Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

20.01.2016

Pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 15 stycznia 2016 r. w Warszawie. NRA przyjęła uchwałę odnoszącą się do przebiegu procesu zmian ustawowych, uchwały w sprawie regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych oraz w sprawie zmiany w regulaminie organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Omówiono również przepisy regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w zakresie wyboru rzecznika dyscyplinarnego. 

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował o pracach Prezydium NRA z ostatnich tygodni. Omówił m.in. podjęte przez NRA działania w zakresie prac legislacyjnych. Podkreślał, że Adwokatura stoi po stronie autonomii prawa i daleka jest od zaangażowania politycznego.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zrelacjonował prace nad informatyzacją Adwokatury. Poinformował, że od 1 stycznia 2016 r. zaczął działać nowy system oraz że trwają prace nad wdrożeniem pilotażowego programu połączenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z bazą danych Adwokatury. Dodał, że w obecnej bazie brakuje jeszcze danych o znajomości języka, zespół pracuje nad opracowaniem deklaracji, że poziom znajomości pozwala na pracę w tym języku. Trwają również prace nad ograniczeniem listy preferowanych praktyk, która ostatecznie ograniczona będzie do 20-30 specjalizacji.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wyjaśnił wątpliwości wynikające z rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych. Rozporządzenie wzbudziło emocje, ponieważ wielu adwokatów zrozumiało, że dotyczy to dostarczania informacji za pośrednictwem portali informacyjnych sądów, co nie jest prawdą. Poinformował również o nowelizacji ordynacji podatkowej oraz o jej konsekwencjach. Od 1 stycznia br. obowiązują formularze pełnomocnictwa szczególnego. Minister Finansów uwzględnił większość uwag zgłoszonych przez NRA do projektu rozporządzenia, jednak nie uwzględnił uwagi dotyczącej wyznaczania substytucji. Po reakcji NRA stanowisko przedstawicieli resortu finansów uległo złagodzeniu, na korzyść dopuszczalności wykorzystania formularzy do celów pełnomocnictw dalszych. Drugim problematycznym obszarem mogą okazać się doręczenia elektroniczne w postępowaniu podatkowym. Mec. Dębowski zaapelował do dziekanów, aby poinformowali adwokatów – członków swoich izb o zmianach oraz by zgłaszali wszelkie nieprawidłowości i problemy, tak aby NRA miała możliwość natychmiastowej reakcji.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że ostatnie tygodnie to był czas intensywnych działań. W grudniu NRA przygotowała ponad dziesięć obszernych opinii i stanowisk. Podkreślił, że często projekty są przesyłane do NRA w ostatniej chwili i opinie trzeba przygotowywać z dnia na dzień. Przypomniał, że kilkukrotnie w trakcje obrad Sejmu na opinie NRA powoływano się z trybuny sejmowej. Prezes Trela dodał, że NRA wykorzystała wszystkie metody prawne do przedstawiania stanowiska. Jako jedyne środowisko pozarządowe, NRA uczestniczyła w spotkaniu ministerstwa cyfryzacji na temat projektu nowelizacji ustawy o policji. Podkreślił, że w przypadku tajemnicy obrończej, w trakcie prac legislacyjnych, Naczelnej Radzie Adwokackiej udało się przekonać do zapisu, zgodnie  z którym dokumenty związane z tajemnicą obrończą są niezwłocznie niszczone, nie udało się jednak tego samego uzyskać dla tajemnicy zawodowej. W związku z pracami legislacyjnymi, NRA podjęła uchwałę odnoszącą się do przebiegu procesu zmian ustawowych. W uchwale NRA przypomina, że poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązkiem wszystkich demokratycznie wybranych organów władzy publicznej oraz każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. (czytaj uchwałę nr 53/2016)

Następnie członkowie NRA omówili kwestię zasadności zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w kontekście potrzeby dostosowania regulaminu KZA do znowelizowanych przepisów prawa o adwokaturze. Na posiedzeniu zaprezentowane zostało stanowisko Prezydium NRA, wskazujące na nadrzędną hierarchię regulacji ustawowych. Podnoszono, iż zmiany w regulaminie można dokonać podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury, bez konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. NRA zgodziła się z rekomendacją Prezydium NRA.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, przedstawiła projekt regulaminu działania rzecznika dyscyplinarnego. Uchwała została przyjęta. (czytaj uchwałę nr 54/2016)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił projekt nowego regulaminu organizacji i funkcjonowania ORA. Uchwała została przyjęta. (czytaj uchwałę nr 55/2016)

Adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, przedstawiła szczegóły dotyczące ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Adwokatury Polskiej. Kampania zostanie przeprowadzona wiosną tego roku. Projekt został przyjęty przez NRA. Z kolei adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej, przedstawił zarys kampanii internetowej, co również spotkało się z aprobatą członków NRA.

Adw. Rafał Dębowski poinformował, że na drugim spotkaniu sekretarzy rad adwokackich, które miało miejsce dzień wcześniej, jednym z omawianych tematów była kwestia dostępu do informacji publicznej. Wskazał na problem niezgodności z Konstytucją RP ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis art. 61 Konstytucji przewiduje, że samorząd zawodowy zobowiązany jest do przekazywania osobom postronnym (niebędącym członkami samorządu) informacji w zakresie, w jakim samorząd wykonuje zadania władzy publicznej, zaś ustawa określa jedynie tryb (a nie zakres) udzielania informacji publicznej. Tymczasem przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej interpretowane są przez sądy administracyjne rozszerzająco, tak jakby informacją publiczną była każda informacja dotycząca spraw samorządów zawodowych, także taka, która nie dotyczy wykonywania przez samorządy zadań władzy publicznej. Wskazał na konieczność rozróżnienia między informacją publiczną a informacją samorządową, należną każdemu członkowi samorządu zawodowego. Zgłosił wniosek o wyrażenie przez NRA zgody na złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucyjności przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwałę nr 56/2016)

Osobnymi punktami programu posiedzenia były sprawozdania z prac rzecznika dyscyplinarnego NRA oraz prezesa WSD.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email