Zachowanie tajemnicy jest obowiązkiem adwokata wobec klienta – rozprawa przed TK

01.04.2014

Zachowanie tajemnicy adwokackiej i obrończej nie jest przywilejem, lecz obowiązkiem adwokata wobec klienta – podkreślał adw. Mikołaj Pietrzak podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, przekonując że adwokaci powinni zostać wyłączeni z grupy osób, które mogą być poddawane kontroli operacyjnej. Rozpoczęte dziś, trzydniowe posiedzenie przy pełnym składzie Trybunału dotyczy retencji danych.  

Pierwszego dnia rozprawy przed Trybunałem wystąpili przedstawiciele służb specjalnych i policji, podkreślając jak ogromne znaczenie mają mechanizmy operacyjne w ich pracy. – Z tym nie polemizuje ani Rzecznik Praw Obywatelskich, ani Prokurator Generalny, ani Adwokatura – podkreśla adw. Pietrzak, który razem z adw. dr. Jackiem Skrzydło występuje przed TK w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej. – Rzecz w tym, by czynności operacyjne prowadzone były w reżimie gwarantującym przestrzeganie praw jednostki – podkreśla mecenas.

On sam w wystąpieniu przed Trybunałem mówił, że służby specjalne i policja muszą być wyposażone w instrumenty operacyjne, pozwalające skutecznie dbać o nasze bezpieczeństwo, natomiast ze względu na daleko idącą ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, takim uprawnieniom służb muszą towarzyszyć adekwatne i efektywne mechanizmy gwarancyjne, chroniące jednostkę przed przypadkami nadużyć.

Szczególnie ważne jest wyłączenie adwokatów - w zakresie tajemnicy adwokackiej - z grupy osób, które mogą być poddawane kontroli operacyjnej. Adw. Pietrzak podkreślał, że tajemnica adwokacka i obrończa nie stanowi przywileju ani prawa adwokata, lecz jest jego obowiązkiem. W przypadku naruszenia tajemnicy adwokackiej przez podsłuchiwanie adwokata, narusza się zaufanie pomiędzy nim a klientem, co uniemożliwia skuteczne świadczenie pomocy prawnej, która ma służyć efektywnej ochronie praw i wolności konstytucyjnych każdego człowieka.

Rozprawa ws. retencji danych przed Trybunałem Konstytucyjnym odbywać się będzie także 2 i 3 kwietnia.

Przypomnijmy, że NRA przygotowała w ubiegłym roku dla Trybunału Konstytucyjnego opinię w sprawie wniosku, dotyczącego problematyki kontroli operacyjnej przez służby specjalne i policyjne, bez jednoczesnej należytej ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego i z zagrożeniem gwarancji i wolności konstytucyjnych.

Opinia NRA przedstawia spojrzenie na sprawę przez pryzmat doświadczeń adwokatów, a zawarte w niej uwagi i argumenty dotyczą wyłącznie zagadnień związanych z ochroną tajemnicy adwokackiej i obrończej, a także konstytucyjnych praw i wolności jednostki, których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów.

Dane o połączeniach telefonicznych może otrzymać m.in. Policja, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, wywiad skarbowy i Żandarmeria Wojskowa.

 

Tagi: NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email