Kraków: Zgromadzenie Izby Adwokackiej i ślubowanie adwokatów

28.06.2019

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie odbyło się 25 czerwca br. w Collegium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgromadzenie poprzedziła uroczystość ślubowania adwokackiego, które złożyło 77 nowych krakowskich adwokatów.

W Zgromadzaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa UJ, Marcin Sala–Szczypiński, dziekan OIRP w Krakowie oraz wicedziekani ORA we Wrocławiu: adw. Sławomir Krześ i adw. Leszek Rojek.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie przyjęło wszystkie przedłożone sprawozdania oraz przygotowany przez ORA w Krakowie preliminarz budżetowy na 2019 rok. Zgromadzenie udzieliło również absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej za rok 2018.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie podjęło także dwa ważne stanowiska. Pierwsze w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zabezpieczenia interesów prawnych obywateli RP, drugie w sprawie dokonania zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Poniżej zamieszczamy oba stanowiska.

Stanowisko nr 1

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Krakowie w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zabezpieczenia interesów prawnych Obywateli RP

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie z satysfakcją przyjmuje powołanie przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu przygotowującego obywatelski projekt ustawy o świadczeniu pomocy prawnej, porządkującego rynek usług prawniczych w Polsce.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie identyfikuje się z nadrzędnym celem tej inicjatywy ustawodawczej jakim jest stworzenie zasad świadczenia pomocy prawnej na rynku, które zapewnią uczestnikom ustawową gwarancję otrzymania wyłącznie fachowej pomocy przez wykwalifikowanych i kompetentnych pełnomocników.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie wskazuje iż proponowana inicjatywa jest reakcją na obecny brak prawnych gwarancji interesów obywateli przy świadczeniu na ich rzecz usług prawniczych.

Stanowisko nr 2

Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej w sprawie dokonania zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej w całości popiera wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęty w formie uchwały NRA na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zmierzający do umożliwienia wypłat należnego wynagrodzenia w formie zaliczek na poczet udzielonej i nieopłaconej pomocy prawnej oraz zrównujący w prawach do wynagrodzenia adwokatów reprezentujących stronę przegrywającą jak i wygrywającą.

Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej podziela argumentację uzasadniającą dokonanie zmian w/w rozporządzeniu, w której słusznie podniesiono, że wypłata należnych kosztów na rzecz adwokata ustanowionego z urzędu, nie może być uzależniona od prawomocnego zakończenia postępowania, w którym występował adwokat i już wykonał swoje obowiązki. Natomiast zróżnicowanie zasad wypłaty wynagrodzenia adwokatowi, który reprezentuje stronę wygrywającą i uzależnienie zapłaty od bezskuteczności egzekucji w stosunku do adwokata reprezentującego stronę przegrywającą, który otrzyma wynagrodzenie bezwarunkowo, jest niesprawiedliwie. Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej ma nadzieję na uwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości powyższego postulatu.

Tagi: zgromadzenie izby

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email