Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

14.03.2016

Posiedzenie plenarne NRA odbyło się 12 marca br. w Toruniu. NRA przyjęła uchwałę o niezwłocznym opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o TK, zatwierdzono wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2016. NRA przyjęła również strategię działań Adwokatury. Posiedzenie NRA połączone było z obchodami 40-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, omówił prace Prezydium z ostatnich trzech miesięcy, w tym szczegółowo kwestię sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i zmian w ustawie o policji.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, przedstawił prace komisji parlamentarnej przy NRA z ostatnich miesięcy. Poinformował, że NRA zajęła stanowisko w sprawie ustawy o prokuraturze, m.in. w zakresie umiejscowienia prokuratury w systemie władzy wykonawczej oraz podporządkowania prokuratora rejonowego, który musi wykonywać polecenia kilkunastu podmiotów. NRA skomentowała też niedookreślony przepis dotyczący działania prokuratora w interesie społecznym. Prezes Trela oświadczył również, że NRA złożyła zastrzeżenia do kodeksu postępowania karnego oraz do ustawy o policji. Podkreślił, że w tej ostatniej ustawie, dzięki staraniom NRA, zachowano zasadę ochrony tajemnicy obrończej. Tajemnica zawodowa jednak podlega ograniczeniom. Dodał, że w lutym br. odbyło się spotkanie z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP, którego celem było podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy o policji. Zmiany te miałyby mocniej chronić tajemnicę zawodową. Kancelaria zaproponowała współpracę przy opracowaniu zmian. Organizacje pozarządowe oraz RPO odmówiły współpracy. Natomiast NRA zadeklarowała pomoc, ze względu na fakt, że adwokatura ustawowo powołana została do współdziałania w kształtowaniu prawa, aczkolwiek nie jest to jednoznaczne z aprobatą obecnych przepisów, a wręcz przeciwnie – z naprawą tego, co złe. Mecenas Trela zapowiedział, że wkrótce NRA złoży propozycje zmian w ustawie. Wspomniał, że NRA zajmie stanowisko do projektu ustawy o ustroju rolnym.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że Rada m.st. Warszawy nadała ulicy w Dzielnicy Mokotów nazwę Stanisława Mikkego. Ulica ta stanowi bezpośrednią drogę dojazdową do budynków sądów gospodarczych, w tym Sądu Okręgowego w Warszawie, położonych przy ulicy Czerniakowskiej. Wskazał, iż nadanie nazwy stanowi wykonanie uchwały NRA z 2010 roku w tej sprawie, ale Prezydium NRA nie zamierza na tym poprzestać. Przedstawił zebranym prezentację, jak można byłoby zagospodarować - zaniedbany obecnie - fragment ulicy, w celu stworzenia przez NRA skweru pamięci w hołdzie nie tylko Patronowi tej ulicy, ale pośrednio całej Adwokaturze. Poinformował o rozmowach, jakie przeprowadził z urzędnikami Dzielnicy Mokotów na temat takiej możliwości. Cała Adwokatura Polska zasługuje na honorowe miejsce w Warszawie, w którym upamiętniony zostanie jej dorobek i zasługi, a dzięki Patronowi ulicy można to osiągnąć.

Sekretarz NRA zwrócił też uwagę na problem komorników sądowych wpisujących się na listy adwokatów, którzy po uzyskaniu wpisu sprawują nadal funkcję komornika sądowego. NRA korespondowała w tej sprawie z ministerstwem sprawiedliwości. Zdaniem adw. Dębowskiego, sprawa ta wymaga nie tylko działań doraźnych, mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, ale również zmian ustawowych, tak by przepisy w sposób bezdyskusyjny przesądzały o zakazie wpisu na listy adwokatów osób sprawujących funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości.

