Zgromadzenie izby adwokackiej w Łodzi w obronie niezależności władzy sądowniczej

22.05.2017

Na Zgromadzeniu Izby Łódzkiej 20 maja br. podjęto uchwałę, wyrażającą sprzeciw środowiska adwokatów łódzkich wobec wypowiedzi przedstawicieli rządu i większości parlamentarnej dezawuującymi władzę sądowniczą i jej niezależność.

Adwokaci łódzcy przyłączyli się do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w sądownictwie w Polsce.


Poniżej treść uchwały Izby Łódzkiej:

Uchwała nr XIII  Zgromadzenia Izby Łódzkiej z 20 maja 2017 r.

W ostatnim czasie mają miejsce intensywne działania Rządu RP i większości parlamentarnej w kierunku zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zmiany te doprowadzą do podporządkowania organu konstytucyjnego – Krajowej Rady Sądownictwa większości parlamentarnej i podporządkowania sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości, a w efekcie do upolitycznienia władzy sądowniczej i naruszają jej niezależność. Godzą więc w fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawnego i naruszają Konstytucję RP. Jednocześnie wielu przedstawicieli Rządu i większości parlamentarnej wypowiada się w sposób dezawuujący władzę sądowniczą i jej niezależność.

Adwokatura Łódzka zawsze stała na straży praw i wolności obywatelskich. Bez niezawisłych sądów prawa te i wolności są w oczywisty sposób zagrożone. Dlatego Zgromadzenie Adwokatów Izby Łódzkiej wyraża głębokie zaniepokojenie wskazanymi działaniami i domaga się ich zaprzestania, przyłączając się do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce.

Niniejsza uchwała nie oznacza opowiedzenia się po jakiejkolwiek stronie sporu politycznego. Stanowi głos w obronie praw i wolności obywatelskich i przeciwko łamaniu Konstytucji RP.

Jednocześnie Zgromadzenie Adwokatów Izby Łódzkiej dostrzega potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym sądów powszechnych, w kierunku eliminowania negatywnych zjawisk, zagrażających prawom i wolnościom obywatelskim. Uważa jednak, że zmiany przeprowadzane obecnie przez większość parlamentarną nie służą w żaden sposób takiej reformie.


(czytaj uchwałę na stronie Kroniki Łódzkiej)

(czytaj treść uchwały Sądu Najwyższego)

Tagi: uchwała zgromadzenia izby adwokackiej w Łodzi

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email