Tańsze ubezpieczenia OC dla adwokatów

19.12.2014

Naczelna Rada Adwokacka oraz PZU SA i TUiR Warta SA podpisały 16 grudnia nową umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2015 - 2017. Składki obowiązkowego ubezpieczenia OC będą tańsze od dotychczasowych. Najpopularniejsze warianty składek będą niższe nawet o połowę. 

W umowie ustalone zostały następujące warunki:

1) Ubezpieczenie OC podstawowe indywidualne (obowiązkowe)

sumy do wyboru przez adwokata:

50.000 EUR - 216 zł rocznie / 18 zł miesięcznie

100.000 EUR (wariant bazowy) - 300 zł rocznie / 25 zł miesięcznie

150.000 EUR - 864 zł rocznie / 72 zł miesięcznie

200.000 EUR - 1188 zł rocznie / 99 zł miesięcznie

250.000 EUR - 1476 zł rocznie / 123 zł miesięcznie

300.000 EUR - 1932 zł rocznie / 161 zł miesięcznie

400.000 EUR - 2388 zł rocznie / 199 zł miesięcznie

500.000 EUR - 2616 zł rocznie / 218 zł miesięcznie

1.000.000 EUR - 3072 zł rocznie / 256 zł miesięcznie


W ramach OC podstawowego każdy adwokat uzyskuj ochronę:

- na warunkach Rozporządzenia w zakresie OC obowiązkowego adwokata

- rażące niedbalstwo adwokata

- rażące niedbalstwo oraz umyślność (z prawem do regresu) aplikantów, pracowników i praktykantów

- ochrona dotyczy czynności każdego aplikanta adwokackiego (nie ma obowiązku bycia patronem)

W każdym wariancie ustalona jest dodatkowa suma gwarancyjna w wysokości 100% wybranej sumy na:

- pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego

- zwrotu kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we własnym imieniu

- poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców

- pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia

 

Dodatkowo w ramach każdego wariantu OC podstawowego każdy adwokat objęty jest ochorną:

- na sumę 100.000 zł - OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności zawodowej

- na sumę 100.000 zł - OC za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów

- na sumę 100.000 zł - OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w związku z wypadkiem przy pracy

- na sumę 100.000 zł - OC w życiu prywatnym

- na sumę 25.000 zł - OC adwokata pełniącego funkcje kuratora

- na sumę 25.000 zł - NNW adwokata, w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu, o ile będzie większy niż 20%

 

Obsługa ubezpieczeń adwokata:

Wszystkie warianty ubezpieczenia dotychczas wybrane przez adwokata pozostają bez zmian, z wyjątkiem wariantu 100.000 EUR bez ubezpieczenia dodatkowego, który z dniem 01 stycznia 2015r. będzie zamieniony na opcję bazową.

Każdy adwokat w dowolnym momencie trwania umowy generalnej ma prawo zmienić swój wariant ubezpieczenia. Zmiana taka jest dokonywana poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji we właściwej Okręgowej Radzie Adwokackiej i obowiązuje od następnego dnia.

Istnieje możliwości złożenia takiej deklaracji również droga pocztową, poprzez wypełnienie formularza on-line lub nawet telefonicznie - poprzez kontakt z firmą iExpert.pl obsługująca umowę generalną w imieniu PZU.

 

2) Ubezpieczenie OC dodatkowe grupowe

(dodawane automatycznie do wszystkich wariantów OC obowiązkowego poza 50.000 EUR):

250.000 EUR / 5.000.000 EUR - 120 zł rocznie / 10 zł miesięcznie

OC dodatkowe ubezpiecza adwokata w tym samym zakresie co OC podstawowe.

Suma gwarancyjna wynosi 250.000 EUR na każdego Ubezpieczonego na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz 5.000.000 EUR na wszystkich Ubezpieczonych łącznie i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w danym rocznym okresie ubezpieczenia.

