Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

29.06.2015

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 27 czerwca 2015 r. w Otwocku k. Warszawy. Członkowie NRA dyskutowali m.in. na temat ewentualnego protestu adwokatów, jakości prac legislacyjnych, strategii i priorytetów działań Adwokatury oraz kampanii wizerunkowej Adwokatury.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, omówił bieżącą pracę Prezydium NRA, m.in. szczegółowo omawiając przebieg spotkania przedstawicieli NRA i KRRP z ministrem sprawiedliwości, w sprawie kwestii przedstawionych pzez NRA w memorandum z dnia 9 czerwca br. 

Dużą część posiedzenia poświęcono dyskusji na temat protestu środowiska adwokackiego związanego m.in. z jakością prac legislacyjnych oraz stawkami adwokackimi za pomoc prawną z urzędu i z wyboru. Adw. Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, bronił swojej decyzji o przeprowadzeniu protestu 30 czerwca, w formie przemarszu w togach spod gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości pod kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jakkolwiek zebrani członkowie NRA byli zgodni, że sytuacja adwokatury uzasadnia podjęcie działań protestacyjnych, to jednak większość mówców wyrażała obawy co do formy protestu i terminu, w którym ma się on odbyć. Zabierający w dyskusji głos adwokaci byli zdecydowanie przeciwni temu, by przemarsz adwokatów odbywał się w togach. Uważali, że to naraża adwokacką świętość na ryzyko znieważenia przez osoby postronne, nieprzychylne adwokaturze. Toga powinna być zakładana wyłączenie na sali sądowej lub w szczególnie wyjątkowych i uroczystych sytuacjach, jak np. pogrzeb zasłużonego adwokata.

Wiele sceptycznych głosów co do takiej formy protestu odnosiło się do braku akceptacji ze strony społeczeństwa. Dyskutanci wskazywali na ryzyko wynikające ze stereotypów, że adwokat w Polsce dużo zarabia. Członkowie NRA zwracali też uwagę na to, że protest powinien być walką o prawa i wolności obywatelskie, a jak na razie na pierwszy plan media wysuwają stawki adwokackie. Na sali nie zabrakło opinii, że protest jest konieczny, choć rozważenia wymaga forma i czas jego przeprowadzenia. Dużo było głosów za „dniem bez wokandy” oraz za podjęciem wspólnych działań z innymi środowiskami prawniczymi. Większość zebranych uważała, że termin protestu wyznaczony przez ORA w Warszawie jest przedwczesny, ponieważ ustalono go w przeddzień posiedzenia plenarnego NRA oraz nie jest wystarczająco dobrze przygotowany.

Dziekan Rybiński bronił swojej decyzji. Wskazywał, że protest jest oczekiwany przez cześć środowiska i w związku z tym należy go zrealizować. Wskazywał, że przemarsz nie powinien zaszkodzić toczącym się rozmowom z ministerstwem i prosił o jego poparcie. W konkluzji padło stwierdzenie dziekana Rybińskiego, iż skonsultuje możliwość zawieszenia protestu.

Zebrani na sali w zdecydowanej większości (przy jednym głosie wstrzymującym się) podjęli uchwałę, aby upoważnić Prezydium NRA do podjęcia decyzji o formie i terminie protestu w zależności od wyników rozmów z przedstawicielami resortu sprawiedliwości, które mają być znane do 31 lipca br. W terminie tym mają zakończyć się prace grupy ekspertów, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP. Prace będą dotyczyć realizacji szeregu postulatów przedstawionych w memorandum przedłożonym przez NRA Ministrowi Sprawiedliwości. W czasie dyskusji padały propozycje różnych form protestu, jak chociażby niewyznaczanie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i sądowo-administracyjnych, czy nieprzekazywanie sądom list obrońców w sprawach karnych, względnie przekazywanie jedynie listy obrońców deklarujących gotowość świadczenia obron. NRA zobowiązała okręgowe rady adwokackie do współdziałania w ewentualnym proteście Adwokatury.  

(czytaj: Protest adwokatów uzależniony od wyników rozmów z MS).

W kolejnym punkcie obrad adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, przedstawił stan prac legislacyjnych. NRA podjęła uchwałę w sprawie jakości prac legislacyjnych. Zaznaczono w niej, że wzrasta liczba inicjatyw prawotwórczych, jednak nie towarzyszy temu dobra jakość stanowionego prawa. Jako przykład złej legislacji wymieniono projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. ­ - Złe prawo niszczy Państwo. Dlatego Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do wszystkich uczestników procesu stanowienia prawa o uważne wsłuchiwanie się w głos tych, którzy ustawowo powołani są do wspierania procesu legislacyjnego. Nie godzimy się, by nasze opinie i postulaty były ignorowane, przemilczane, niezauważane. Nie godzimy się z tym, by w imię doraźnych, krótkowzrocznych celów politycznych wprowadzać rozwiązania prawne, szkodzące obywatelom i wymiarowi sprawiedliwości. – napisali autorzy uchwały.

(czytaj uchwała nr 37/2015)

Podczas posiedzenia ponownie omówiono temat strategii i priorytetów działań Adwokatury. Temat przedstawił adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA i adw. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu. Referujący podtrzymali stanowisko o potrzebie przeprowadzenia ankiety o pryncypiach wykonywania zawodu adwokata. Treść pytań, przedstawionych na poprzednim plenum, zostanie zmodyfikowana. NRA zobowiązała Zespół ds. odpracowania strategii Adwokatury do uszczegółowienia pytań i zamieszczenia ich na stronie adwokatura.pl po 10 lipca br.

Adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i Roman Kusz, przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, przedstawili kwestie związane z przeprowadzeniem kampanii wizerunkowej. Komisja planuje akcję, która miałaby pogłębiać świadomość prawną i zachęcić do korzystania z pomocy adwokatów. Szczegóły kampanii omówione zostaną na spotkaniu komisji w dniu 3 lipca br. Spotkanie komisji ma charakter otwarty.

Ponadto adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA przedstawił kwestię potrzeby zmiany regulaminu w sprawie liczby członków i zastępców członków organów izb adwokackich. NRA postanowiła, po przeprowadzeniu konsultacji izbowych i dokonaniu oceny poprawności prawnej projektu, wrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu plenarnym.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach przewidującej uchylenie paragrafu 8, odnoszącego się do sprawozdawczości kancelarii adwokackich. NRA jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany tego regulaminu, poprzez uchylenie w całości § 8.

(czytaj uchwała nr 38/2015)

Z kolei adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, poinformowała, że przygotowuje regulamin działania rzecznika dyscyplinarnego, który musi zostać dostosowany do nowych zmian w ustawie Prawo o adwokaturze. Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zreferował pracę WSD z ostatnich miesięcy i przedstawił statystyki za ostatni kwartał. 

Tagi: NRA, plenum

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email