Relacja z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 25 marca

29.03.2017

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 25 marca 2017 r. w Warszawie. NRA zatwierdziła wykonanie budżetu za rok 2016 i przyjęła preliminarz budżetowy na rok 2017. Tego dnia przyjęto również uchwałę określającą zryczałtowane koszty postępowania dyscyplinarnego i uchwałę o obowiązku informowania dziekana o postawieniu adwokatowi zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa.

NRA przyjęła również uchwałę odnoszącą się do 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, a także uchwałę w sprawie wezwania do przestrzegania gwarancji procesowych oraz poszanowania uprawnień cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, złożył sprawozdanie z prac Prezydium NRA z ostatnich trzech miesięcy. Przypomniał, że Prezydium NRA podjęło 15 lutego uchwałę, w której apelowało do polityków o umiar w wypowiedziach oceniających pracę obrońców. Uchwała ta była reakcją na krytyczne wypowiedzi polityków pod adresem obrońcy kierowcy uczestniczącego w wypadku samochodowym z udziałem pani premier Beaty Szydło. Prezes NRA poinformował, że NRA, z okazji przypadającej 2 kwietnia br. rocznicy 20-lecia Konstytucji RP, przygotowuje działania upamiętniające tę rocznicę. Przypomniał o przygotowaniach do Kongresu Prawników Polskich, który planowany jest dla dwóch tysięcy prawników, głównie dla sędziów, adwokatów i radców prawnych. Prezes Trela poinformował również, że Prezydium NRA podjęło działania w sprawie organizacji obchodów 100-lecia Adwokatury w 2018 roku.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2016, a także preliminarz budżetowy na rok 2017. Z kolei adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie WKR z wykonania budżetu oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2017.

Członkowie NRA dyskutowali nad budżetem na 2017 rok i składką na NRA. W wyniku tej dyskusji NRA przyjęła budżet w wersji zaproponowanej przez Prezydium NRA, zakładający obniżenie od 1 kwietnia 2017r. zasadniczej składki miesięcznej na Fundusz Administracyjny do kwoty 45 zł. Jednocześnie NRA przyjęła system zwalniania izb z obowiązku płacenia składek w sytuacji, gdy członek izby urodził lub przysposobił dziecko (przez okres 6 miesięcy), a także od adwokatów emerytów i rencistów niewykonujących zawodu; adwokatów w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego, jeżeli w tych okresach adwokat jest adwokatem niewykonującym zawodu.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której zobowiązuje adwokatów, którym przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego, do poinformowania o tym fakcie dziekana okręgowej rady adwokackiej. W uchwale zastrzeżono, że pochodząca od adwokata informacja o przedstawionym mu zarzucie popełnienia przestępstwa nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko temu adwokatowi.

(uchwała nr 12/2017)

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich. Zmiany dotyczą m.in. zasad wyznaczania miejsca finału konkursu krasomówczego oraz umożliwiają przyznanie nagrody publiczności.

(uchwała nr 13/2017)

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła zasady w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

(uchwała nr 16/2017)

oraz w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego zakończonego upomnieniem dziekańskim

(uchwała nr 17/2017)

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę z okazji 60. rocznicy przyjęcia Traktatów Rzymskich. W uchwale Adwokatura Polska wyraziła szacunek dla ich znaczenia dla rozwoju i współpracy rodziny państw europejskich oraz podkreśliła, że udział we wspólnocie europejskiej wymaga respektowania przez władze publiczne standardów wynikających z europejskiego porządku prawnego, zwłaszcza w sferze ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

(uchwała nr 18/2017)

W związku z ujawnionymi przypadkami naruszania praw cudzoziemców poszukujących ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym niedopuszczania adwokatów do realizacji czynności zawodowych, Naczelna Rada Adwokacka podjęła przez aklamację uchwałę, w której wzywa do przestrzegania podstawowych gwarancji procesowych oraz do poszanowania uprawnień cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

(uchwała nr 19/2017)

Adw. prof. Maciej Gutowski, przewodniczący Komisji legislacyjnej przy NRA, zdał relację z podejmowanych przez komisję działań w zakresie prób zwolnienia z tajemnicy adwokackiej.

Adw. prof. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji etyki przy NRA, zreferował prace komisji w zakresie zmian w Kodeksie etyki.

Ponadto adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, złożyła sprawozdanie z pracy rzecznika dyscyplinarnego, zaś adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił sprawozdanie z pracy WSD.

Tagi: posiedzenie plenarne NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email