Relacja z posiedzenia NRA

02.04.2014

Wyjątkowe wydarzenie towarzyszyło posiedzeniu plenarnemu NRA, które odbyło się 28 marca w Lublinie. Lubelscy adwokaci obchodzili 95-lecie pierwszego zgromadzenia swojej izby.

Tradycyjnie, jako co roku marcowe posiedzenie NRA poświęcone było w dużej mierze kwestiom finansowym. Zatwierdzono wykonanie budżetu za rok 2013 r. oraz przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2014. Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, przedstawiła wyniki audytu finansowo-księgowego NRA, a adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, zapoznał członków NRA ze sprawozdaniem Komisji dotyczącym wykonania budżetu oraz z opinią WKR odnoszącą się do preliminarza budżetowego. Na wniosek adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, podjęto uchwałę obniżającą od 1 kwietnia 2014 r. udział poszczególnych izb w pokrywaniu wydatków budżetowych jako iloczyn członków danej izby oraz składki na Fundusz Administracyjny NRA do kwoty po 45,00 zł od adwokata członka izby adwokackiej wykonującego zawód, a od 1 stycznia 2014 r. do kwoty 25,00 zł od adwokata członka izby adwokackiej niewykonującego zawodu opłacającego składkę samorządową. Po raz pierwszy, na wniosek Prezydium, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła także zwolnić izby adwokackie z naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy.

Podczas posiedzenia adw. dr hab. Adam Redzik z redakcji „Palestry” przedstawił prezentację dotyczącą wydawania „Palestry” oraz innych pozycji wydawniczych redakcji i poprosił o poparcie inicjatywy włączenia opłaty za pismo do składek samorządowych od przyszłego roku. Przypomniał, że obecna cena pisma to 15,88zł miesięcznie. Jeśli „Palestra” związana będzie ze składką to koszt miesięczny nie będzie przekraczał 10 zł. Kwota ta byłaby stała zarówno dla prenumeratorów wersji papierowej jak i elektronicznej.

Adw. dr Szymon Byczko, przewodniczący komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych przy NRA, referował kwestię zaskarżenia art. 82 kpk do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Mecenas przedstawił opinię, że brakuje formalno-prawnych możliwości podjęcia działań w kierunku złożenia przez NRA wniosku do Trybunału w kwestii zaskarżenia przepisu dopuszczającego radców prawnych do reprezentowania klientów przed sądem w sprawach karnych, z uwagi na brak legitymacji. Pan Mecenas podkreślił, że podobne zdanie w tej sprawie miał adw. dr Michał Jackowski. NRA przyjęła opinię do wiadomości.

Ponadto NRA podjęła uchwałę zmieniającą regulamin postępowania mediacyjnego, w zakresie zmiany wysokości opłaty mediacyjnej. (czytaj uchwałę)

Podczas posiedzenia adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Prezydium z ostatnich trzech miesięcy, z kolei adw. Jacek Trela przedstawił stan spraw legislacyjnych. Jak zawsze swoje sprawozdania przedstawili też adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Posiedzeniu towarzyszyły obchody rocznicowe pierwszego zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie, które miało miejsce 29 marca 1919 roku. Z tej okazji ORA w Lublinie zorganizowała na zamku lubelskim koncert muzyki poważnej w wykonaniu solistów – Katarzyny Oleś-Blachy (sopran) i Makariyego Pihury (bas) oraz muzyków Marty Mołodyńskiej (fortepian) i Roberta Kabary (skrzypce) i otwarto wystawę poświęconą adw. Stanisławowi Kalinowskiemu. Podczas mszy świętej w lubelskiej katedrze bp Stanisław Budzik poświęcił sztandar izby adwokackiej w Lublinie. Po mszy odbył się koncert organowy w wykonaniu prof. Andrzeja Białko. Zwieńczeniem trzydniowych obchodów była konferencja poświęcona lubelskiej adwokaturze, przy okazji konferencji, która odbyła się na lubelskim Zamku goście mogli zwiedzać Kaplicę Trójcy Świętej i Galerię Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku oraz wysłuchać koncertu chóru Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej. (Czytaj szczegółową relację)

Wszyscy członkowie NRA otrzymali od adw. Stanisława Estreicha, dziekana ORA w Lublinie pamiątkowy album pt. „Ścierajcie próżność moją. Życie i los Stanisława Kalinowskiego, Lublinianina ze Lwowa”.

 

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email