Relacja z posiedzenia NRA

25.09.2014

20 września br. odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Tym razem członków NRA ugościła izba wałbrzyska.

Posiedzenie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci adw. Grzegorza Janisławskiego, byłego dziekana ORA w Wałbrzychu, który zmarł 23 sierpnia 2014 r. Następnie adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, uroczyście wręczył adw. Andrzejowi Dzięciołowi, członkowi NRA, medal „Dla Obrońcy Praw Człowieka – Adwokatura Polska” z okazji przypadającego w tym roku 25-lecia pierwszych wolnych wyborów. Medale były wręczane zasłużonym adwokatom podczas Czerwcowej Gali Wolności, w której adw. Dzięcioł nie mógł uczestniczyć.

Z kolei zaproszony na posiedzenie adw. Wojciech Bergier odczytał list, jaki na ręce prezesa NRA przekazał ks. Adam Boniecki, honorowy redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. W swoim liście ks. Boniecki podziękował za współuczestniczenie Adwokatury Polskiej w jego jubileuszu 80. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy w Tygodniku Powszechnym.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była bieżącym pracom NRA. Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, przedstawił stan prac nad projektem ustawy Prawo o adwokaturze i rozporządzenia o stawkach adwokackich. Poinformował, że zakończył się etap komisyjnych prac nad projektem Poa, a także poinformował o pracach związanych z przygotowaniem projektu rozporządzenia dotyczącego taksy adwokackiej, nad którym wspólnie pracowały samorządy adwokaci i radcowski a który został przekazany ministerstwu sprawiedliwości. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił stan prac związanych z wdrożeniem systemu informatycznego obsługi okręgowych rad adwokackich (SOWA). Przypomniał, że kilka dni wcześniej odbyło się szkolenie dla przedstawicieli ORA, poinformował o spotkaniu zespołu ds. wdrożenia i rozwoju tego systemu. Obecnie firma CONFIDO rozpoczyna indywidualne szkolenia w radach adwokackich, co pozwoli na rozpoczęcie pracy systemu w poszczególnych izbach. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przedstawił zaś nowe założenia do ubezpieczeń OC dla adwokatów na lata 2015-2017. Poinformował, że nadal ubezpieczycielem będzie TU PZU Warta, a finalne warunki zostaną ustalone do 15 października br.

Następnie adw. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, zapoznał Naczelną Radę Adwokacką z wynikami prac zespołu ds. opracowania projektu uchwały w sprawie jednolitych zasad wynagradzania członków organów izb i organów adwokatury. W toku merytorycznej dyskusji, w której wzięło udział wielu obecnych, zgłoszone zostały nowe propozycje rozwiązań, których zespół wcześniej nie rozważał.  Dlatego postanowiono aby powołany zespół zebrał i przeanalizował wszystkie głosy i propozycje przedstawione w toku dyskusji tak by podczas listopadowego posiedzenia plenarnego NRA można już było przedstawić pod głosowanie propozycję uchwały w tej sprawie.

Następnie adw. Rafał Dębowski omówił problematykę funkcjonowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. Zwrócił uwagę na niejednolitą praktykę organów samorządu w tej materii jak również na problem zdefiniowania granic między informacją publiczną związaną z wykonywaniem przez samorząd zadań władzy publicznej, a informacją o wewnętrznej działalności samorządu nie stanowiącą informacji publicznej. Wskazał również na częściowe pokrywanie się uprawnień do zasięgania informacji o działalności samorządowej wskazując, że czym innym jest prawo obywatela do uzyskiwania informacji publicznej, a czym innym jest prawo adwokata do uzyskiwania informacji o działalności samorządu, którego adwokat jest członkiem. Wypracowaniu jednolitych standardów w powyższej mierze służyć winno spotkanie sekretarzy i zastępców sekretarzy ORA i NRA.

Adwokaci dyskutowali również nad strategią i priorytetami działań Adwokatury na najbliższe lata. W dyskusji poruszono między innymi kwestie współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego, w tym głównie z samorządem radców prawnych, współpracy ze środowiskami politycznymi oraz zaangażowania w działalność kulturalną. NRA postanowiła dokończyć wypracowywanie koncepcji na następnym posiedzeniu plenarnym. Do tego czasu członkowie NRA zostali poproszeni o przesyłanie swoich pomysłów do biura NRA.

Adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, przedstawił założenia współpracy z TVP przy realizacji cyklu filmów dokumentalnych o pracy adwokatów. W każdym odcinku omówiona byłaby głośna sprawa, z różnych dziedzin prawa, w której adwokat opowiadałby o kulisach procesu i meandrach prawa. NRA zdecydowało upoważnić Prezydium NRA do kontynuacji prac w celu zrealizowania czterech odcinków programu.

Adw. dr Małgorzata Kożuch, przewodnicząca komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji przy NRA, poruszyła kwestię korzystania przez adwokatów z pośrednictwa portali internetowych. Komisja chce ujednolicenia zasad, aby nie przekraczać zasad etyki adwokackiej w zakresie zakazu reklamy. Temat ten będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu plenarnym NRA, po uzyskaniu stanowiska Komisji Etyki.

Stałym punktem porządku obrad jest omówienie spraw finansowych, pracy rzecznika dyscyplinarnego i prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, poinformowała, że budżet jest wykonywany zgodnie z planem. Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, zwróciła uwagę na wypowiedzi medialne rzeczników dyscyplinarnych. Uczulała, aby wypowiedzi te nie miały charakteru oceniającego, ponieważ w biurze rzecznika dyscyplinarnego NRA jest bardzo dużo wniosków o wyłączenie rzecznika z postępowania, właśnie z powodu wyrażenia przez rzecznika dyscyplinarnego swojego stanowiska w prasie. Adw. Krasowska stwierdziła, że zalecane jest, aby na tematy dotyczące zagadnień dyscyplinarnych wypowiadali się rzecznicy prasowi. Adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD poinformował o statystykach w pracy WSD. Do końca września wpłynęło 100 nowych spraw, rozpatrzono 118, odbyło się 17 sesji, wydano 71 postanowień i 47 orzeczeń. Prezes zwrócił uwagę, że w tym roku wpłynęło mniej spraw niż w latach ubiegłych.

Na zakończenie adw. Andrzej Zwara podziękował adw. Wojciechowi Biegańskiemu, dziekanowi ORA w Wałbrzychu, za zorganizowanie posiedzenia na ziemi wałbrzyskiej.

Po zakończeniu obrad członkowie NRA pojechali na grób adw. Grzegorza Janisławskiego, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie udali się do Teatru Naszego w Michałowicach gdzie obejrzeli spektakl muzyczny przygotowany przez Jadwigę i Tadeusza Kutów – aktorów i założycieli Teatru Naszego. Nie sposób było uniknąć  wrażeń sportowych. Tego wieczoru adwokaci w wielkich emocjach oglądali półfinałowy mecz mistrzostw świata mężczyzn w siatkówce, w którym zmierzyły się drużyny z Polski i Niemiec.

Następne posiedzenie plenarne NRA planowane jest na 22 listopada 2014r. w Krakowie.

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email