Spotkanie z delegacją prawników amerykańskich

19.03.2013

11 marca 2013 r. prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, podejmował delegację prawników amerykańskich z International Legal Exchange Committee (ILEX) – komisji działającej w ramach Sekcji Prawa Międzynarodowego American Bar Association (ABA).

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej, którą reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, adw. dr Monika Strus-Wołos, członek prezydium NRA, a także adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych. W spotkaniu uczestniczył również adw. Ziemisław Gintowt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz adw. Justyna Szpara i adw. Katarzyna Czyżewska – członkinie Komitetu Organizacyjnego wizyty ILEX i Komisji ds. Zagranicznych NRA. Oprócz gospodarzy i gości z ABA w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wielu innych środowisk prawniczych

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem zebranych przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Następnie wystąpił adw. Andrzej Zwara, który podziękował prezesowi Trybunału za gościnność i z zorganizowanie spotkania. Następnie prof. Andrzej Rzepliński przedstawił historię, sposób działania, strukturę, kompetencje i obowiązki Trybunału Konstytucyjnego. Wspomniał również o zaufaniu społecznym, jakim cieszy się Trybunał Konstytucyjny. Wskazał niektóre z najważniejszych spraw, które są obecnie przedmiotem prac Trybunału: przedłużenie wieku emerytalnego, uprawnienia służb specjalnych do kontroli obywateli w dobie komunikacji elektronicznej, zakres obowiązku informowania przez Prezydenta RP o osobach, które doradzają mu przy podejmowaniu decyzji.

Po przemówieniu prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Barton Legum, przewodniczący delegacji ILEX, podziękował za przyjęcie, podkreślając znaczenie bezpośredniego dialogu pomiędzy przedstawicielami zawodów prawniczych.

Następnie odbyła się dyskusja, w której członkowie delegacji zadawali pytania dotyczące szczegółów pracy Trybunału, sposobu podejmowania decyzji, oraz różnic pomiędzy systemem polskim a amerykańskim, gdzie o zgodności z konstytucją orzeka Sąd Najwyższy. Członkowie delegacji zainteresowani byli podobieństwami i różnicami pomiędzy funkcjami i uprawnieniami amerykańskiego Sądu Najwyższego a Trybunału Konstytucyjnego a także zaletami istnienia osobnego Trybunału, który orzeka o zgodności z Konstytucją.

ILEX, którego członkowie przyjechali, aby nawiązać bliższe kontakty z przedstawicielami zawodów prawniczych w Polsce i poznać polski system prawny, został utworzony w 1968 r. w celu organizowania wymiany doświadczeń i idei w celu rozwoju kształcenia i doskonalenia zawodowego w świecie prawniczym. U podstaw powołania ILEX leży przekonanie, że wymiana idei i programów pomiędzy poszczególnymi krajami zaowocuje większym zasobem wiedzy i doświadczenia. Ta koncepcja od 1968 r. motywuje programy i działania ILEX, umożliwiając realizację kolejnych projektów w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. W ramach ILEX, American Bar Association organizuje wizyty międzynarodowe, wyjazdy edukacyjne oraz zapewnia pomoc prawną i szkolenia dla prawników zagranicznych. Ułatwia również pobyt w USA zagranicznym prawnikom, którzy odbywają szkolenia w amerykańskich firmach prawniczych.

Sekcja Prawa Międzynarodowego ABA została utworzona w 1993 r. Jej zadaniem jest wspieranie rozwoju prawa w wymiarze międzynarodowym, wspieranie rządów prawa a także kształcenie prawników z różnych krajów. Liczy ponad 23 000 członków w ponad 90 krajach.

Tagi: NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email