RPO wobec ustawy o Policji oraz stawki minimalnej za sprawy z urzędu

23.09.2015

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 22 września z dr. Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W spotkaniu wziął udział również adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczacy Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Przedmiotem rozmów była współpraca między Adwokaturą Polską a biurem RPO w sferze działalności na rzecz praw obywatela.

Dr Adam Bodnar przedstawił swoje stanowisko wobec projektowanych zmian ustawy o Policji. Z prośbą o takie stanowisko prezes NRA zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich 11 września br.

Rzecznik podziela krytyczne stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczące projektowanego upoważnienia funkcjonariusza danej służby do dokonania oceny, czy materiał zgromadzony w ramach kontroli operacyjnej zawiera dane objęte tajemnicą obrończą lub adwokacką określone w art. 180 paragraf 2 kpk, a także przekazania ich w takim przypadku prokuratorowi, który ma złożyć wniosek do sądu o wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie zniszczenia lub wykorzystania tych materiałów. Zdaniem rzecznika, Naczelna Rada Adwokacka zasadnie podnosi, iż projekt nowelizacji nie stwarza wystarczajacych gwarancji ochrony prywatnosci i tajemnicy komunikowania się. (...) Dotyczy to zwłaszcza pozostawienia przez ustawodawcę otwartego katalogu środków technicznych, które mogą być wykorzystywane przez służby w toku kontroli operacyjnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do senatora Piotra Zientarskiego, przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senatora Michała Seweryńskiego, przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także do Grzegorza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, postulując podjęcie działań, zmierzających do pilnego uchwalenia nowelizacji unormowań ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu respektującym przytoczone orzeczenia i akty prawne - czytamy w piśmie przekazanym podczas spotkania na ręce prezesa Andrzeja Zwary.

Podczas spotkania dr Bodnar zaznaczył również, że kwestia ta pozostanie pod jego szczególną troską i z uwagą będzie śledził rozwiązania legislacyjne w tej materii.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował także, że przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowanego skargą konstytucyjną dotyczącą § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej z urzędu. Zgodnie z zaskarżonym przepisem, stawki minimalne wynagrodzenia adwokata w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego wynoszą 60 zł.

W ocenie RPO zakwestionowany przepis rozporządzenia w niedopuszczalny konstytucyjnie sposób ogranicza prawo do sądu oraz prawo do uzyskania zwrotu wydatków poniesionych na rzecz zastępstwa adwokackiego. Tym samym prawo do zwrotu kosztów procesu zostało pozbawione należytej ochrony prawnej.

(czytaj całą argumentację RPO ws stawek)

Dr Bodnar przyjął również zaproszenie ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy NRA, zaplanowaną na 21 listopada w Warszawie "Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego". 

 

(czytaj stanowisko RPO ws ustawy o Policji)

(czytaj apel RPO do senatora Zientarskiego)

(czytaj apel RPO do senatora Seweryńskiego)

(czytaj apel RPO do p. Karpińskiego)

 

fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Tagi: NRA, RPO

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email