W Olsztynie dyskutowano o zmianach w procedurze karnej

30.04.2014

26 kwietnia w Hotelu Marina Golf Club położonym nad brzegiem jez. Wulpińskiego w miejscowości Siła koło Olsztyna odbyła się konferencja nt.  „Zagadnień związanych ze zmianami w procedurze karnej i roli adwokata w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym” zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury i Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie.Konferencji przewodniczył adw. Andrzej Kozielski, dziekan Okręgowej Adwokackiej w Olsztynie. Udział w niej wzięli m.in.: adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Rajmund Żuk, członek NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej NRA, adw. Danuta Wronka, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Olszynie.

Prelegentami podczas konferencji byli: adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, który mówił o zmianach w kodeksie postępowania karnego oraz przybliżył genezę nowelizacji oraz adw. dr hab. Monika Zbrojewska, która przedstawiła kluczowe zmiany w postępowaniu przed sądem I instancji, ze szczególnym uwzględnieniem nowej postaci postępowania dowodowego.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński swoje wystąpienie poświęcił postępowaniu przygotowawczemu. Przede wszystkim, dla lepszego uzmysłowienia sensu i istoty planowanych zmian tej części procesu, mecenas Kruszyński przedstawił krótki rys historyczny, jak kształtowało się postępowanie przygotowawcze pod rządem poszczególnych kodeksów postępowania karnego, następnie przybliżył ratio legis zakładanych zmian i powody niewydolności aktualnego unormowania. Drugą część swojego wystąpienia poświęcił kluczowym zmianom postępowania karnego, tj. nowemu brzmieniu art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k., który zakłada zdecydowanie odmienny od dotychczasowego zakres przeprowadzania dowodów w ramach postępowania przygotowawczego. W tym zakresie prelegent zwrócił uwagę m.in. na nowe zasady związane z utrwalaniem czynności przesłuchania świadków przez Policję jedynie w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych doświadczeń osób biorących udział w czynności. Na zakończenie adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński przybliżył powody rezygnacji przez ustawodawcę z wprowadzenia do systemu prawa karnego instytucji sędziego ds. postępowania przygotowawczego oraz omówił nowe uprawnienia prokuratora.

Następnie adw. dr hab. Monika Zbrojewska skupiła się przede wszystkim na zmianach w zakresie postępowania przed sądem w pierwszej instancji. Prelegentka zwróciła uwagę na nową rolę sądu w postępowaniu karnym, który ma przybrać postać biernego arbitra, przed którym strony mają prowadzić aktywny spór procesowy i wykazywać znaczną aktywność dowodową celem udowodnienia swoich tez dowodowych. Taki model postępowania ma sprzyjać i zdecydowanie urealniać zasadę kontradyktoryjności, bowiem ciężar odpowiedzialności za wynik procesu zostanie przesunięty z sądu na strony. Adw. Monika Zbrojewska zwróciła również uwagę na nowe zasady związane z realizacją zasady bezpośredniości, w szczególności przez zdecydowane ograniczenie możliwości odczytywania treści protokołów oskarżonego, świadków oraz utrwalających inne przeprowadzone czynności dowodowe. Ostatnim poruszanym zagadnieniem przez prelegentkę była kwestia zabezpieczenia interesów oskarżonego przez wielokrotne - w różnych momentach procesowych - pouczanie go o jego podstawowych prawach i obowiązkach.

Konferencja miała na celu przedstawienie uczestnikom istotnych zmian w procedurze karnej, jak również ukazać potrzebę ich wprowadzenia. Jak trafnie zauważono dotychczasowy model postępowania karnego w praktyce stosowania prawa był w dużej mierze dysfunkcjonalny, zatem likwidacja instytucji nadmiernie sformalizowanych oraz odmienne od dotychczasowego rozłożenie odpowiedzialności za wynik procesu, zapewne przyczyni się do przyspieszenia postępowania, nadto stanowić będzie istotne wyzwanie, w szczególności dla przedstawicieli procesowych stron postępowania karnego. Istnieje obawa związana z wyznaczaniem z urzędu obrońców do dokonywania czynności, co prawda jednorazowych, ale o dużym ciężarze gatunkowym, jak np. sporządzenie apelacji w sprawie skomplikowanej.         Z uwagi na termin do wniesienia apelacji i potrzebę zapoznania się z materiałami postępowania pod znakiem zapytania może pozostawać kwestia rzetelności i jakości takiej apelacji. W dyskusji adwokaci dzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi planowanej nowelizacji kodeksu postępowania karnego. W związku z powyższym dyskusja była bardzo owocna.

Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki Izbowego Konkursu Krasomówczego w Olsztynie:

I miejsce zajęła apl. adw. Marta Seroka

II miejsce zajęła apl. adw. Barbara Leszczyńska

III miejsce zajęła apl. adw. Dorota Krawczyk

Finaliści otrzymali nagrody książkowe od wydawnictw Wolters Kluwer oraz C.H. Beck.

Adwokaci uczestniczący w konferencji otrzymali 8 punktów szkoleniowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w konferencji oraz zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Ośrodek Badawczy Adwokatury w 2014 roku.

Małgorzata Grzesiak, Ośrodek Badawczy Adwokatury 

 

 

 

Tagi: ORA, OBA, konferencja, kodeks

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email