Prawa zwierząt w praktyce administracyjnej

02.10.2014

Konferencja „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt” odbyła się 26 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja została objęta patronatem prof. dr hab. Czesława Martysza, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Zygmunta Tobora – byłego dziekana WPiA UŚ, jak również patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, reprezentowanej przez wicedziekana adw. Grzegorza Kopcia. Moderatorem konferencji była dr Agnieszka Bielska–Brodziak, opiekun działającego na WPiA UŚ Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz dr hab. Tomasz Pietrzykowski.

Spotkanie miało na celu analizę problemów prawnych, jakie rodzi stosowanie przepisów dotyczących szeroko pojmowanych praw zwierząt w praktyce administracyjnej. Uczestnicy Konferencji (wzięło w niej udział 124 osoby), wśród których nie zabrakło przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt, urzędników gminnych, pracowników inspektoratów sanitarnych, schronisk dla zwierząt oraz lekarzy weterynarii, prowadzili ożywioną dyskusję.

Udział Okręgowej Rady Adwokackiej w Konferencji jest wyrazem sprzeciwu wobec niehumanitarnego traktowania zwierząt, nie do zaakceptowania ze względów moralnych.  Śląscy adwokaci niejednokrotnie przypominali, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Przejawem takiego nastawienia była uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z 20 czerwca 2013 r. w sprawie tzw. uboju rytualnego czy też uchwała podjęta 7 listopada 2013 r., powołująca Koło Przyjaciół Czworonogów. Cel działania Koła w postaci wspierania opieki nad zwierzętami bezdomnymi poprzez pomoc rzeczową i finansową na leczenie i poprawę warunków bytowych zwierząt w schroniskach, a także wspieranie i propagowanie akcji ich adopcji oraz pomoc prawna fundacjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym opiekującym się bezdomnymi zwierzętami wpisuje się w program Konferencji.

Podczas konferencji podkreśłano, że adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. A adwokat to także osoba wrażliwa na los zwierząt.

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email