Po Zgromadzeniu Krakowskiej Izby Adwokackiej

23.04.2012

Krakowscy adwokaci wyrazili swój sprzeciw wobec rządowych planów deregulacyjnych oraz postulatów uchylenia art. 17 Konstytucji RP. Swoje stanowisko wyrazili w formie uchwał podjętych podczas Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej.

„Proponowana regulacja pozostaje w sprzeczności z ideą zabezpieczenia prawidłowej pomocy prawnej osobom jej potrzebującym i nie koreluje z modelem konstytucyjnym, który również został już utrwalony mocą stosownych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uznającego konieczność należytego wykonywania zawodu zawsze w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” – uzasadniają swoje stanowisko wobec propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. „Z niepokojem i niezrozumieniem obserwujemy [również] zgłaszane rozwiązania prowadzące do jeszcze większej centralizacji władzy publicznej, tym samym do zmian, które w rzeczywistości nie wzmacniają państwa, ale wyłącznie władzę wykonawczą, co winno obligować samorządy zawodowe do przedstawiania stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec prób naruszania ugruntowanego od piętnastu lat ładu konstytucyjnego, w którym władza wykonawcza nie może uzyskać nadmiernej przewagi nad innymi organami władzy publicznej, a także nad instytucjami samorządowymi”, czytamy w dalszej części uchwały.

Zgodnie z uchwałą nakładającą ten obowiązek na członków samorządu zawodowego, Zgromadzenie zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką do kontynuowania prowadzonych szkoleń doskonalących.

Tegoroczne Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej odbyło się 21 kwietnia w sali Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego. W obradach uczestniczyli m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA i adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny Palestry, jak też adw. Henryk Stabla, wicedziekan izby katowickiej i przedstawiciele krakowskich samorządów prawniczych zaufania publicznego.

Po wysłuchaniu sprawozdań adw. Jana Kuklewicza, dziekana ORA w Krakowie, adw. Piotra Ochałka, prezesa sądu dyscyplinarnego izby oraz adw. Stanisława Staniszewskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie udzieliło Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie absolutorium za okres od ostatniego zgromadzenia izbowego, które miało miejsce w 4 czerwca 2011 r. Podjęło również uchwały w sprawach wykonaniu budżetu izby w 2011 r., uchwaliło preliminarz budżetowy na rok 2012, jak też uchwaliło zmiany w Regulaminie Funduszu Wzajemnej Pomocy Izby.

W czasie obrad Zgromadzenia, adw. Andrzej Zwara, w towarzystwie adw. Mirosławy Pietkiewicz oraz adw. Jana Kuklewicza, uhonorował Odznakami „Adwokatura Zasłużonym”, przyznanymi uchwałą Prezydium NRA z 4 kwietnia 2012 r., adw. Grzegorza Eliasza, sekretarza ORA w Krakowie i adw. prof. Piotra Kardasa, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej NRA i przewodniczącego Komisji Prawnej ORA.

W dyskusji dotyczącej żywotnych problemów krakowskiej i polskiej Adwokatury związanych m.in. z wykonywaniem zawodu adwokata, odbywaniem aplikacji adwokackiej, jak również problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji wymiaru sprawiedliwości, głos zabrali adw. Andrzej Zwara, SSO Barbara Baran, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, oraz członkowie rady adwokackiej: adw. Marcin Imiołek, zastępca sekretarza ORA, adw. Andrzej Stelmach, przewodniczący Zespołu Wizytatorów, adw. Krzysztof Kostański, przewodniczący Funduszu Wzajemnej Pomocy izby, adw. Andrzej Sopata, koordynator ORA d.s. aplikacji i praktyk aplikanckich, oraz adw. prof. Jan Widacki, adw. dr Janusz Fiołka, adw. Katarzyna Wisłocka-Sieprawska i adw. Zbigniew Cichoń.

W końcowej części obrad, którym przewodniczył adw. Maciej Morawski reprezentujący środowisko adwokatów tarnowskich, uczestniczący w Zgromadzeniu przyjęli uchwały przedstawione przez adw. dr. Michała Sowę, przewodniczącego Komisji Wnioskowej Zgromadzenia.

Obrady Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej uświetniła projekcja zdjęć przypominających zarówno sylwetki zmarłych adwokatów, jak i istotne wydarzenia izbowe organizowane w okresie pomiędzy zgromadzeniami. Projekcję przygotowali: adw. Aleksandra Krawiec, przewodnicząca Komisji ORA ds. Środków Komunikacji oraz adw. Maciej Bartnik, członka tej Komisji.

czytaj: Uchwały sprawozdawczego Zgromadzenia Krajowej Izby Adwokackiej 2012

Tagi: ORA, ministerstwo, deregulacja, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email