Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

20.11.2012

17 listopada we Wrocławiu odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Członkowie NRA zajęli się m.in. stawkami adwokackimi za sprawy z urzędu, zmianą regulaminu funduszu inwestycyjno-remontowego oraz doprecyzowaniem parytetu wyborczego na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Podczas posiedzenia adwokat Rafał Dębowski przedstawił zebranym projekt uchwały, negatywnie oceniającej zaproponowane zmiany rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stawek za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej (z wyjątkiem zmiany nazewnictwa). W projekcie uchwały, przyjętym jednomyślnie, NRA zgłosiła wniosek o zaniechanie dalszych prac nad ministerialnym projektem w przedstawionym kształcie. Projekt zakłada bowiem wprowadzenie jednolitych, ryczałtowych stawek za prowadzenie sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 60 zł oraz za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - 60 zł przed sądem okręgowym i 120 zł przed sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

NRA postuluje aby minister sprawiedliwości nie ustalał wysokości opłat dowolnie, według własnego uznania, w oderwaniu od realiów społeczno-gospodarczych. Według NRA może to przynieść negatywne skutki społeczne, bowiem zaniżenie stawek sprowadzi się do ograniczenia prawa stron do uzyskania zwrotu pełnych, rynkowych kosztów postępowań sądowych.

- Uzasadnienie przedstawionych do zaopiniowania rozporządzeń stawia niczym nieusprawiedliwione, gołosłowne i w żaden sposób nieudowodnione tezy, jakoby nakład pracy pełnomocnika procesowego w tego typu sprawach był niższy niż przeciętny, a sprawy tego typu były sprawami prostymi, powtarzalnymi. – czytamy w uchwale. Adwokaci zastanawiają się na jakiej podstawie minister doszedł do tego typu wniosków.

Sprzeciw budzi też teza jakoby niska stawka za opłaty za czynności pozytywnie wpływała na zasadę dostępności do sądu czy na zwiększenie dostępności do fachowej pomocy prawnej. Adwokaci uważają, że proponowane zmiany przerzucają koszty pomocy prawnej na samych adwokatów i radców prawnych, a co za tym idzie naruszają art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze jak też art. 223 ustawy o radcach prawnych.

Spora część dyskusji poświęcona była doprecyzowaniu zasad funkcjonowania funduszu inwestycyjno-remontowego i gospodarowania jego środkami. NRA przyjęła zmiany zaproponowane przez Zespół ds. Nowego Regulaminu FIRA, pod przewodnictwem adw. Henryka Stabli, doprecyzowane na roboczo w trakcie posiedzenia.

NRA dokonała również zmiany uchwały nr 78/2012 z dn. 22 września br. uściślając, że parytet osobowy na Krajowy Zjazd Adwokatury wynosi jeden delegat na 40 adwokatów, członków izby adwokackiej, a nie, jak było wcześniejszej, na adwokatów wykonujących zawód.

Ponadto podczas posiedzenia adw. Rafał Dębowski i adw. Tomasz Korczyński przedstawili projekt informatyzacji okręgowych rad adwokackich i NRA. Z kolei firma High Profile zaprezentowała założenia projektu medialnego marketingu środowiskowego. Adwokat Katarzyna Przyłuska – Ciszewska Prezes Centrum Mediacji przy NRA przedstawiła zebranym informację o działalności Centrum, w tym o przeprowadzonym szkoleniu mediacyjnym dla adwokatów.

Tradycyjnie, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, omówił bieżące prace Prezydium NRA i działania legislacyjne oraz poinformował o wydarzeniach, w których uczestniczył. Sprawozdanie przedstawili również adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, którzy w swojej relacji głównie skoncentrowali się na zreferowaniu przebiegu spotkania pionu dyscyplinarnego, które miało miejsce 10 listopada w Warszawie.

Gościem specjalnym posiedzenia był Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, który zaprezentował adwokatom zmiany jakie dokonały się w mieście przez ostatnie dziesięć lat. Zebranie poprzedziła atrakcja kulturalna, jaką zapewnił gospodarz posiedzenia - adw. Andrzej Malicki, dziekan ORA we Wrocławiu – piątkowy wieczór adwokaci spędzili w Operze Wrocławskiej  gdzie obejrzeli „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta.

Czytaj uchwałę nr 86/2012 dotyczącą opinii na temat stawek adwokackich

Joanna Sędek

Szefowa biura prasowego NRA

Tagi: NRA, stawka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email