Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Wałbrzychu

18.06.2015

W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, zrzeszającej adwokatów z okręgów Sądów Okręgowych w Jeleniej Górze i Świdnicy, odbyło się 12 czerwca coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Izby.

Na wstępie minutą ciszy uczczono zmarłych adwokatów izby, adw. Grzegorza Janisławskiego - wieloletniego dziekana izby i zasłużonego działacza Adwokatury Polskiej oraz adw. Irenę Łucję Graunitz - znakomitego prawnika z Jeleniej Góry.

Dziekan Wojciech Biegański oraz odpowiedzialni członkowie Rady i pozostałych organów izby zreferowali stan spraw bieżących związanych z funkcjonowanie Rady Adwokackiej i Sądu Dyscyplinarnego. Następnie dyskutowano na temat sytuacji Adwokatury Polskiej. Adwokat Andrzej Malicki, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawił informację o pracach NRA oraz problemach, jakie stoją przed Adwokaturą.

Po dyskusji przyjęto uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec przenoszenia przez Skarb Państwa na barki adwokatów publiczno-prawnego obowiązku zapewnienia obywatelom gwarantowanego w Konstytucji RP równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, poprzez wieloletnie zaniechanie prawodawcze, polegające na utrzymywaniu na niezmienionym poziomie, a w wielu wypadkach obniżaniu, stawek wynagrodzeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Poparto działania NRA w sprawie aktualizacji stawek wynagrodzeń oraz zaapelowano do Rządu RP o niezwłoczne dokonanie odpowiednich nowelizacji, zwracając uwagę, że zaniechanie właściwego wynagradzania obrońców i pełnomocników z urzędu stanowi o braku poszanowania ochrony praw i wolności obywatelskich przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej. Zobowiązano dziekana izby do przesłania odpisu uchwały Prezydentowi RP, Prezydentowi Elektowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Z inicjatywy Wicedziekana Andrzeja Pawlikowskiego zgromadzeni podjęli również decyzję o zadedykowaniu obchodów 40-lecia Izby Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uroczyste obchody z tej okazji połączone z poświęceniem ufundowanego sztandaru izby oraz Balem Adwokata zaplanowano na dzień 3 października 2015 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu.

(zobacz uchwały izby: w sprawie jubileuszu, uchwała z poparciem NRA)

adw. Bartosz Łuć
przewodniczący Komisji do spraw wizerunku

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email