Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

15.10.2013

12 października, w zabytkowym hotelu Grand w Krakowie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Prezydium z ostatnich trzech miesięcy. Z kolei adw. Jacek Trela przedstawił stan spraw legislacyjnych, szczególnie w kwestii dotyczącej nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Wraz z adw. dr Michałem Jackowskim przedstawił koncepcję zaskarżenia art. 82 kpk do Trybunału Konstytucyjnego.

Adw. Grzegorz Kopeć, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, poinformował o przygotowaniach do Krajowego Zjazdu Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła również projekt porządku obrad KZA.

Adw. dr Paweł Litwiński natomiast omówił kwestię problemu ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

Tego dnia NRA przyjęła uchwałę zobowiązującą zespół pod kierownictwem adw. Rafała Dębowskiego do dalszych prac mających na celu wdrożenie ogólnopolskiego systemu obsługi informatycznej Adwokatury.

Przyjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę nr 8/II/87 z dnia 29 marca 1987 r. w sprawie ustalenia liczby członków oraz ich zastępców w organach poszczególnych izb adwokackich. Dotychczasowa, ścisła liczba członków i zastępców członków w radach adwokackich, została zastąpiona minimalną liczbą jaka powinna wchodzić w skład rad. Do § 1 ust. 1 obowiązującej uchwały, po słowach „należy wybrać” dodano słowo „przynajmniej”.

NRA zmieniła regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich w zakresie dotyczącym przebiegu pierwszego etapu konkursu w izbie adwokackiej w Warszawie. Dotychczasowy przepis wskazywał na powołanie trzech grup konkursowych w ramach konkursu izbowego. Obecnie regulamin nie precyzuje liczby grup.

Podczas posiedzenia upoważniono Prezydium NRA do ogłoszenia tekstów jednolitych przepisów wewnętrznych adwokatury.

NRA zarekomendowała przyszłym władzom przystąpienie do pracy nad filmem dokumentalnym poświęconym pamięci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes NRA w latach 2007-2010, tragicznie zmarłej 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W uchwale czytamy, że NRA rekomenduje, aby obraz ten upamiętnił piątą rocznicę śmierci, przypadającą 10 kwietnia 2015 roku.

Kolejną przyjętą uchwałą była rekomendacja dla Krajowego Zjazdu Adwokatury przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym adw. Krystynie Skoleckiej-Kona oraz adw. Annie Boguckiej-Skowrońskiej.

Członkowie NRA zostali również poinformowani o pracach nad archiwum adwokatury, jak też o pracach nad projektem „Repetytoria 2013”, który w ramach szkolenia aplikanckiego ma przygotować aplikantów ostatniego roku do państwowego egzaminu adwokackiego przez osoby, które biorą aktywny udział w procesie szkolenia aplikantów adwokackich.

Tradycyjnie też swoje sprawozdania przedstawili: adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Jak zawsze, w ostatnim posiedzeniu plenarnym kadencji NRA, oprócz członków NRA, uczestniczyli także goście – ustępujący dziekani oraz zasłużeni adwokaci. Gromkimi brawami przywitano adw. Zbigniewa Dykę, który odebrał dyplom i nową rozetkę do Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym, którą otrzymał podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2010 roku. Członków NRA przywitał zaproszony na posiedzenie Kazimierz Barczyk, były adwokat, a obecnie przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W tym samym czasie, w Krakowie odbywały III Dni Kultury Adwokatury Polskiej. Adwokaci mieli okazję wysłuchać koncertu poświęconego pamięci abp. Józefa Życińskiego, zobaczyć przedstawienie „Carmen. Bella Donna”, wernisaż prac Katarzyny Karpowicz, obejrzeć wybrane muzea oraz wziąć udział we mszy świętej celebrowanej przez o. Andrzeja Kłoczowskiego OP, a koncelebrowanej przez o. Wojciecha Życińskiego SDB i ks. Jana Pasierbka.

Na zakończenie posiedzenia adw. Andrzej Zwara, prezes NRA podziękował za trzy lata wspólnej pracy. Szczególne podziękowania złożył adw. Pawłowi Gierasowi, dziekanowi ORA w Krakowie i gospodarzowi posiedzenia NRA oraz adw. Stanisławowi Kłysowi, członkowi NRA i organizatorowi III Dni Kultury Adwokatury Polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email