Samorządy zawodowe i stowarzyszenia prawnicze zawarły Porozumienie

24.09.2015

Przedstawiciele samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zawarli 24 września Porozumienie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Już podczas pierwszego spotkania przyjęto cztery wspólne stanowiska.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przybyłych przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych, przywitali adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Maciej Strączyński, przewodniczący Porozumienia oraz dr Paweł Skuczyński, sekretarz Porozumienia.  

Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w spotkaniu uczestniczyli adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA. 

Na początek podpisano Deklarację Porozumienia oraz jej Regulamin.

(czytaj Deklarację)

Następnie zebrani przyjęli cztery stanowiska Porozumienia. 

Pierwsze dotyczy wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o rzetelne i jawne dla opinii publicznej przeprowadzenie przez Sejm wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz wybór kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą, gwarantujących bezstronność sprawowanej funkcji.

(czytaj Stanowisko nr 1)

Drugie stanowisko dotyczy zasad procesu legislacyjnego. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża swoją dezaprobatę dla praktyki konsultacji projektów aktów prawnych stosowanej w ostatnich latach i apeluje o rzeczywiste zasięganie opinii zawodowych środowisk prawniczych w tym zakresie oraz o rzetelne branie ich pod uwagę.

(czytaj Stanowisko nr 2)

Trzecie stanowisko, zgłoszone przez Naczelną Radę Adwokacką, dotyczy senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem Porozumienia, projektowane zmiany zmierzają w kierunku znacznego ograniczenia praw chronionych przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a nadto ingerują w zasady tajemnicy zawodowej (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, lekarskiej, dziennikarskiej itp.) określone w przepisach kodeksu postępowania karnego.

(czytaj Stanowisko nr 3)

Czwarte stanowisko dotyczy obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o zabezpieczenie w budżecie na 2016 rok odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej liczby etatów, koniecznych do utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego, składającego się z co najmniej jednego pełnego wydzielonego etatu sekretarskiego.  

(czytaj Stanowisko nr 4)

Członkami Porozumienia zostali:

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis,

Krajowa Rada Doradców Podatkowych,

Krajowa Rada Komornicza,

Krajowa Rada Kuratorów,

Krajowa Rada Notarialna,

Krajowa Rada Radców Prawnych,

Naczelna Rada Adwokacka,

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Asystentów Sędziów,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych,

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw,

Stowarzyszenie Notariuszy RP,

Stowarzyszenie Prokuratorów RP,

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia,

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce,

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

W skład działającego przy Porozumieniu Forum Obywatelskiego wchodzą Stowarzyszenie Amici Curiae oraz Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych.

Możliwie jest dołączenie do Porozumienia innych organizacji. 

(czytaj Komunikat prasowy z 24 września 2015)

Tagi: NRA, samorządy, Porozumienie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email