Trwają prace nad zmianą ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i in.

29.02.2016

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska uczestniczyła 25 lutego 2016 r. w pracach sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Sprawiedliwości dotyczących zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i niektórych innych ustaw.

Na posiedzeniu obecni byli także m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Zmiana w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich i innych ustawach (druk sejmowy nr 77)  dotyczy procedury uchylania immunitetu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Prezesowi NIK, GIODO, Prezesowi IPN.

Podczas prac Komisji przedstawiono sprawozdanie z prac podkomisji i ponownie dyskutowano propozycje poprawek składanych jako wnioski mniejszościowe, również w zakresie przedstawianym w opiniach Naczelnej Rady Adwokackiej i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Omawiano m.in. brak zasadności posługiwania się w ramach zmienionej ustawy pojęciami nieznanymi ustawie jak  „wniesienia sprawy do sądu”. Projekt zmiany ustawy został przegłosowany w całości, w kształcie nadanym mu na etapie prac podkomisji.  

NRA w przedstawionej jeszcze w grudniu ubiegłego roku opinii do projektu stwierdziła, że uchwalenie przejrzystej, skutecznej procedury mającej na celu uchylenie immunitetu w/w podmiotom zasługuje na aprobatę, ale procedura ta powinna być przejrzysta, skuteczna i precyzyjna, tak żeby nie umożliwiała ograniczenia niezależności od innych organów państwowych. Zaproponowany projekt nowelizacji, w ocenie NRA, nie spełniał tych wymogów. Powielone zostały tu rozwiązania z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które wbrew oczekiwaniom ustawodawców, nie eliminują problemu przewlekłości postępowań. Zasadniczą wątpliwość budzi udział i rola Prokuratora Generalnego w procedurze uchylania immunitetu – brak jest wskazania kompetencji i zakresu działania tego organu. Niejasność budzi sprawa braku terminu, w którym Prokurator Generalny będzie zobligowany przekazać wniosek o uchylenie immunitetu Marszałkowi Sejmu, czy też kwestia terminu na uzupełnienie tegoż wniosku.

Naczelna Rada Adwokacka krytycznie oceniła też procedurę złożenia wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w związku z wszczęciem postępowania w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego – która w kształcie zaproponowanym przez wnioskodawców może prowadzić do wszczynania pochopnych postępowań i swoistego „mrożenia” działania danej instytucji. W tym zakresie problematyczne jest posługiwanie się sformułowaniem związanym z możliwością złożenia wniosku o uchylenie immunitetu z chwilą "wniesienia sprawy do sądu". Wprowadzenie tej pozakodeksowej terminologii i dopuszczenie do sytuacji, w której wniosek o uchylenie immunitetu składany byłby przed badaniem spełnienia formalnych wymogów aktu oskarżenia przez sąd, doprowadzić może do wszczynania spraw o uchylenie immunitetu tam gdzie formalnie postępowanie nie będzie się toczyć (np. ze względu na brak opłaty). Projekt zmiany ustawy zawiera mankamenty w postaci braku terminów minimalnych i maksymalnych dla większości czynności - np. brak terminu na przedstawienie wyjaśnień i wniosków przez podmioty, których dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu, brak terminu dla Sejmu dla przyjęcia uchwały zezwalającej na przyjęcie wniosku o uchylenie immunitetu. Brak tych terminów minimalnych i maksymalnych nie chroni ani interesów oskarżycieli, ani podmiotów, których wniosek o uchylenie dotyczy. Taki stan zawisłości wniosku powoduje swoisty efekt „mrożący” dla podmiotów, którym immunitet przysługuje.

Projekt ustawy trafi teraz do prac parlamentarnych.                                                             

Czytaj opinię NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email