ORA może różnicować opłaty za wpis na listę adwokatów

10.07.2013

Okręgowa rada adwokacka może określić wysokość maksymalnej opłaty za wpis na listę adwokatów dla „swoich” aplikantów. Pobranie wyższej opłaty od innych osób nie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 roku sygn. akt III ZS 6/13.

Wyrok zapadł na skutek skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, w której wskazano, iż aplikanci adwokaccy z Izby Wałbrzyskiej zapłacą z tytułu wpisu na listę adwokatów nie więcej niż 200 złotych.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości takie rozstrzygnięcie różnicuje kandydatów do wpisu na podstawie kryterium sposobu i miejsca realizacji przesłanek warunkujących wpis. Narusza również art. 264 § 1 kpa bowiem wysokość opłaty winna być ustalona na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, nie zaś sposób „generalny”.

W odpowiedzi na skargę Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu oraz Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie wskazały, iż uchwała jest zgodna z prawem, bowiem nie określa „generalnej” wysokości opłaty, a jedynie jej górną granicę. Każdorazowo opłata wyliczana będzie indywidualnie, na podstawie rzeczywistych kosztów.

Ustalenie limitu 200 złotych w stosunku do aplikantów adwokackich z Izby Wałbrzyskiej jest gratyfikacją dla aplikantów, którzy uczestniczyli czynnie w życiu Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, w niej też, w toku aplikacji, ponosili koszty składek – i jako takie nie narusza konstytucyjnej zasady równości.

Sąd Najwyższy podzielił zdanie organów adwokatury, uznając skargę Ministra Sprawiedliwości za bezzasadną. Jak podkreślił Sąd w uzasadnieniu wyroku – wbrew twierdzeniom Ministra Sprawiedliwości, uchwała nie wprowadza zryczałtowanej opłaty za wpis na listę adwokatów, a jedynie górną granicę dla osób, które ukończyły aplikację adwokacką w Izbie Wałbrzyskiej.

Powyższe nie narusza art. 32 Konstytucji RP. Równe traktowanie tych samych podmiotów pod pewnymi względami nie stoi na przeszkodzie ich różnemu traktowaniu pod innymi względami, gdy jest to obiektywnie uzasadnione.

W przedmiotowej sytuacji jest to uzasadnione. Status aplikantów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu nie jest taki sam, jak status innych osób ubiegających się o wpis na listę.

W okresie aplikacji aplikantów Izby łączył bowiem „korporacyjny stosunek szkolenia”, który nie występował w przypadku innych osób ubiegających się o wpis. Stosunek szkolenia łączył się z obowiązkami wobec Izby – w tym m.in. uiszczania składek, odrębnych od kosztów szkolenia. Powyższe stanowiło finansowanie działalności Izby przez aplikantów. Takich kosztów nie ponosiły inne osoby ubiegające się o wpis na listę.  Wobec powyższego uzasadnione jest zróżnicowanie opłat.

adw. Anisa Gnacikowska

Sekretarz Prawniczy Prezydium NRA

Tagi: ORA, ministerstwo, aplikacja, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email