Spotkanie z Polską Grupą Pocztową i InPostem

24.03.2014

Robocze spotkanie poświęcone doręczeniom przesyłek sądowych i prokuratorskich odbyło się 21 marca 2014 roku. Jego przedmiotem było omówienie aktualnej sytuacji związanej z doręczeniami korespondencji sądowej i prokuratorskiej.

Omawiano także stan realizacji postulatów Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 4 lutego 2014 roku (zob. http://adwokatura.pl/?p=12559, http://adwokatura.pl/?p=12672) oraz omówienie propozycji InPost i PGP przedstawionych Naczelnej Radzie Adwokackiej w dniu 19 lutego 2014 roku (zob. http://adwokatura.pl/?p=12874)

Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w spotkaniu uczestniczyli: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Joanna Jasiewicz, zaś ze strony PGP i InPostu wzięli udział Witold Szczurek członek zarządu Polskiej Grupy Pocztowej oraz Sebastian Anioł dyrektor zarządzający InPost sp. z o.o. W toku poruszono m.in. kwestie:

1. Częstotliwości doręczeń oraz organizacji godzin doręczeń

Przedstawiciele InPost oraz PGP poinformowali o tym, iż została zmieniona metodyka systemu doręczeń. Celem nowego operatora jest zwiększenie częstotliwości doręczeń, tak aby docelowo w każdej kancelarii następowały one codziennie, z możliwością indywidualnych uzgodnień z doręczycielem dogodnych dla kancelarii godzin doręczania przesyłek.

2. Doręczania i awizowania przesyłek

Przedstawiciele InPost oraz PGP poinformowali, iż zwracają szczególną uwagę na szkolenie personelu w zakresie prawidłowej awizacji przesyłek sądowych oraz doręczania i wydawania korespondencji osobom do tego upoważnionym. Przedstawiciele NRA zgłosili postulat wprowadzenia rozwiązań wymuszających na doręczycielach prawidłowe awizowanie przesyłek. Absolutnie konieczne jest wyeliminowanie przypadków, gdy do nadawcy wraca korespondencja jako niepodjęta w terminie, mimo że kancelaria nie otrzymała awiza. Postulowanym przez NRA rozwiązaniem w tym zakresie mogłoby być np. nałożenie na doręczycieli obowiązku skanowania (fotografowania) wypełnionych potwierdzeń awizowania przed ich pozostawieniem w skrzynce pocztowej odbiorcy. Brak w systemie informatycznym skanu (zdjęcia) awiza potwierdzałby nieprawidłowość awizowania przesyłki przez doręczyciela. Gdyby udało się wdrożyć taki system, to obywatele i ich pełnomocnicy chronieni byliby przed skutkami doręczenia zastępczego, wywołanego brakiem awizowania przesyłki.

3.  Warunki przechowywania korespondencji w punktach awizacji oraz stałość punktów awizacji

Przedstawiciele InPost i PGP poinformowali o tym, iż wdrażają zarówno system zapewniający działanie stałych, bezpiecznych i dogodnych punktów awizacji dla kancelarii, które odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom, jak i system zabezpieczeń technicznych awizowanej korespondencji przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub jej zagubieniem instalowanej w każdym punkcie odbioru poczty.

4.  Zasad udzielania pełnomocnictw pocztowych

InPost i PGP pracują nad eliminacją praktycznych problemów związanych z udzielaniem pełnomocnictw pocztowych, w tym nad wprowadzeniem możliwości dopełnienia formalności związanych z udzieleniem pełnomocnictwa w każdym, dowolnie wybranym przez adwokata, punkcie pocztowym.

5.  Lokalizowania awizowanych przesyłek

By umożliwić sprawne działanie systemu informatycznego pozwalającego m.in. na lokalizowanie awizowanych przesyłek pocztowych, konieczne jest jeszcze m.in. jego pełne zintegrowanie z systemami działającymi w sądach i prokuraturach. Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej zadeklarowali gotowość przystąpienia do testowania tego systemu.

Poza powyższymi zagadnieniami, przedmiotem żywej dyskusji była kwestia oferty Smart Lex, czyli organizacji punktów pocztowych w kancelariach. Przedstawiciele NRA przedstawili szereg szczegółowych pytań co do praktycznych zasad funkcjonowania tego systemu, które będą przedmiotem dalszych wewnętrznych analiz PGP i InPostu. Przed ostateczną oceną tej propozycji konieczne jest bowiem rozstrzygnięcie szeregu praktycznych wątpliwości, przesądzających o możliwości wdrożenia i skutkach jego działania. Zdaniem przedstawicieli NRA, nie przesądzając finalnych ocen, nie można dopuścić do tego, by powstała chociażby najmniejsza wątpliwość co do terminu, czy skuteczności doręczeń w takim systemie.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o praktycznych problemach w korespondowaniu z sądami i urzędami na gruncie różnych regulacji proceduralnych, i to nie tylko w zakresie doręczania korespondencji do kancelarii, ale również nadawania przesyłek pocztowych przez adwokatów. Przedstawiciele PGP i InPostu przychylili się do stanowiska, że wydaje się konieczne uporządkowanie systemu przepisów i doprowadzenie do znaczącej deregulacji obowiązków pełnomocników procesowych w zakresie prowadzenia korespondencji pocztowej.

 

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email