Z prac CCBE

09.04.2014

4 kwietnia w Brukseli obradował Komitet Sterujący CCBE. Polską delegację reprezentowali adw. Dominika Stępińska-Duch oraz r.pr. Jędrzej Klata i oficer informacyjny Rafał Ciesielski.

Zaakceptowano raport CCBE nt. nadzorowania przez władze publiczne danych prawników przechowywanych w chmurze. Według raportu poufne dane prawników, podlegające tajemnicy zawodowej lecz przechowywane w formie elektronicznej, powinny być chronione w takim samym stopniu jak dokumenty papierowe. Przepisy w poszczególnych jurysdykcjach nie są jednak tożsame, w związku z czym potrzebne będą odpowiednie zmiany prawa. Autorzy raportu proponują, aby CCBE zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o sfinansowanie porównawczych badań naukowych w tej dziedzinie.

Komitet Sterujący CCBE zaaprobował stanowiska dotyczące projektów dyrektyw na temat:  • wzmocnienia domniemania niewinności i prawa do czynnego udziału w postępowaniu karnym,


  • szczególnej ochrony małoletnich podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa,


  • prawa obywateli podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa podlegających europejskiemu nakazowi aresztowania do tymczasowej pomocy prawnej
oraz projektu rekomendacji w sprawie osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa prawa do pomocy prawnej w postępowaniu karnym.

Ustalono, że 10 grudnia obchodzony będzie Dzień Prawnika. Dyskutowano też nad propozycją utworzenia Europejskiej Fundacji Prawników, która prowadziłaby projekty europejskie dotychczas prowadzone przez CCBE oraz brałaby udział w projektach niefinansowanych przez UE. Fundacja byłaby odpowiednikiem Europejskiej Sieci Kształcenia Sędziów, zajmowałaby się ochroną danych i akredytowała szkolenia.

Poinformowano, że CCBE nawiązało współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Zaznaczono, że CCBE rekomenduje zasadę swobody wyboru prawnika, który będzie świadczył pomoc prawną na rzecz ubezpieczonego.

Omówiono propozycje dotyczące legitymacji prawnika wydawanej przez CCBE. Obecnie z europejskich legitymacji korzysta 11 adwokatur.

CCBE dyskutowała również na temat kryzysu na Ukrainie.

Zapoznano się z raportem Komisji Europejskiej na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w UE (czytaj raport) oraz z informacjami na temat europejskiego rejestru lobbystów (European Transparency Register): kancelarie prowadzące lobbing na rzecz swoich klientów będą zobowiązane do ujawnienia ich nazw w tym rejestrze.

Komitet zapoznał się również z aktualnymi analizami dotyczącymi funkcjonowania w praktyce dyrektyw prawniczych. Grupa robocza CCBE spotkała się 3 kwietnia z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Prace koncentrują się wokół następujących zagadnień:  • rejestracji prawników zagranicznych (art. 3 dyrektywy 77/249),


  • podwójnej deontologii w dyrektywie o wykonywaniu stałej praktyki (art. 6),


  • podwójnej deontologii w dyrektywie mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (art. 4),


  • wykonywania zawodu w charakterze pracownika najemnego (art. 8 dyrektywy 98/5),


  • integracji prawnika w państwie goszczącym i równouprawnienia z prawnikami w przyjmującym państwie członkowskim (art. 10 dyrektywy 98/5),


  • spółek prawniczych z udziałem osób nieuprawnionych do wykonywania zawodu (art. 11 pkt 5 dyrektywy 98/5),


  • zakresu dyrektyw prawniczych (czy mają one dotyczyć także kancelarii).
Dalsze prace grupy roboczej CCBE będą dotyczyć zwłaszcza ubezpieczeń ochrony prawnej i współpracy między adwokaturami w sprawach dyscyplinarnych. Toczą się także prace nad wzajemnym honorowaniem uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych.

Adw. Dominika Stępińska-Duch

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą

Szefowa polskiej delegacji w CCBE

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email