Nowe inicjatywy w doskonaleniu zawodowym

09.02.2012

Doskonalenie zawodowe jest immanentnie związane z wykonywaniem zawodu adwokata. Oczywistość tego stanu funkcjonuje od lat w adwokaturze. Potrzebę takiego doskonalenia wymusza bieg życia poprzez zmiany legislacyjne, a także obrót prawny, który niesie rozmaitą interpretację prawną przepisów z różnych dziedzin.

Pomimo tego adwokatura w okresie nasilonej krytyki spotykała się z zarzutem niedostatecznego podążania za coraz to nową legislacją i orzecznictwem. Chociaż mogło to dotyczyć jedynie marginesowej części adwokatów, jednak wymagało reakcji bez wchodzenia w przyczyny takiej sytuacji. Stąd wprowadzenie obowiązkowego doskonalenia i dokumentowania jego odbycia.

Od lat zatem organy wykonawcze adwokatury, a wśród nich Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie organizują odczyty, sympozja, zjazdy i fora, na których omawia się ważkie dla praktyki zagadnienia prawne. Nie miejsce, aby czynić tu sprawozdanie z owych przedsięwzięć i tylko z kronikarskiego obowiązku można wskazać na skupiające dużą ilość uczestników spotkań, na których przedstawiana jest rozmaita problematyka. Dotyczy to zarówno Klubu Adwokatów w Krakowie gdzie obok stricte zawodowej tematyki możemy wysłuchać wystąpień dotyczących problematyki ogólniejszej, w tym historycznej jak również i spotkań o tak dużym zasięgu, że nazwano je forum karnistycznym czy cywilistycznym. Ostatnio w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach formu cywilistycznego odbyła się konferencja obejmująca zagadnienia proceduralnej efektywności ochrony jednostki w procesie cywilnym, a także konferencja dotycząca projektowanych zmian w procedurze karnej, przy czym było to już II  Forum Karnistyczne w Krakowie. Udział adwokatów w tych wydarzeniach był znaczny. Dla ilustracji wydarzeń związanych z Klubem Adwokatów warto wspomnieć o wykładzie prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego pt. “Siedem pokoleń polskich cywilistów w 200-lecie obowiązywania Kodeksu Cywilnego Austriackiego“. Biorąc pod uwagę niezwykle interesujące przedstawienie zagadnienia przez prelegenta, słusznie wykład ten zaliczono do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów (uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19.11.2011 r.).

Na odrębne zaznaczenie zasługuje inicjatywa Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie zmierzająca do ułatwienia adwokatom ze znaczących ośrodków okręgu krakowskiego uczestniczenia w szkoleniu (jakże nie lubimy tego słowa). Dotychczas udało się zorganizować stosowne spotkanie w Tarnowie w 12 października 2011 r. z odczytami adw. prof. Piotra Kardasa i adw. Jana Kuklewicza, dziekana ORA, na temat tajemnicy adwokackiej w kontekście art.225 §3 kpk. Zgromadziło ono wszystkich omal adwokatów “tarnowskich“, a więc i tych wykonujących zawód w pobliskich miejscowościach.

Podobne odbyło się 20 grudnia 2011 r. w Nowym Sączu, gdzie wygłosił odczyt adw. prof. Piotr Kardas na temat nowelizacji kpk w świetle propozycji zmian Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, zaś dziekan adw. Jan Kuklewicz na temat przygotowania adwokatury do nowych wyzwań związanych z propozycją wprowadzenia kontradyktoryjnego procesu karnego. I w tym przypadku zjawił się omal komplet miejscowych adwokatów.

Oba opisywane spotkania – z uwagi na ich przebieg i zainteresowanie wykładami – zasługują na opinię udanych, co uzasadnia przekonanie o potrzebie kontynuowania tego rodzaju formy doskonalenia zawodowego. Należą się podziękowania koleżankom i kolegom zarówno z Tarnowa jak i Nowego Sącza, którzy przyczynili się do udanego zorganizowania opisanych przedsięwzięć.

adw. Stanisław J. Jaźwiecki[nggallery id=20]

Tagi: ORA, prawnik

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email