Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

28.06.2016

Posiedzenie plenarne NRA odbyło się 25 czerwca 2016 r. w Bydgoszczy. NRA omówiła projekt zmiany rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich, zmianę preliminarza budżetowego na rok 2016, podjęła uchwały w sprawie zmiany par. 58 Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz w sprawie wniesienia wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o Policji. Posiedzenie NRA połączone było z obchodami 65-lecia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, otworzył posiedzenie od upamiętnienia minutą ciszy adwokatów, którzy zmarli w ostatnich miesiącach – adw. Andrzeja Sandomierskiego oraz adw. Macieja Duboisa. Przedstawił nowo wybranych dziekanów rad oraz podziękował za pracę ustępującym dziekanom. Następnie omówił prace NRA z ostatnich trzech miesięcy.   

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, podjął temat zmiany preliminarza budżetowego NRA na rok 2016. Przypomniał, że obowiązująca obecnie składka na fundusz administracyjny, została ustalona w listopadzie 2015 r. i nie powinno jej się zmieniać w trakcie roku budżetowego. Dodał, że obniżenie składki ograniczy możliwości działania NRA w obszarze wyrównywania szans dla poszczególnych izb, w sferze działalności samorządowej, co uderzy w zasadę solidarności izb. Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, dodała, że Prezydium NRA proponuje obniżenie składki pobieranej od adwokatów - emerytów z 50 zł do 25 zł. Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, uznał, że nie zmienia się preliminarza w ciągu roku obrachunkowego. Naczelna Rada Adwokacka zaakceptowała propozycję Prezydium NRA i podjęła uchwałę, w której ustalono udział poszczególnych Izb w pokrywaniu tych wydatków jako iloczyn liczby członków danej Izby w kwocie po:

- 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód,

- 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) – liczoną od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury,

- 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu (radcy prawnego, pracownika naukowego),

- Zwolnić Izby Adwokackie z naliczania i zapłaty składek:

1) od kobiet adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy,

2) od adwokatów emerytów i rencistów niewykonujących zawodu.


Naczelna Rada Adwokacka omówiła projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Adw. Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie oraz adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach przedstawili opinie na ten temat przyjęte przez ich rady. Członkowie NRA uznali, że opinia sporządzona zostanie m.in. w oparciu o stanowiska okręgowych rad adwokackich i będzie ona dotyczyć nie tylko projektów rozporządzeń, ale też będzie sygnalizować problemy dotyczące całego systemu sądowej pomocy prawnej z urzędu i pomocy prawnej z wyboru.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o potrzebie zmiany regulaminu KZA i zgromadzeń adwokackich oraz regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Poprosił członków NRA o przesyłanie propozycji zmian w celu przedstawienia projektu na Krajowym Zjeździe Adwokatury.

Mecenas Dębowski przedstawił również propozycję zmiany §58 Zbioru Zasad Kodeksu Etyki i Godności Adwokackiej, w celu rozszerzenia możliwości działalności adwokackiej w czynnościach egzekucyjnych. NRA przyjęła uchwałę zmieniającą §58, który otrzymał brzmienie: „Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się użycie środków przymusu bezpośredniego”. 

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, zaproponował podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym tajemnicy obrończej i adwokackiej. NRA przyjęła uchwałę. (czytaj uchwała nr 67/2016).

NRA przyjęła również uchwałę, w której złożyła wniosek do XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie o przeprowadzenie głosowań wyborczych przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów.

Adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury przy NRA, przedstawił informacje na temat funkcjonowania nowego systemu informatyzacji. Poinformował, że trwają renegocjacje umowy dotyczące administrowania systemu.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, złożyła sprawozdanie z pracy rzecznika dyscyplinarnego oraz rekomendowała na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego adw. Przemysława Rosatiego. NRA przyjęła uchwałę, w której powołano adw. Przemysława Rosatiego na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego NRA. 

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił sprawozdanie z pracy WSD. 

Posiedzeniu towarzyszyły obchody 65-lecia istnienia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Z tej okazji w Operze Nova 24 czerwca odbyła się gala jubileuszowa, podczas której m.in. wręczono odznaczenia oraz wyróżnienia nestorom bydgoskiej palestry, a także odbyła się premiera produkcji filmowej Izby pt. „Kobiety Adwokatury”.

Tagi: NRA, plenum

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email