspomniał, że radcowie  krytykują działania adwokatów. Dziekan Plebanek wskazał, że proponowane uchwały stanowią przejaw nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale je popiera. To ma być protest. Czas nagli, a radcowie nie są chętni do współpracy. Mec. Konowalczuk dopytywał, czy było spotkanie z radcami przed zgromadzeniem. Dziekan powiedział, że ma zamiar się spotkać z radcami, ale dopiero po podjęciu uchwały.

W efekcie Zgromadzenie podjęło uchwałę wspierającą stanowisko Prezydium NRA i upoważniającą Radę Adwokacką w Opolu do inicjowanie działań protestacyjnych, jeśli nie nastąpią rychłe zmiany w stawkach za czynności adwokackie oraz w innych sytuacjach, gdy konieczne będzie domaganie się o poszanowanie praw adwokatury. Ponadto Zgromadzenie przyjęło wszystkie zaproponowane przez Radę uchwały finansowe. 


Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email