 

3) Usługa Asysty Prawnej

(dodawana automatycznie do wszystkich wariantów OC obowiązkowego):

36 zł rocznie / 3 zł miesięcznie

Usługa dotyczy pomocy prawnej w zakresie roszczeń zgłoszonych do adwokata i obejmuje:

- ustalenie stanu faktycznego danej sprawy i oceny zasadności zgłaszanych roszczeń,

- udzielenie Ubezpieczonemu wskazówek i zarekomendowanie działań dotyczących trybu postępowania

- podjęcie prób mediacji w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy Ubezpieczonym a jego klientem

- pomoc Ubezpieczonemu w redagowaniu pism oraz korespondencji z klientem

- analizę dostarczonych dokumentów oraz sporządzanie pisemnych opinii prawnych

Przy wykonywaniu usługi Asysty Prawnej uwzględniane są takie elementy specyfiki wykonywania zawodu adwokata jak tajemnica adwokacka, kodeks etyki adwokackiej, immunitet adwokacki w zakresie wolności słowa.

 

4) OC Aplikanta

zawierane indywidualnie przez aplikanta jako uzupełnienie ochrony zapewnianej przez OC podstawowe adwokata

50.000 EUR - 302 zł rocznie

100.000 EUR - 418 zł rocznie

200.000 EUR - 756 zł rocznie

PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego będącego aplikantem adwokackim w imieniu i na rzecz swojego patrona albo innego adwokata czynności określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 635 z późn. zm.), ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody wobec tego patrona albo tego adwokata.

Do ubezpieczenia funkcji zleconych będą miały zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007.

 

5) OC adwokata indywidualne - w ramach funkcji zleconych:

a) syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy

100.000 zł - 500 zł rocznie

200.000 zł - 900 zł rocznie

b) kuratora (jako nadwyżka ponad sumę 25.000 zł w ramach OC podstawowego) i likwidatora

100.000 zł - 500 zł rocznie

200.000 zł - 900 zł rocznie

Do ubezpieczenia funkcji zleconych będą miały zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007.

 

Podsumowanie

Z punktu widzenia każdego adwokata najważniejszą informacją, jest to że w kolejnych 3 latach ubezpieczenia zawodowe będą tańsze. Składki najpopularniejszych wariantów obowiązkowego ubezpieczenia OC, będą teraz nawet o połowę niższe. Przykładowo - składka miesięczna wariantu bazowego z sumą podstawową w wysokości 100.000 EUR i sumą dodatkową 250.000 EUR  wyniesie 38 zł. Dotychczas było to 76 zł.

Obniżenie składek, oprócz oszczędności, to szansa na zwiększenie poziomu ochrony działalności zawodowej adwokatów. Wybór wspomnianej opcji bazowej gwarantującej ochronę na łączną kwotę 350.000 EUR, powoduje obniżenie składki miesięcznej nawet w porównaniu z dotychczasowym kosztem najniższego wariantu (50.000 EUR), który wynosił 45 zł miesięcznie.

Nowością są zniżki dla kancelarii adwokackich i spółki prawników ubezpieczające się w ramach OC nadwyżkowego. Teraz mogą otrzymać dodatkowe upusty za dotychczasowy bezszkodowy okres ubezpieczenia i nieprzerwaną kontynuację ubezpieczenia w ramach programu NRA. W tym przypadku ważne jest jednak aby wznowić taką polisę przed upływem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Lepsza ochrona to nie tylko możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych. Rozszerzony został także zakres podstawowego OC, który teraz obejmuje bez dopłaty także funkcję kuratora pełnioną przez adwokata z ubezpieczeniem OC na sumę 25.000 zł. Sumę tę można powiększyć do 100.000 zł.  Każdy adwokat może też obecnie liczyć na odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (dla uszczerbków większych niż 20%) do sumy 25.000 zł.

Nowością w programie jest dobrowolne ubezpieczenie adwokatów powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora. Wielu adwokatów pełniących te funkcje zgłaszało brak tej opcji w poprzedniej umowie. Teraz luka została uzupełniona, a przy tym każdy mecenas może liczyć na rozsądny poziom składki.

Program zawiera ubezpieczenia dobrowolne na tych samych warunkach:

    • OC Aplikanta
    • Ubezpieczenia majątkowe
    • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Tagi: ubezpieczenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email