Z prac CCBE

02.10.2014

W Mediolanie 12 września odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE równolegle z nadzwyczajną Sesją Plenarną. Polską delegację reprezentowała adw. Dominika Stępińska-Duch i r.pr. Jędrzej Klatka.

Podczas spotkania powołano na dwa lata nowy komitet finansowy. Delegacje krajowe przedstawiły planowane działania w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, który będzie obchodzony 10 grudnia br. Podjęto dyskusję na temat przyszłorocznego budżetu, która będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Komitetu Sterującego w październiku.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Praw Człowieka CCBE przyznano Nagrodę Praw Człowieka brazylijskiej prawnik Valdenii Paulino.

Komitet Sterujący zaaprobował projekt wytycznych do pism kierowanych w ramach wsparcia prawników, ofiar łamania praw człowieka. Ponadto zdecydowano o odroczeniu do kolejnego posiedzenia decyzji o interwencji CCBE w sprawie Öcalan v Turkey przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Postanowiono również odroczyć do październikowego posiedzenia przygotowanie projektu uwag CCBE do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Zaaprobowano natomiast propozycję odpowiedzi CCBE na projekt dyrektywy KE w sprawie praw akcjonariuszy oraz projekt dyrektywy KE w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komitet Sterujący jednogłośnie przyjął zalecenia dotyczące uchylenia dyrektywy w sprawie retencji danych.

Komitet ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy przeanalizuje regulacje wprowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki, określane powszechnie jako ustawa o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (tzw. „FATCA”) oraz standard wprowadzony przez organizację OECD w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych do celów podatkowych - “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”.

Komitet dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (PECO) stale monitoruje rozwój sytuacji na Ukrainie i spodziewa się otrzymać we właściwym czasie wniosek o członkostwo od Ukraińskiej Rady Adwokackiej.

Poinformowano, że Krajowa Izba Radów Prawnych w Polsce oraz Rada Adwokacka w Luksemburgu zadecydowały o podpisaniu umowy licencyjnej na proponowanych warunkach (opłata za legitymację będzie wynosiła 1 EUR/rok).

Tagi: komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email