Zawodowe szkolenie z mediacji

12.09.2013

W dniach 18-20 października 2013 r. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przeprowadzi II Zawodowe Szkolenie dla Adwokatów, którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora.

Szkolenie poprowadzą mediatorzy z Wielkiej Brytanii przy wsparciu trenera z Polski. Miejscem spotkania będzie siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Każdy uczestnik, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie części przedmiotowego szkolenia, otrzyma certyfikat mediatora i zostanie wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć stacjonarnych. Zgodnie z §17 uchwały NRA nr 57/2011 z 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów, udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów.

Szkolenie przeznaczone jest dla 50 adwokatów z całej Polski. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego do 22 września 2013 r. pocztą: Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, uI. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa; e-mailem: centrum.mediacji@adwokatura.pl lub faxem: 22 505-25-08.

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną (790 zł) oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy szkolenia lub delegujące rady. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za szkolenie zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 18-20.10.2013 r. za (imię i nazwisko uczestnika)”.

Szkolenie składa się z dwóch części. Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej uczestnikowi zostanie przesłana drogą mailową publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji wraz z pytaniami. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała ocenie także przy końcowej kwalifikacji mediatorów ostatniego dnia zajęć. Wyłącznie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je do 13 października 2013 r. na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl, będą dopuszczone do drugiej części szkolenia.

Czytaj:

formularz zgłoszeniowy

list adw. Katarzyny Przyłuskiej-Ciszewskiej do dziekanów izb adwokackich

Tagi: NRA, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email