„Umowa o zastępstwo procesowe” – monografia prof. Gutowskiego

12.09.2013

Naczelna Rada Adwokacka rekomenduje monografię „Umowa o zastępstwo procesowe” C.H. Beck Warszawa 2009, autorstwa adw. prof. UAM dr hab. Macieja Gutowskiego.

Książka ta jest warta uwagi adwokatów, ponieważ opisuje materię odnoszącą się do najważniejszej dla adwokata umowy – pomiędzy nim samym a klientem. Umowa ta bywa często zaniedbywana w toku codziennych działań. Tymczasem to od niej często zależy bezpieczeństwo pracy adwokata, zapłata należnego wynagrodzenia. Od precyzyjnego skonstruowania obowiązków zależy także potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza, a niekiedy także dyscyplinarna.

Książka zawiera, jedyną tak dokładną i obszerną w piśmiennictwie polskim, analizę obowiązków adwokata w stosunku zastępstwa procesowego. Szczególnie interesujące dla praktyków jest szczegółowe przedstawienie tzw. powinności cząstkowych zastępcy procesowego, składających się łącznie na obowiązek starannego prowadzenia sprawy. Są to: obowiązek znajomości prawa, związanie zastępcy procesowego instrukcjami klienta,  obowiązek podejmowania wyłącznie legalnych działań, obowiązek dopełnienia określonych wymagań proceduralnych, obowiązek informowania klienta o istotnych okolicznościach zaistniałych w sprawie, obowiązek pieczy nad powierzonymi dowodami, obowiązek starannego i skrupulatnego rozliczenia się z klientem, obowiązek lojalności i unikania konfliktu interesów, obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej.

Doniosłość tej analizy dla potrzeb praktyki jest duża, ponieważ stwarza ona możliwość całościowego spojrzenia na najistotniejszą dla adwokata relację prawną. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do obowiązków wynikających z prostych umów – zawieranych przez samo podpisanie i przyjęcie pełnomocnictwa procesowego.

Książka, napisana piórem praktyka i teoretyka w jednej osobie, wydaje się być dla adwokatów szczególnie pomocna. Porusza ona także kwestie dotyczące pełnomocnictwa procesowego – jego zakresu oraz jego znaczenia dla kształtu obowiązków umownych. Opracowanie jest oparte na doktrynie i bogatym orzecznictwie przedmiotu, a także na rozwiązaniach wypracowanych w innych systemach prawnych. Monografia zawiera liczne odwołania do doktryny i bogatego orzecznictwa przedmiotu.

Warto sięgnąć po „Umowę o zastępstwo procesowe” pamiętając, że problematyka w niej poruszana to fundament profesjonalnej relacji prawnej adwokata. Z tych samych przyczyn może być ona bardzo pomocna w toku szkolenia aplikantów.

Tagi: NRA, aplikacja, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email