Dziekan ORA jak menadżer

23.10.2013

Powierzenie członkom izby konkretnego zakresu zadań, jawność prac rady i wzmacnianie biznesowego aspektu funkcjonowania nowoczesnej adwokatury – program wyborczy adw. Wiktora Indana-Pykno przekonał toruńskich adwokatów do jego wybory na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.

Adw. Wiktor Indan-Pykno w prace samorządowe zaangażował się tuż po tym jak został wpisany na listę adwokatów izby toruńskiej w 1989 r. Pełnił funkcje: wizytatora izby (1992-1995 i 1995-1998), sędziego Sądu Dyscyplinarnego (2001-2004), wiceprezesa (1998-2001) a następnie prezesa Sądu Dyscyplinarnego (2004-2007, 2007-2010 i 2010-2013). Był też kilkakrotnie delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury (2007, 2010 i 2013). Ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich i egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej. W 2012 r. otrzymał odznakę Adwokatura Zasłużonym, przyznawaną przez Naczelną Radę Adwokacką.

Na stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu został wybrany akcentując menedżerską funkcję dziekana w życiu izby, deklarując powiązanie wszystkich członków Okręgowej Rady Adwokackiej z konkretnym zakresem zadań i egzekwowanie ich realizacji, jawność prac rady oraz podkreślając biznesowy aspekt funkcjonowania dzisiejszej adwokatury, który jednocześnie musi pozostawać w zgodzie z jej etosem. Równie mocno podnoszoną przez dziekana kwestią jest sprawa realnej pomocy i zaangażowania młodego pokolenia adwokatów oraz aplikantów adwokackich w prace izby – poprzez komisje, organizowanie konferencji naukowych i szkoleń na odpowiednio wysokim merytorycznie poziomie w zakresie zagadnień, które umożliwią szersze zaistnienie adwokatów w systemie prawnym. Istotną sferą aktywności nowego dziekana będzie współpraca w przestrzeni publicznej z organami wymiaru sprawiedliwości, samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i mediami. Ta ostatnia jest szczególnie pożądana w celu wzmocnienia pozytywnego społecznego odbioru zawodu adwokata i jego prestiżu oraz skutecznego prowadzenia marketingu. Dziekan zapowiada, że poprzez powyższe działania będzie kontynuował budowanie mocnej pozycji izby i jej znaczenia na mapie polskiej adwokatury, a na niwie ogólnokrajowej będzie wspierać organy naczelne adwokatury w walce między innymi o rzetelność i regularność wypłat za sprawy prowadzone z urzędu, rozszerzenie przymusu adwokackiego i wprowadzenie ubezpieczeń umożliwiających korzystanie w szerszym zakresie z pomocy prawnej przez obywateli.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email