Bydgoscy adwokaci będą rozstrzygać spory

17.03.2015

Przy izbie adwokackiej w Bydgoszczy ukonstytuował się Sąd Arbitrażowy. Członkowie izby oraz władze sądu są przekonane, że jako stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego stanie się on miejscem, w którym bydgoszczanie (ale nie tylko) będą mogli szybko, sprawnie i co istotne - taniej niż w sądzie powszechnym, rozwiązać swoje spory.

Cele Sądu Arbitrażowego w pełni wpisują się w misję Adwokatury, realizowaną od początków jej istnienia, stanowiąc jednocześnie przejaw wypełniania jej ustawowych zadań: udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Z tego względu pomysł znalazł wsparcie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, które zaangażowała się w tworzenie struktur sądu. Cały czas napływają również zgłoszenia od osób, chcących pełnić w sądzie funkcję arbitra lub mediatora, albowiem w ramach sądu przewidziano także pion mediacyjny.

Rozwiązywaniem sporów mają zająć się arbitrzy z prowadzonej przez sąd Listy Arbitrów. Założeniem jest połączenie w ramach pionu orzeczniczego wiedzy prawniczej arbitrów zawodowych, którymi będą adwokaci, oraz wiedzy superarbitrów, specjalistów z różnych dziedzin życia i obrotu gospodarczego.

Sąd Arbitrażowy będzie rozstrzygał spory w sposób niezawisły i bezstronny, a jednocześnie – mając możliwość spojrzenia na nie okiem praktyka, ze znajomością realiów danej branży, co nie zawsze jest w stanie zagwarantować wymiar sprawiedliwości w klasycznym, państwowym wydaniu. Z kolei zaangażowanie w charakterze arbitrów członków Adwokatury, jako osób wykonujących zawód zaufania publicznego, zapewnić ma mu w naturalny sposób, biorąc pod uwagę genezę sądu i jego osadzenie w strukturach Adwokatury, mocny i trwały fundament. Na nim zbudowane zostanie zaufanie społeczne do sądu, jako miejsca, w którym dewiza ius est ars boni et aequi będzie wcielana w życie.

Zaletą bydgoskiego Sądu Arbitrażowego ma być jego dużo większa elastyczność w porównaniu z ujętymi w sztywne ramy realiami funkcjonowania państwowego wymiaru sprawiedliwości, a także - w razie wyrażenia takiej woli przez strony konfliktu - możliwość decydowania również w oparciu o ogólne zasady prawa lub zasady słuszności.

W ramach sądu prowadzone będą mogły być także postępowania mediacyjne. Sąd Arbitrażowy przy izbie adwokackiej w Bydgoszczy prowadzi listę stałych mediatorów, z których pomocy przy rozwiązywaniu konfliktu korzystać będą mogli wszyscy zainteresowani, zarówno przed skierowaniem sprawy do wiążącego rozstrzygnięcia (czy to przez sąd polubowny, czy to powszechny), jak i już w trakcie prowadzonego sporu. Mediatorami w Sądzie Arbitrażowym mogą zostawać adwokaci i osoby spoza palestry, posiadające udokumentowane kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, tak aby zagwarantować najwyższą jakość pomocy świadczonej osobom potrzebującym wsparcia w pogodzeniu sprzecznych interesów na drodze dialogu i wzajemnych ustępstw.

14 marca 2015r. odbył się dzień otwarty Sądu Arbitrażowego przy izbie adwokackiej w Bydgoszczy

Członkowie bydgoskiej palestry wyszli już także ze swoim pomysłem do mieszkańców miasta. 14 marca 2015 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, będącej także siedzibą Sądu Arbitrażowego, zorganizowany został dzień otwarty sądu, w trakcie którego wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z jego specyfiką i zamierzeniami, porozmawiać z władzami sądu, arbitrami zawodowymi i mediatorami oraz zabrać do domu materiały promocyjne, zawierające dokumenty statutowe i podstawowe informacje o sądzie.

Mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się, czy sprawy, z którymi przyszli, mogą być rozpoznane przez Sąd Arbitrażowy przy izbie adwokackiej w Bydgoszczy, a także uzyskać informację nt. możliwości przeprowadzenia w ramach Sądu Arbitrażowego mediacji. Pojawiły się także osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich kandydatur do udziału w pracach sądu w charakterze mediatorów.

Mając na względzie, że w społeczeństwie w dalszym ciągu panuje mylne przekonanie, iż jedyną drogą do rozwiązania spornych interesów wydaje się być proces przed sądem powszechnym, podobne akcje, propagujące sądownictwo polubowne jako alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów i rozpowszechniające w społeczeństwie informację o możliwości skorzystania z pomocy Sądu Arbitrażowego przy izbie adwokackiej w Bydgoszczy, z całą pewnością będą ponawiane.

Tagi: ORA, arbitraż

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email