Relacja z posiedzenia NRA

25.09.2012

Podczas posiedzenia plenarnego NRA, które odbyło się 22 września w Jadwisinie przyjęto projekt ustawy Prawo o adwokaturze oraz uchwałę dotyczącą kosztów sądowych w sprawach cywilnych, a także uchwałę w sprawie niezawisłości sędziowskiej.

Po ponad rocznej pracy zespołu pod kierunkiem adw. prof. Macieja Gutowskiego NRA przyjęła propozycję zmiany ustawy Prawo o adwokaturze.  Kompleksowe zmiany wynikają z konieczności zmian w funkcjonowaniu samorządu adwokackiego jakie nastąpiły przez ostatnie 30 lat - od czasu uchwalenia poprzedniej ustawy, uzupełniają luki prawne oraz uwzględniają wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. (Czytaj szczegółową informację:  http://adwokatura.pl/?p=5032)

NRA wyraziła niepokój związany z przebiegiem prac legislacyjnych w przedmiocie założeń do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i o zmianie kodeksu postępowania cywilnego. Adwokaci uważają, że pomysł likwidacji znaków sądowych nie jest poparty rzetelnymi analizami merytorycznymi i finansowymi. NRA postuluje, aby wprowadzenie elektronicznej formy płatności stanowiło dodatkową możliwość ponoszenia opłat sądowych, a nie było alternatywą dla znaków sądowych. Adwokaci podkreślili zaniedbanie do jakiego doszło poprzez zagubienie stanowiska NRA w pracach legislacyjnych.

Jednocześnie NRA ponowiła postulat podjęcia głębszej reformy systemu kosztów sądowych w sprawach cywilnych, w tym rozwiązania problemu kosztów zastępstwa procesowego. Samorząd adwokacki uważa, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wymagają pilnych zmian. - Zasadne wydaje się doprowadzenie w pierwszej kolejności do tego, aby w tzw. sprawach cywilnych z wyboru obywatele uzyskali prawo do zwrotu realnych kosztów zastępstwa procesowego według średnich stawek rynkowych. – czytamy w uchwale. Obecne przepisy tego nie gwarantują, co wpływa na ograniczenie prawa dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. NRA zwraca również uwagę na konieczność wprowadzenia systemu bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej z zaznaczeniem by przy tej okazji nie doszło do ograniczenia prawa obywatela do pomocy najlepiej przygotowanych profesjonalistów.

Podczas posiedzenia zajęto także stanowisko w sprawie niezawisłości sędziowskiej. - „Elastyczne” traktowanie ram ustawowych, pomijanie treści przepisów kompetencyjnych zawartych w ustawach i odwoływanie się do regulacji niższego rzędu, celem doraźnej ingerencji w kompetencje władzy sądowniczej, deprecjonuje zasadę podziału władzy. – uważają adwokaci. NRA podkreśla też, że wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości o zabarwieniu emocjonalnym nie służą wykonywaniu jego kompetencji. Adwokatura sprzeciwia się próbom wpływu na działanie polskich sądów przez władzę wykonawczą i opowiada się za przekazaniem kompetencji oceny pracy sędziów Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponadto Adwokatura dostrzega potrzebę wprowadzenia jasnych kryteriów doboru na stanowiska sędziowskie oraz zagwarantowania rzeczywistego udziału adwokatów i radców prawnych w dostępie do stanowisk sędziowskich po to, aby uczynić godność sędziego koroną zawodów prawniczych.

Tego dnia NRA podjęła też uchwałę dotyczącą terminu zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zgodnie z decyzją NRA, Zjazd odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 roku w Katowicach.  Jako parytet osobowy przyjęto proporcję - 1 delegat na 40 adwokatów, członków izby wpisanych na listę adwokatów wykonujących zawód.

Ponadto Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad wydaniem kompletu sześciu płyt poświęconych zasłużonemu dla Adwokatury śp. arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu.

Czytaj uchwałę nr 79/2012 dotyczącą założeń do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i o zmianie kodeksu postępowania cywilnego

Czytaj uchwałę nr 80/2012 dotyczącą niezawisłości sędziowskiej

 

 

 

Tagi: NRA, ministerstwo, sąd, pomoc, stawka, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email