Spotkanie w sprawie przesyłek pocztowych z sądów i prokuratur

04.02.2014

W dniu 4 lutego 2014 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary oraz Sekretarza NRA adw. Rafała Dębowskiego z przedstawicielami konsorcjum Polskiej Grupy Pocztowej i In Post, reprezentowanego przez pana Witolda Szczurka oraz pana Rafała Brzoskę. Spotkanie to było okazją do przedstawienia głównych uwag przedstawicieli środowiska adwokackiego do funkcjonowania nowego systemu doręczeń korespondencji z sądów i prokuratur.

Strona adwokacka przede wszystkim zwróciła uwagę na problem częstotliwości doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej. Standardem winno być codzienne doręczanie poczty. W okresie przejściowym – jak podkreślali adwokaci - należy wyeliminować przypadkowość terminów doręczeń, uznając za absolutne minimum doręczanie korespondencji co najmniej dwa razy w tygodniu w stałych, uzgodnionych z kancelariami dniach. To bowiem jest ważne w planowaniu pracy kancelarii. Istotna jest także organizacja godzin doręczeń tak by korespondencja nie docierała tuż przed zamknięciem kancelarii, lecz w godzinach porannych bądź wczesnopołudniowych. Na spotkaniu omawiano pomysł wprowadzenia instytucji doręczycieli wyłącznie dedykowanych do roznoszenia korespondencji kierowanej do osób wykonujących zawody prawnicze.

Kolejnym zagadnieniem, któremu poświęcono wiele uwagi, była kwestia respektowania przez nowych doręczycieli prawa do awizowania korespondencji. Przedstawiciele samorządu przedstawili postulat eliminacji z systemu funkcjonowania operatora pocztowego rozwiązań piętnujących awizo jako alternatywny sposób doręczania poczty. Obecne instrumenty zachęcają bowiem listonoszy do przetrzymywania listów, gdyż są oni finansowo zainteresowani fizycznym doręczeniem korespondencji, co wpływa negatywnie wpływa na terminowość procedowania sądów. Postulowano by doręczanie do rąk własnych nie było wynagradzane lepiej niż doręczenie przez awizo, a doręczyciele winni zostać przeszkoleni, by nie przekazywali korespondencji „na siłę” np. osobom nieupoważnionym.

Z kwestią awizowania korespondencji ściśle powiązany jest kolejnym temat poruszony na spotkaniu, tj. kwestia awizowania przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych punktach, tak by było zapewnione bezpieczeństwo ich przechowywania oraz zagwarantowana tajemnica pocztowa. Konieczne są do tego: przeszkolony personel, godziny pracy umożliwiające odbiór przesyłek w czasie godzin pracy kancelarii oraz godziwe warunki i stabilność ustalonych miejsc odbioru korespondencji.

Dla adwokatów nie bez znaczenia jest także wprowadzenie uproszczeń w udzielaniu pełnomocnictw pocztowych, czyli ułatwienie uzyskiwania formularzy i udzielania pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych w każdej placówce pocztowej. Podczas rozmowy zasygnalizowano również problem niedoręczania drugiego awizo.

Przedstawiciele PGP i InPostu zaproponowali wdrożenie bezpiecznego portalu informacyjnego, dedykowanego wyłącznie środowisku prawniczemu, a służącego do informowania każdego adwokata indywidualnie o nadaniu przez sąd lub prokuraturę do niego korespondencji, tak by każdy adwokat po zalogowaniu się w tym systemie z wyprzedzeniem wiedział jakiej przesyłki należy się spodziewać, kiedy i gdzie będzie ona awizowana.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej oraz InPostu z uwagą i zrozumieniem przyjęli wszystkie przedstawione im uwagi oraz zobowiązali się do zaproponowania w ciągu dwóch tygodni sposobów rozwiązania zgłoszonych problemów. Obecne na spotkaniu strony uzgodniły wyłonienie wspólnego zespołu mającego na celu koordynowanie sposobu rozwiązywania zgłaszanych problemów. O dalszych pracach w tej kwestii będziemy informować na bieżąco.

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email