Zespół przy NRA opracowuje zasady wynagradzania członków organów izb i organów adwokatury

14.08.2014

Poniżej publikujemy komunikat w sprawie prac zespołu ds. opracowania projektu uchwały w sprawie jednolitych zasad wynagradzania członków organów izb i organów adwokatury. 


KOMUNIKAT


W SPRAWIE PRAC


ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE JEDNOLITYCH ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW IZB I ORGANÓW ADWOKATURY


Powołany przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu plenarnym NRA w Szczecinie zespół w składzie: adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas, adw. Małgorzata Kożuch, adw. Rafał Dębowski pracuje nad projektem uchwały w sprawie określenia jednolitych zasad wynagradzania członków organów adwokatury oraz członków organów izb adwokackich z tytułu sprawowanych funkcji. Projekt ten będzie przedmiotem debaty na najbliższym plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 20 września 2014r. Jego przyjęcie stanowić będzie jednocześnie wykonanie uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury „Tradycja i Nowoczesność” z dnia 23.11.2013r., zobowiązującej Naczelną Radę Adwokacką do ustalenia jednolitych zasad wynagradzania członków organów Adwokatury oraz organów Izb Adwokackich.

W opracowanym na tym etapie prac zespołu projekcie zakłada się ujednolicenie dla wszystkich izb adwokackich i Naczelnej Rady Adwokackiej stawki bazowej diety, która wedle propozycji wynosić ma 500 zł. Wysokość diet należnych danemu członkowi organu za sprawowanie funkcji stanowić będzie iloczyn jednolitej stawki bazowej i indywidualnie ustalonego jej mnożnika.

W izbach adwokackich to Zgromadzenie Izby decyduje o przyznaniu diet na podstawie wniosku okręgowej rady adwokackiej zawierającego plan diet, opracowany z uwzględnieniem ilości obowiązków i nakładu pracy danego członka organu oraz możliwości finansowych izby i preliminarza budżetowego. Zatwierdzony przez Zgromadzenie Izb plan diet będzie mógł być zmieniony przez okręgowe rady adwokackie jedynie w szczególnie wyjątkowych wypadkach. Instrument ten pozwoli okręgowym radom adwokackim reagować na zmieniające się okoliczności, bez konieczności zwoływania zgromadzenia izby, w granicach uchwalonego budżetu izby.

W przypadku członków organów adwokatury wysokość diet z tytułu sprawowania funkcji określać będzie Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę ilość obowiązków i nakład pracy danego członka organu potrzebny do należytego wykonywania obowiązków samorządowych oraz możliwości finansowe.

Tagi: NRA, komisja, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email