Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

10.07.2020

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 9 lipca 2020 roku, za pośrednictwem wideokonferencji.

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zreferował bieżące prace Prezydium NRA. Informacje o pracach pionu dyscyplinarnego przekazali adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

NRA podjęła uchwałę o zmianie uchwały o doskonaleniu zawodowym adwokatów. Uchwała wprowadza możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego za udział w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładzie, seminariach, webinariach lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu. Tą ostatnią możliwość zapewnia redakcja Palestry, która posiada mechanizm weryfikacji lektury.

Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych:

 

Uczestnictwo w formach określonych w § 4 pkt. a, b i e nie mniej niż jedna godzina, za każdą pełną godzinę, przy czym udział w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu o objętości 10-15 stron 0,5 punktu, o objętości 20-30 stron 1 punkt

1 punkt

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §9, o objętości do 20 stron

6 punktów

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §9, o objętości powyżej 20 stron

12 punktów

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą pełną godzinę

4 punkty

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób niemających wykształcenia prawniczego, za każdą pełną godzinę, bądź udział w panelu dyskusyjnym w ww. zakresie nie krótszym niż 1 godzina, za każdą pełną godzinę

2 punkty

 

NRA podjęła uchwałę zmieniającą „Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich”. Zmiany w regulaminie dotyczą przesyłania rocznego sprawozdania przewodniczącego Zespołu Wizytatorów z odbytych wizytacji i stwierdzonych uchybień do Naczelnej Rady Adwokackiej. Sprawozdania te ORA winna przysyłać do NRA do końca marca każdego roku.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła kwestię organizacji Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury z uwagi na stan epidemii i ograniczeń z niego wynikających. NRA zobowiązała Prezydium NRA do opracowania propozycji działań i przedstawienia ich NRA.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zaprezentowała wyniki ankiety na temat skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, które dotknęły adwokatów i ich kancelarie.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji praktyki adwokackiej przy NRA, zreferował stan prac nad nowym Regulaminem wykonywania zawodu adwokata.

 

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email