Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

22.09.2015

19 września 2015 r. w Płocku odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Plenum połączone było z obchodami 40-lecia Izby Adwokackiej w Płocku.

Członkowie NRA dyskutowali m.in. na temat strategii i priorytetów działań Adwokatury, wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na temat wydania opinii do rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, omówił prace Prezydium z ostatnich trzech miesięcy, w tym szczegółowo kwestię projektu ustawy o Policji i działania jakie w tej sprawie podjęła NRA. Członkowie NRA podjęli uchwałę, w której raz jeszcze negatywnie ocenili senacki projekt. (czytaj uchwałę nr 39/2015

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił temat wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, następnie członkowie NRA przyjęli regulamin w tej sprawie. (czytaj uchwała nr 40/2015)

Adw. prof. Piotr Kardas zrelacjonował proces prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, w tym kwestie zgłoszenia kandydatów na sędziego TK. Członkowie NRA dyskutowali nad zgłoszeniem własnego kandydata i ostatecznie ustalili, że ewentualną kandydaturę wskaże Prezydium NRA.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, omówił kwestię rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich. Wytłumaczył, że z powodu niekorzystnych dla adwokatów propozycji zmian stawek adwokackich, NRA w lipcu odstąpiła od rozmów z MS. Następnie NRA podjęła uchwały, w których negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz tożsamy projekt dotyczący zawodu radcy prawnego. (czytaj uchwałę nr 41/2015 i uchwałę nr 42/2015)

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o pracach nad wdrożeniem systemu informatyzacji Adwokatury. Przypomniał dziekanom izb, że nie trzeba wykorzystywać systemu w całości. Podkreślił również, że kiedy zostanie uruchomiona SOA, wówczas zamknięty zostanie Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Adw. Glanc zwrócił też dziekanom uwagę na to, że wkrótce, zgodnie ze zmianami w kpc i kpk, samorząd adwokacki będzie musiał udostępnić sądom i urzędom system umożliwiający weryfikację adwokatów. Poinformował również, że NRA włączyła się w prace nad systemem Find a Lawyer 2, prowadzonym przez CCBE, który daje dostęp do bazy adwokatów w całej Europie.  

Następnie adw. prof. Piotr Kardas i adw. prof. Maciej Gutowski omówili wyniki ankiety dotyczącej strategii i priorytetów działań Adwokatury. NRA postanowiło szczegółowo przedyskutować temat strategii na posiedzeniu plenarnym w listopadzie. Ponadto do zespołu opracowującego strategię dołączyli adwokaci: Anisa Gnacikowska, Paweł Gieras oraz Dariusz Wojnar.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA i adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, omówili kwestię ustalania liczby członków organów izb adwokackich oraz liczby ich zastępców. Przyjęto w tej sprawie uchwałę. (czytaj uchwałę 43/2015).

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, omówiła sprawę wysokość składki adwokackiej na fundusz administracyjny NRA w 2016 r. Poinformowała, że szczegółowy projekt zostanie przedstawiony na posiedzeniu listopadowym.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił propozycję zmiany uchwały o zryczałtowanych kosztach postępowania dyscyplinarnego. NRA podjęła w tej sprawie uchwałę. (czytaj uchwała nr 44/2015)

Na wniosek adw. Ewy Krasowskiej, rzecznika dyscyplinarnego NRA, powołano adw. Dianę Walczanow na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego NRA.

Adw. Małgorzata Kożuch, przewodnicząca Komisji ds. praktyk rynkowych i konkurencji przy NRA,  poruszyła problem dotyczący naruszania używania znaku „Adwokatura Polska” przez osoby nieupoważnione. Zaznaczyła, że izba może dochodzić roszczeń z tytułu naruszania autorskich praw majątkowych i zachęcała dziekanów, aby korzystali z tych środków w sytuacjach niewłaściwego wykorzystania znaku na terenie ich izby.

Adw. prof. Maciej Gutowski przybliżył temat ewentualnego złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 Prawo o adwokaturze, dotyczących obowiązku zasięgnięcia opinii NRA przez ministra sprawiedliwości w sprawach stawek adwokackich z urzędu. NRA postanowiła przygotować projekt wniosku do TK.

Ostatnimi punktami programu posiedzenia były sprawozdania z prac rzecznika dyscyplinarnego NRA oraz prezesa WSD.

Posiedzeniu NRA towarzyszyły dwudniowe obchody 40-lecia istnienia Izby Adwokackiej w Płocku. Z tej okazji członkowie NRA, członkowie izby płockiej oraz goście uczestniczyli w mszy świętej, podczas której poświęcono sztandar Izby oraz w gali jubileuszowej, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Goście mieli również okazję zwiedzić nową siedzibę biura ORA w Płocku oraz złożyć kwiaty na grobach zasłużonych adwokatów płockich: Kazimierza Askanasa i Tadeusza Kowalewskiego. (czytaj relację z uroczystości).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email