Monografie prof. Gutowskiego dotyczące wadliwości czynności prawnych

03.09.2013

Naczelna Rada Adwokacka rekomenduje serię monografii autorstwa adw. prof. UAM dr hab. Macieja Gutowskiego: „Nieważność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2012), „Wzruszalność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2010) oraz „Bezskuteczność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2013).

Podstawową wartością tych książek jest pierwsze w piśmiennictwie polskim spójne i kompleksowe opracowanie problematyki wszelkich postaci wadliwości czynności prawnych.

Spory na tle ważności czy innej wadliwości czynności prawnych to jeden z ważniejszych elementów w pracy praktykującego prawnika. Uczestniczenie w nich wymaga zwykle odwołania do fundamentów teoretycznych w celu ich praktycznego wykorzystania. Przywołane książki - napisane przez praktyka i jednocześnie teoretyka - dają narzędzia do wykorzystania w tego typu pracy. Są one bowiem napisane przystępnym, praktycznym językiem i w prosty sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze spektrum wadliwości umów i innych czynności prawnych.

W książkach tych szczegółowo omówiono wszelkie przesłanki wadliwości czynności prawnych. Chodzi tu o: przesłanki nieważności bezwzględnej, wzruszalności kształtującym oświadczeniem woli i wzruszalności konstytutywnym orzeczeniem sądu, a także przesłanki bezskuteczności względnej, bezskuteczności zawieszonej i bezskuteczności sensu stricto. Opracowanie przesłanek wadliwości ma charakter obszernej cywilistycznej analizy, przeprowadzonej przy wykorzystaniu dorobku doktryny i orzecznictwa oraz metody prawnoporównawczej.

Bardzo interesujące są rozważania nad charakterem sankcji wobec wadliwych czynności prawnych, mechanizmami ich uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej, a także nad problematyką roszczeń związanych z bezskutecznością.

Ważne dla praktyków narzędzie zawarte jest w najnowszej książce autora pt. „Bezskuteczność czynności prawnej”. Książka ta - jako podsumowanie badań nad wadliwością czynności prawnych - zawiera porównanie wszystkich sankcji wobec wadliwych czynności prawnych, obok słownego wyjaśnienia, zilustrowane graficznie. Jest ono pomocne w praktyce, w toku identyfikacji - w konkretnych przypadkach - właściwej postaci wadliwości czynności prawnych i ich konsekwencji. Szczegółowe omówienie poszczególnych postaci sankcji ułatwia także formułowanie żądań pozwu, zarzutów apelacyjnych, a także pozwala dostrzec zagrożenia w toku konstruowania umów czy projektów uchwał.

Monografie łącznie składają się na całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki wadliwości czynności prawnych, dlatego też stanowią one materiał przydatny dla praktyków.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email