Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

21.03.2013

W dniu 16 marca 2013r., w zabytkowej sali miejskiej toruńskiego ratusza, odbyło się posiedzenie plenarne NRA.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Prezydium za okres od poprzedniego plenum, w tym przebieg prac nad projektem nowej ustawy prawo o adwokaturze, zaś adw. Jacek Trela przedstawił stan spraw legislacyjnych w sprawach dotyczących deregulacji i zmiany kodeksu postępowania karnego.

Adw. Małgorzata Gruszecka, członek Prezydium NRA i adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, realizując przyjęty porządek obrad, przedstawili propozycję zmiany uchwały w sprawie odznaki adwokackiej. Przyjęte przez NRA zmiany zakładały wprowadzenie m.in. nowych wzorów rozetek odznaki Adwokatura Zasłużonym i Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym oraz legitymacji i dyplomów, jak również odstąpienie od nadawania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym z urzędu, nowo wybranemu Prezesowi NRA.

NRA upoważniła Prezydium do dalszych prac nad projektem ustawy prawo o adwokaturze, przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2012 i budżet NRA na rok 2013. Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA poinformował o powołaniu komisji zjazdowej Krajowego Zjazdu Adwokatury. Z kolei adw. Tomasz Korczyński i adw. Rafał Dębowski przedstawili stan prac związanych z informatyzacją Adwokatury. Tradycyjnie sprawozdanie z pracy przedstawili Rzecznik Dyscyplinarny NRA adw. Ewa Krasowska oraz Prezes WSD adw. Jacek Ziobrowski.

Podczas posiedzenia powołano zespół, który opracuje dokument dotyczący walki z nieuczciwą konkurencją. Impulsem ku temu był raport na ten temat, przedstawiony przez adw. Karola Zawiślaka. W zespole pracować będą: adw. dr Małgorzata Kożuch jako Przewodnicząca oraz koledzy adwokaci: Dziekan Zbigniew Wodo, Rafał Dębowski, Bartosz Grohman oraz Karol Zwiślak.

NRA przyjęło również uchwałę zmieniającą regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich. Nowe przepisy zakładają, że organizator konkursu przygotowuje kazusy do przemówień - nie mniej niż cztery z prawa karnego i nie mniej niż dwa z prawa cywilnego – i przesyła je zainteresowanym w czasie nie krótszym niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu. Zmiany dotyczą też losowania kazusów i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników. Losuje je przewodniczący jury przy udziale dwóch członków jury nie później niż na tydzień przed terminem konkursu. W przypadku konkursu środowiskowego wyniki losowania przekazuje się tego samego dnia do właściwej ORA. W przypadku konkursu finałowego wyniki losowania przekazuje się tego samego dnia do sekretariatu OBA. (czytaj uchwałę)

W ramach rozpoznawania wolnych wniosków i spraw różnych NRA przyjęła uchwałę negatywnie oceniającą pierwotny projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy 988) w zakresie penalizacji nieprawidłowego oznaczenia adres zamieszkania lub siedziby stron. Adwokaci, świadomi złych praktyk do jakich dochodziło w sprawach rozpoznawanych w trybie przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym, uważają jednak, że nie jest właściwym rozwiązaniem wprowadzanie przepisów penalizujących wskazanie złego adresu, jeśli nie zostanie udostępniona możliwość elektronicznej weryfikacji adresu zamieszkania uczestników postępowań cywilnych. Naczelna Rada Adwokacka postuluje odstąpienie od penalizacji oznaczenia nieprawidłowego adresu na rzecz innych rozwiązań legislacyjnych, rzeczywiście niwelujących to negatywne zjawisko. Adwokaci w uchwale odnieśli się do wyjściowego projektu ustawy. Trzeba jednak nadmienić, że w trakcie prac komisji sejmowej, projekt ten został istotnie zmieniony (druk sejmowy nr 1164) m.in. poprzez nałożenie – ponad wyjściowy obowiązek wskazywania danych adresowych – także podawania numeru PESEL czy numeru NIP osób fizycznych oraz penalizację pomyłki w tym zakresie. (czytaj uchwałę)

Adwokat Andrzej Malicki – Dziekan ORA we Wrocławiu podziękował Naczelnej Radzie Adwokackiej za możliwość udziału w jej pracach wskazując, iż ze względu na termin Zgromadzenia Izby Adwokackiej we Wrocławiu, było to ostatnie posiedzenie, w którym brał udział w tym charakterze. Żegnany gorącymi brawami, adw. Malicki zadeklarował gotowość dalszej pracy dla dobra naszego samorządu.

Dziekan Jan Kwietnicki, dziękując za możliwość zorganizowania posiedzenia plenarnego NRA w siedzibie Jego Izby, przekazał na ręce Prezesa Andrzeja Zwary pamiątkowy obraz, przedstawiający widok przepięknego Torunia.

Na koniec adw. Bogusław Owsianik – Dziekan ORA w Bydgoszczy wyraził gotowość i chęć zorganizowania kolejnego posiedzenia plenarnego NRA w niedalekiej Bydgoszczy. Trzymamy mecenasa Owsianika za słowo, że w czerwcu Bydgoszcz przyjmie Naczelną Radę Adwokacką „na pewno cieplej”.

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email