Przestępstwa drogowe - metodyka pracy adwokata i radcy prawnego

20.12.2017

„Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych” ukazała się 30 listopada nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Autorem jest adw. dr Mariusz Olężałek, prodziekan kierunku Prawo (jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych zawiera niezwykle cenne, interesujące i praktyczne wskazówki karnoproprawne, procesowe oraz kryminalistyczne dotyczące wypadków i kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów, policjantów, biegłych, jak również aplikantów i studentów kierunków prawniczych, jednakże z uwagi na kompleksowe omówienie m.in. problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, polecić ją także należy wszystkim kierowcom, instruktorom nauki jazdy oraz kursantom. 

Proces dowodzenia w tych sprawach jest niezwykle skomplikowany. Jak wskazują dane, w postępowaniu karnym w latach 2001-2016 w pierwszej instancji w sądach rejonowych zostało uniewinnionych tylko 2,38% osób. Procentowy udział skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie ostatnich 15 lat stanowił 31,38% wszystkich przestępstw z kodeksu karnego. Co więcej, w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości szybko okazało się, że przestępstwo z tego rozdziału – a mianowicie z przepisu art. 178a KK (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) – jest najczęściej osądzanym przestępstwem wydziałów karnych w całej Polsce (w okresie od 2002 do 2016 r. prawomocnie skazano z niego 1 726 185 osób).

Czytelnik w Metodyce pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych, oprócz odpowiedzi na pytania: czy kierujący pojazdem uprzywilejowanym korzysta z bezwzględnego pierwszeństwa podczas przejeżdżania przez miejsca, w których przecinają się kierunki jazdy na jezdni przy jeździe na wprost i jaka jest różnica pomiędzy kierowaniem a prowadzeniem pojazdu oraz taktyką i techniką jazdy, nabędzie wiedzę na temat tego, czy możliwe jest zapamiętanie prędkości pojazdu przed wypadkiem (i ewentualne konsekwencje takiej wypowiedzi), a także, w jaki sposób alkohol oraz środki odurzające wpływają na swobodę wypowiedzi oraz jakie są konsekwencje procesowe przesłuchania osoby będącej w takim stanie. Ponadto zapozna się z prawidłową podstawą prawną przy składaniu wniosku o zgodę na widzenie przez organy procesowe, statusem procesowym adwokata i radcy prawnego w przypadku zatrzymania osoby podejrzanej, a także co zrobić w sytuacji, gdy wynik badania klienta przy użyciu tzw. alkomatu wyniósł 0,10 mg/l czy 0,25 mg/l.

Opracowanie prezentuje ponad 800 orzeczeń (również niepublikowanych) oraz 400 pozycji literatury przedmiotu. Metodyka ma charakter interdyscyplinarny – łączy wątki nie tylko z zakresu postępowania karnego i prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, ale również – w ograniczonym zakresie – z prawa karnego wykonawczego, kryminalistyki, socjologii, a także medycyny. 

Ksiązka liczy 800 stron. Można ją nabyć za pośrednictwem witryny internetowej wydawnictwa Beck (zobacz stronę)Tagi: książka, metodyka pracy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email