Sprawozdanie ze Zgromadzenia Izby Toruńsko-Włocławskiej

16.11.2012

20 października br. odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Toruńsko-Włocławskiej Izby Adwokackiej.

Adw. Jan Kwietnicki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, otworzył zgromadzenie i przywitał najwyższe władze Adwokatury Polskiej: adw. Andrzeja Zwarę, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mirosławę Pietkiewicz, skarbnika NRA oraz opiekunkę izby toruńsko-włocławskiej, adw. Ewę Krasowską, rzecznika dyscyplinarnego NRA, adw. Krzysztofa Boszko, sekretarza NRA, adw. Rajmunda Żuka, członka NRA oraz przewodniczącego Kapituły ds. Odznaczeń, a także adw. Żannę Dembską, przewodniczącą Komisji Inwestycyjno-Finansowej. Dziekan powitał również adw. Joannę Kaczorowską, dziekana płockiej izby adwokackiej, adw. Marię Kapsę, dziekana koszalińskiej izby adwokackiej, adw. Jerzego Glanca, dziekana pomorskiej izby adwokackiej, adw. Bogusława Owsianika, dziekana bydgoskiej izby adwokackiej. Mec. Jan Kwietnicki przywitał prof. dr hab. Mariana Filara, który brał udział w obradach Zgromadzenia.

W pierwszym punkcie głos zabrał adw. Andrzej Zwara. W swoim wystąpieniu szczególnie podkreślił fakt, że to właśnie w małych izbach adwokackich nadal czuć prawdziwy duch adwokatury, dlatego też prezes NRA zwrócił uwagę, że stara się odwiedzać jak najczęściej małe izby i udzielać im pomocy finansowej w celu dokonywania remontów siedzib Okręgowych Rada Adwokackich. Prezes Andrzej Zwara podkreślił, że czuje się zaszczycony, iż Naczelna Rada Adwokacka mogła wspomóc finansowo remont siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. Wymienił ostatnie ważne wydarzenia w życiu Adwokatury Polskiej, która staje się coraz silniejszym samorządem zawodowym. Przede wszystkim podkreślił zakończenie dyskusji w kraju na temat połączenia zawodów prawniczych – adwokata i radcy prawnego. Nadto, adw. Andrzej Zwara zwrócił uwagę na nowy projekt ustawy Prawo o adwokaturze, która została przygotowana przez samorząd adwokacki i przedstawiona radzie ministrów. W swoim wystąpieniu podkreślił, również szereg działań podejmowanych przez komisje działające przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, choćby Komisję Praw Człowieka, której przewodniczy adw. Mikołaj Pietrzak. Prezes NRA poprosił adw. Rajmunda Żuka o przedstawienie osób wyróżnionych odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Mec. Rajmund Żuk uroczyście uhonorował odznaką Adwokatura Zasłużonym prof. dr hab. Mariana Filara, kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który bardzo mocno związany jest z adwokaturą. Mec. Rajmund Żuk wręczył również odznaczenia trzem adwokatom izby toruńsko-włocławskiej, którzy są wieloletnimi działaczami samorządowymi. Wśród wyróżnionych znaleźli się: adw. Jacek Brudzyński, adw. Tadeusz Felski oraz adw. Wiktor Indan-Pykno.

Adw. Monika Grzywacz, sekretarz ORA, poinformowała o ustanowieniu przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu wyróżnienia dla osób zasłużonych dla lokalnego samorządu adwokackiego w postaci „Złotej papugi”. Jako pierwszy, wyróżnienie otrzymał adw. Andrzej Zwara. Kolejną nagrodę otrzymał adw. Rajmund Żuk. Wśród wyróżnionych byli także adwokaci izby toruńsko-włocławskiej, którzy piastowali godność dziekana izby – byli to: adw. Maria Jackowiak oraz adw. Bogdan Rudy. Wyróżnienie odebrał także adw. Ryszard Tomczewski, wieloletni działacz samorządu adwokackiego izby toruńsko-włocławskiej.

Dziekan izby toruńsko-włocławskiej omówił główne wydarzenia roku 2011 i 2012 r. Przede wszystkim poinformował o zmianach zaistniałych w działalności izby adwokackiej, opracowanym nowym obiegu dokumentów w radzie, zmienionej obsadzie pracowników sekretariatu rady, zaktualizowaniu strony internetowej izby, na której koleżanki i koledzy mogą zasięgnąć niezbędnych informacji o wydarzeniach w izbie oraz o szkoleniach i konferencjach. Dziekan poinformował o dokonanym remoncie siedziby izby, która zmieniła swój wizerunek. Mec. Jan Kwietnicki przedstawił propozycję zmiany nazwy z izby toruńsko-włocławskiej na izbę kujawsko-pomorską, podstawą której jest zasięg terytorialny izby, która obejmuję zarówno teren Pomorza, jak i Kujaw. Dziekan poinformował, że wszyscy aplikanci adwokaccy, którzy w sierpniu tego roku zdawali egzamin końcowy, uzyskali wynik pozytywny.

W następnej kolejności zabrał głos adw. Wiktor Indan-Pykno, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby toruńsko-włocławskiej. W swoim wystąpieniu omówił bieżącą sytuację Sądu Dyscyplinarnego, a także główne założenia nowego postępowania dyscyplinarnego, które zostało zawarte w nowej ustawie Prawo o adwokaturze.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałami, których projekty adwokaci uzyskali przed zgromadzeniem. Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany statutu izby poprzez zmianę nazwy z izby toruńsko-włocławskiej na izbę kujawsko-pomorską. Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Okręgowej Rady Adwokackiej. Trzecia uchwała dotyczyła wysokości składek samorządowych. Wszystkie wymienione wyżej uchwały zostały przyjęte.

W trakcie Zgromadzenia zabrała głos adw. Mirosława Pietkiewicz. Podkreśliła, że izba prowadzona jest wzorcowo. Pogratulowała również wyremontowania siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, która jest jedną z najładniejszych siedzib w Polsce. Zaapelowała do koleżanek i kolegów adwokatów, aby regularnie uiszczali składki członkowskie.

Dziekan Jan Kwietnicki poinformował, że w tym samym czasie organizowana jest przez aplikantów adwokackich trzeciego roku I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, w której uczestniczą aplikanci wszystkich izb adwokackich.

apl. adw. Michał Indan-Pykno

apl. adw. Maciej Indan-Pykno
 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email