Prokuratura Okręgowa w Szczecinie bezprawnie przeglądała akta

05.11.2013

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że Prokuratora Okręgowa w Szczecinie bezprawnie zabezpieczyła i przeglądała akta spraw z kancelarii zatrzymanego adwokata Marka K. Adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, wydał w tej sprawie oświadczenie, które publikujemy poniżej.

Oświadczenie

Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej  w Szczecinie

W związku ze sprawą adw. Marka K. i postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie dnia 13 września 2013 r. poprzedzonego wnioskiem Prokuratora Okręgowego z dnia 12 września 2013 r. o wyrażenie zgody na przejrzenie zabezpieczonych 708 akt spraw Kancelarii Adwokackiej  i następnie o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych akt jako dowodów w postępowaniu karnym przeciwko adw. Markowi K.  – Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zwołała konferencję prasową w połowie września 2013 r. zajmując stanowisko, iż zatrzymanie, przeglądanie akt przez organy ścigania narusza prawo procesowe karne a także Konstytucje RP.

Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Szczecinie było zupełnie odmiennego zdania i wielokrotnie oświadczało, iż ich wniosek został zaakceptowany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie a w dodatku był słuszny i oparty o przepisy prawa.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie z całą mocą podkreślała, iż występuje nie w obronie podejrzanego adwokata o popełnienie przestępstwa, a w interesie obywateli i konstytucyjnych ich praw.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał postanowienie w dniu 29 października 2013 r. w tej sprawie i postanowieniem tym zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w ten sposób, że nie uwzględnił wniosku Prokuratora Okręgowego z dnia 12 września 2013 r. o wyrażenie zgody na wykorzystanie jako dowodów  zabezpieczonych akt w dniu 11 września 2013 r. Kancelarii Adwokackiej. W obszernym, liczącym 32 strony postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie czytamy, że:

- „konieczna stała się korekta zaskarżonego orzeczenia poprzez wyrażenie przez Sąd Odwoławczy o braku akceptacji dla jurydycznie wadliwego żądania Prokuratora. Oczywiste jest bowiem, że domaganie się wniosku blankietowego wydania zezwolenia na wykorzystanie jako dowodów w postępowaniu karnym wszystkich dokumentów zawierających tajemnice adwokacką … nie dają się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawa”,

- Sąd Apelacyjny przywołując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2004 r. stwierdza dalej, że „ funkcją zakazów związanych z  tajemnicą zawodu radcy prawnego, adwokata, notariusza, lekarza, nie jest ochrona interesów osób, które te zawody wykonują, lecz nade wszystko ochrona tych osób, które w zaufaniu do wykonywanych publicznych funkcji adwokata, radcy prawnego, notariusza, lekarza powierzają im wiedzę o faktach, którymi nie chcą na ogół dzielić się z innymi osobami”,

- „doniosłość instytucji tajemnicy adwokackiej jest przy tym oczywista skoro stanowi ona istotną gwarancję właściwego wykonywania zawodu adwokata, gwarancje efektywnego realizowania funkcji i zadań Palestry … służy ochronie interesów korzystających z pomocy prawnej adwokata, będąc zarazem elementem całego systemu ochrony prawnej i gwarantuje także prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”.

Konkludując swoje stanowisko Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z dnia 29 października 2013 r. uznaje, iż zabezpieczenie i przeglądanie akt sprawy z Kancelarii Adwokackiej było naruszeniem prawa, zaś ochrona tajemnicy adwokackiej jest jedną z konstytucyjnych gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego i jest nieodłącznym elementem całego systemu ochrony prawnej oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym, zaś respektowanie tej tajemnicy leży także w dobrze pojętym interesie publicznym.

Wyrażając satysfakcję z takiego stanowiska zajętego przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie,  chcę jeszcze raz podkreślić, że od samego początku tej bulwersującej sprawy Okręgowa Rada Adwokacka i ja sam prezentowaliśmy dokładnie identyczne poglądy jak to, które  sformułował Sąd Apelacyjny w Szczecinie w swoim postanowieniu z dnia 29 października 2013 r.

Adw. Włodzimierz Łyczywek

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

Tagi: ORA, sąd, etyka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email