Prezentujemy sylwetki dziekanów izb adwokackich

20.06.2013

Naczelna Rada Adwokacka rozpoczyna cykl prezentacji sylwetek nowo wybranych dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, celem przybliżenia ich doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz wizji Adwokatury na najbliższe lata szerszemu środowisku adwokackiemu.

Poniżej przedstawiamy notę biograficzną adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego, dziekana ORA w Łodzi. Jednocześnie zachęcamy wszystkich nowo wybranych dziekanów do nadsyłania swoich programów wyborczych i życiorysów.

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański urodził się 12 października 1962 r. w Łodzi. Jego decyzja o wyborze zawodu była niewątpliwie zainspirowana karierą ojca – Zdzisława Szymańskiego, adwokata i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Jarosław Szymański studiował na Wydziale Prawa UŁ w latach 1981-86. Już wtedy przejawiał zainteresowanie działalnością publiczną – był współzałożycielem, a następnie przewodniczącym Samorządu Studenckiego na swoim wydziale. Angażował się w działalność samorządową i opozycyjną – organizował akcje protestacyjne przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, które m.in. stały się powodem jego inwigilacji przez aparat bezpieczeństwa PRL. Jako student, a potem również aplikant adwokacki, zdobywał nagrody w konkursach krasomówczych. Złożył egzamin magisterski z prawa karnego procesowego i uzyskał dyplom z wyróżnieniem.

Aplikację adwokacką w izbie łódzkiej odbywał w latach 1986-91. Jego umiejętności oratorskie sprawiły, że szczególnie bliskie stało mu się prawo sądowe. Również na etapie aplikacji, kontynuował swoją działalność społeczną  – w latach 1987-89 udzielał się w reaktywowanym Ruchu Młodych Demokratów, afiliowanym przy Stronnictwie Demokratycznym. Po wydarzeniach z 1989 r. zaangażował się także w politykę – był kandydatem do Sejmu RP w latach 1989, 1991 i 1995, założycielem Ruchu Narodowo-Liberalnego oraz współautorem programu gospodarczego „Rewolucji Kapitalistycznej 1991”. Po upadku rządu w 1992 r., nadal związany był z Ruchem dla Rzeczpospolitej oraz Ruchem Odbudowy Polski.

Jarosław Szymański wykonuje zawód adwokata od 1991 r. w kancelarii indywidualnej i spółce adwokackiej. Jego specjalizacją jest prawo karne, w szczególności w aspekcie obrotu gospodarczego. W odrodzonej Rzeczypospolitej występował w sprawach politycznych – w tym dotyczących „inwigilacji prawicy” oraz w postępowaniach lustracyjnych.

Kilka lat po uzyskaniu uprawnień adwokackich, mec. Szymański zaangażował się w pracę samorządową. W latach 1995-1998, 2001-2004 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przewodniczył Komisji Parlamentarno-Prawnej, był członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, a także rzecznikiem prasowym ORA. W latach 2008 i 2010 został delegatem na odpowiednio IX i X Krajowy Zjazd Adwokatury. Zgodnie ze swoimi przekonaniami, organizował spotkania samorządów zawodów zaufania publicznego celem przeciwstawienia się polityce władzy wykonawczej w latach 2007-2009, zmierzającej do ograniczenia idei samorządności i likwidacji wolnej adwokatury.

Jest autorem publikacji dotyczących gwarancji procesowych w zakresie praw i wolności obywatelskich w demokratycznym procesie karnym.

11 maja 2013 r., podczas Zgromadzenia Izby Łódzkiej, został wybrany na stanowisko dziekana rady.

Adw. Jarosław Szymański jest zdecydowanym przeciwnikiem ustawy deregulacyjnej. W rozmowie z 17 maja br. dla gazety Polska Dziennik Łódzki stwierdził, że zmiany zaproponowane przez resort sprawiedliwości nie są odpowiednią formą walki z bezrobociem wśród absolwentów prawa, a ponadto mogą doprowadzić do pogorszenia poziomu usług prawnych. – Będzie dziki rynek, w którym nie ma miejsca na etykę. Wymiar sprawiedliwości jest tak drażliwą dziedziną, że muszą do niego być dopuszczani ludzie, którzy są naprawdę przygotowani profesjonalnie, respektują zasady etyczne, wykształceni zawodowo – rzemieślniczo przez samorządy zawodowe. – powiedział w wywiadzie. Dziekan przedstawia również swoją opinię nt. instytucji patrona. – Jeżeli na ok. 800 adwokatów w Łódzkiej Izbie mamy ponad 350 aplikantów, to są trudności z zapewnieniem patrona, i nie malowanego, ale takiego, który będzie dla nich mistrzem i będzie miał czas nauczyć ich zawodu. Wiedzę adwokacką zdobywa się w praktyce pod kierunkiem patrona. Dlatego te patronaty nie mogą być czysto formalne. – uważa adw. Jarosław Szymański.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email