Powiadomił zebranych o uzyskanym przez NRA stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz o treści opinii prawnej, opracowanej przez dr hab. Annę Młynarską-Sobaczewską z Instytutu Nauk Prawnych PAN, na temat możliwości przeprowadzania w izbach wyborów sędziów sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych po zmianach w ustawie prawo o adwokaturze (czytaj). Przypomniał również o zmianie operatora pocztowego, wskazując na konieczność monitorowania procesu doręczania korespondencji sądowej przez Pocztę Polską. Szczególne zainteresowanie NRA budzi sposób wdrożenia systemu Elektronicznego Potwierdzania Odbioru oraz przestrzeganie zasad awizacji przesyłek pocztowych.

Następnie NRA przyjęła uchwałę, w której zwraca się do władz publicznych o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku. Zdaniem NRA, orzeczenie to ma istotne znaczenie ustrojowe i jest ostateczne. Odmowa publikacji orzeczenia jest rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, prowadzi do zmiany podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, godząc w prawa i wolności jednostki. (czytaj uchwałę nr 61/2016).

Adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, przedstawił strategię Adwokatury uwzględniającą uwagi adwokatów. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez członków NRA jako wyjściowy materiał roboczy na Krajowy Zjazd Adwokatury. (czytaj projekt strategii)

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz wyniki audytu działu finansowo-księgowego NRA, a także preliminarz budżetowy na rok 2016. Z kolei adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie WKR z wykonania budżetu oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2016. Uchwały w tej sprawie zostały przyjęte. Członkowie NRA dyskutowali również nad budżetem na 2016 rok i obniżeniem składki na NRA. W wyniku tej dyskusji NRA przyjęła budżet w wersji zaproponowanej przez Prezydium NRA, z możliwością jednak jego korekty podczas kolejnego posiedzenia plenarnego.

Adw. Rafał Dębowski omówił sprawę publikowania protokołów z posiedzeń ORA, NRA i Prezydium NRA. Zaproponował ujednolicenie zasad publikacji. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w czerwcu. Adw. Dębowski zaproponował również rozpoczęcie dyskusji nad zmianą § 58 Kodeksu Etyki Adwokackiej, ograniczającego adwokatów w wykonywaniu czynności egzekucyjnych innych niż czynności sądowe i dot. egzekucji z nieruchomości. Wskazał, że przepis nie przystaje do obecnych wymogów wykonywania zawodu. Zasady deontologii powinny chronić adwokata przed sytuacjami, w których adwokat może znaleźć się w sytuacji nieakceptowalnej z punktu widzenia zasad etyki zawodowej. Przedstawił dwie propozycje brzemienia tego przepisu, zakładające ograniczenie możliwości udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się użycie środków bezpośredniego przymusu względnie w takich czynnościach, które mogłyby poniżyć adwokata w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu. Zaproponował kontynuowanie dyskusji na ten temat, podczas kolejnego posiedzenia plenarnego. Temat ten zostanie też poruszony na konferencji Komisji Etyki, która odbędzie się 22 kwietnia we Wrocławiu. O szczegółach dotyczących konferencji będziemy informować na stronie adwokatura.pl.

Ponadto adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, zrelacjonował stan wdrożenia systemu informatyzacji Adwokatury Polskiej. Natomiast adw. Anisa Gnacikowska, koordynatorka Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich, poprosiła o decyzję w sprawie organizowania kolejnych akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Zdaniem NRA, ze względu na wejście w życie ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, akcja adwokatury nie jest potrzebna. Z kolei adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, przedstawił sprawozdanie z pracy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Poinformował, że 14 maja odbędzie się konferencja rzeczników dyscyplinarnych i prezesów sądów dyscyplinarnych.

Posiedzeniu towarzyszyły obchody 40-lecia istnienia izby kujawsko-pomorskiej. Z tej okazji odsłonięto tablicę poświęconą adwokatom – ofiarom II wojny światowej, odprawiona została msza święta, podczas której bp Andrzej Suski poświęcił sztandar izby, a zwieńczeniem uroczystości była gala w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email