„Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich”

09.10.2013

Taka była myśl przewodnia seminarium Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, które odbyło się 8 października br. z udziałem przedstawicieli adwokatury, wymiaru sprawiedliwości, policji, kuratorów placówek dla nieletnich oraz nauki.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Mariusz Lewandowski, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Seminarium odbywało się w atmosferze merytorycznej wymiany poglądów wobec kształtu obecnego postępowania w sprawach nieletnich, jego wad i mankamentów. Wypowiedzi prelegentów i dyskusja dały impuls do oczekiwanych zmian podnoszących standard postępowania.

Uczestnicy seminarium zgodni byli w przekonaniu, że to dobro nieletniego jest nadrzędną wartością rzeczonego postępowania i zarówno sama regulacja, jak i praktyka organów stosujących prawo winny te dobro stawiać na pierwszym miejscu. Przedstawiciele adwokatury zwrócili uwagę na brak specjalistycznego (pedagogicznego, psychologicznego) przygotowania funkcjonariuszy policji do podejmowania czynności procesowych z udziałem nieletnich. Położono również akcent na braku efektywnego prawa do zapewnienia obecności adwokata przy pierwszych przesłuchaniu nieletniego i negatywny wpływ tej okoliczności na dalszy kształt postępowania.

Przedstawiciele Temidy zwrócili uwagę na niewystarczającą liczbę placówek opiekuńczo-wychowawczych w okręgach sądowych.

Seminarium zostało zwieńczone wspólnym wnioskiem o potrzebie wprowadzenia zmian do postępowania, w tym przede wszystkim zacieśnienia współpracy między środowiskiem sędziowskim, organów ścigania i wolnych zawodów zaufania publicznego, jak i organizacji pozarządowych w przestrzeni kształtowania prawa, a następnie jego stosowania w duchu poszanowania praw i godności nieletniego.

Gospodarzem seminarium była Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

adw. Mariusz Lewandowski

Czytaj: program

Tagi: człowieka, NRA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email