Relacja z posiedzenia NRA

16.06.2014

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej  odbyło się 14 czerwca w Szczecinie. Zgromadzonych adwokatów przywitał Piotr Krzystek, prezydent miasta Szczecina.

Prezydent w krótkiej prezentacji opowiedział o rozwoju i inwestycjach miasta. W imieniu zgromadzonych adw. Stanisław Kłys wręczył Panu Prezydentowi płytę wydaną przez NRA z kazaniami abp. Józefa Życińskiego i muzyką organową, nawiązując w wystąpieniu do informacji o budowie filharmonii z najlepszą akustyką w kraju.

Przechodząc do spraw bieżących adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Prezydium z ostatnich trzech miesięcy. Z kolei adw. Jacek Trela przedstawił stan spraw legislacyjnych, w tym projekt zmiany ustawy Prawo o adwokaturze.

Następnie adw. Rafał Dębowski przedstawił projekt uchwały dotyczący pisma „Palestra”. NRA przyjęła uchwałę, w której podjęto decyzję, że pismo ma być kolportowane do wszystkich adwokatów i prawników zagranicznych z obszaru UE wpisanych na listy prowadzone przez ORA, w ramach składki na fundusz administracyjny przekazywanej przez ORA na rzecz NRA. Adwokaci będą mieli możliwość wyboru formy i sposobu otrzymywania periodyku. Będą mogli otrzymywać tradycyjnie papierową wersję pisma bądź też elektroniczną. Dzięki temu miesięczny koszt wydawania czasopisma zostanie obniżony z 16 do 10 złotych. Uchwała wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku i wówczas nastąpi zmiana zasad rozliczania kosztów.

Adw. Roman Kusz omówił politykę wizerunkową adwokatury. Podsumował działania podjęte przez komisję Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej oraz planowane jesienią działania komisji. Z kolei przedstawiciele TVP Szczecin – Maria Bartczak – dyrektor TVP Szczecin i red. Adam Zadworny przedstawili projekt cyklu filmów pt.: „Obrońcy” i przekazali Prezesowi NRA list intencyjny z prośbą o włączenie się w inicjatywę. Filmy miałyby omawiać interesujące sprawy sądowe, które w ostatnich latach przykuwały uwagę opinii publicznej. Obok spraw karnych, w dokumentach pokazywane będą też m.in. sprawy rodzinne i gospodarcze z całej Polski. Program byłby pokazywany w TVP Info. NRA zaaprobowała propozycję współpracy. Również w kwestii wizerunkowej wypowiedział się adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi, który przedstawił członkom NRA kampanię wizerunkową, jaką przeprowadzono na terenie izby łódzkiej. Natomiast adw. Cezary Goryszewski, dziekan ORA w Opolu, przedstawił projekt izby opolskiej – „mobilny system pomocy prawnej - Adwokat”. Jest to aplikacja na smartfony, ułatwiająca znalezienie adwokata.

Kolejnym punktem programu było omówienie kwestii wynagrodzeń członków organów adwokatury i organów izb. Adw. Rafał Dębowski zreferował projekt rekomendowany przez Prezydium, ale wobec dyskusji co do tego, który organ izby powinien ustalać wysokość diet, NRA podjęła decyzję o powołaniu zespołu, który przygotuje na następne posiedzenie plenarne NRA projekt uchwały w powyższej kwestii. Do września przesunięto również decyzję o przyjęciu przez NRA Kodeksu Etyki Prawników Europejskich, ustanowionego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Adwokaci: Rafał Dębowski, Tomasz Korczyński i Michał Szpakowski zaprezentowali program „SOWA”. Ma to być centralny system elektroniczny, pomagający wykonywać obowiązki okręgowych rad adwokackich nałożone przepisami prawa o adwokaturze, w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji adwokatów, wspierania procesu szkoleniowego, itp. NRA przyjęła uchwałę, w której upoważniła Prezydium NRA do zakupu autorskich praw majątkowych do tego systemu informatycznego. Uchwała zobowiązuje NRA do udzielenia licencji izbom adwokackim w ramach ponoszonych składek na fundusz administracyjny, a także zobowiązuje rady adwokackie do wdrożenia systemu we wszystkich izbach.

Ponadto adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, przedstawiła projekt uchwały dotyczący zasad udzielania pożyczek przez NRA. Pożyczki będą udzielane wyłącznie w nagłych, uzasadnionych wypadkach, na nabycie nieruchomości, remonty oraz nabycie środków trwałych i wyposażenia siedziby rady. Uchwała została przyjęta.

Adw. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, poinformował zgromadzonych o uchwale przyjętej przez Zgromadzenie Izby Wielkopolskiej dotyczącej przyjęcia długoletniej strategii działań Adwokatury Polskiej. NRA zobowiązała Prezydium NRA do powołania zespołu, który opracuje takie założenia.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił sprawozdanie z prac WSD za ostatnie pół roku. Prezes WSD powiedział, że w tym czasie wpłynęły 53 sprawy, rozpoznano 81. Odbyło się 10 sesji, wydano 52 postanowienia i 29 orzeczeń.

Adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan ORA w Szczecinie, podziękował obecnym za przybycie do Szczecina oraz zaprosił wszystkich gości do zwiedzania miasta.

Uchwały będą dostępne za kilka dni, po ich podpisaniu, w Wyszukiwarce przepisów adwokackich na stronie www.nra.pl.

Kolejne posiedzenie plenarne NRA planowane jest na 20 września. 

 

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email