Relacja z posiedzenia NRA

25.11.2014

22 listopada 2014 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Posiedzenie rozpoczęło się od bardzo miłych akcentów – adw. Krzysztof Kostański, skarbnik ORA w Krakowie i adw. Piotr Ochałek, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby krakowskiej otrzymali odznaki Adwokatura Zasłużonym. Z kolei członkowie NRA - adw. Andrzej Siemiński i adw. Rajmund Żuk otrzymali pamiątkowe grafiki z okazji 25-lecia pracy samorządowej w Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prezes Andrzej Zwara poinformował o pracach Prezydium NRA z ostatnich tygodni. Następnie adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu przedstawił efekty pracy zespołu, który przygotował projekt uchwały o dietach samorządowych. NRA przyjęła uchwałę, zgodnie z którą wysokość diet dla członków organów izb adwokackich ustalać będą okręgowe rady adwokackie, zaś zgromadzenia izby adwokackich przez przyjęcie budżetu, akceptować będą wydatki na ten cel. NRA ustaliła przy tym jednolitą stawkę bazową diety dla członków organów za sprawowanie funkcji, która wynosi 500 złotych. Uchwała nakłada też obowiązek dostosowania dotychczasowych zasad do przyjętych zmian do 30 czerwca 2015 roku. (czytaj uchwałę nr 19/2014).

Adw. prof. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki przy NRA, przedstawił projekt uchwały w sprawie Kodeksu Etyki Prawników Europejskich. NRA podjęła uchwałę wskazującą, że zasady wynikające z Kodeksu Postępowania Prawników Europejskich, przyjętego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) obowiązują także polskich adwokatów świadczących pomoc prawną za granicą oraz adwokatów zagranicznych działających w Polsce, o ile przepisy te nie stoją w sprzeczności z normami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. (czytaj uchwałę nr 20/2014)

Mecenas Jacek Giezek omówił również kwestie bieżące związane z przestrzeganiem etyki adwokackiej, m.in. propozycje samorządu radcowskiego, jakie znalazły się w projekcie zmiany kodeksu etyki radcowskiej, gdzie zaproponowano liberalizację zasad dotyczących tajemnicy adwokackiej i zniesienia zakazu płatnego pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów. Adwokaci z NRA podkreślili bezwzględny charakter tajemnicy adwokackiej. Podjęli oni uchwałę, w której zaznaczyli, że tajemnica adwokacka stanowi fundament Adwokatury i jest jej niezbywalną powinnością w demokratycznym państwie prawnym. (czytaj uchwałę nr 22/2014) Tajemnica adwokacka będzie również tematem konferencji Komisji Etyki, która odbędzie się 12 grudnia br. we Wrocławiu. Również pośrednictwo płatne uznano za niezgodne z etyką adwokacką i mogące godzić w niezależność adwokacką. Przewodniczący Komisji Etyki odniósł się także do wyroku Sądu Najwyższego, który uznał, że nie ma podstaw prawnych do karania radcy prawnego niewywiązującego się z obowiązku doskonalenia zawodowego. Prof. Giezek ocenił, że wyrok ten nie może mieć zastosowania w stosunku do adwokatów. Adwokaci muszą dawać rękojmię, a tę spełniają m.in. poprzez stałe doskonalenie zawodowe. W najbliższych dniach Komisja Etyki przygotuje oficjalne stanowisko w tej sprawie. Adw. Jacek Giezek poprosił też o powołanie zespołu, który przeanalizuje kwestie dotyczące uregulowania specjalizacji w zawodzie adwokata i ewentualnie zaproponować możliwe rozwiązania do rozważenia przez NRA. Skład zespołu w najbliższym czasie powoła Prezydium NRA.

Adw. dr Małgorzata Kożuch, przewodnicząca Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji przy NRA omówiła temat korzystania z pośrednictwa portali internetowych. Na kolejnym posiedzeniu NRA Pani Mecenas przedstawi propozycje przeciwdziałania tego typu praktykom.

Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, przedstawił propozycję zmiany regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej. Nowelizacja została zaakceptowana przez NRA. (czytaj uchwała nr 21/2014)

Adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówili kwestie związane ze strategią i priorytetami działań Adwokatury. Zreferowali stan dotychczasowych prac zespołu i przedstawili główne rysujące się zagadnienia. Poinformowali również, że rozważana jest m.in. możliwość opracowania przez zespół stosownej ankiety w tym zakresie.

Adw. Rafał Dębowski oraz adw. dr hab. Szymon Byczko, przewodniczący Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych przy NRA, omówili kwestię wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 52 ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. W przepisie tym wskazano, iż maksymalny limit wydatków budżetowych na pokrycie kosztów na pomoc prawną z urzędu, w tym na obronę na żądanie, wyniesie 200 mln. zł rocznie. Regulowanie kwestii wydatków budżetowych państwa, w dodatku w perspektywie 10-letniej, nie powinno być dokonywane w ustawie zmieniającej kodeks postępowania karnego, lecz jedynie w ustawie budżetowej. Wprowadzanie limitów wydatków, nawet prawne dokonywanie przesunięć, stoi w oczywistej sprzeczności z prawem do obrony, realizowanym poprzez powszechne prawo do obrony. Takie ograniczenie budżetowe budzi uzasadnione zarzuty co do ich sprzeczności z art. 2 i art. 219 ust. 1 Konstytucji. Kwestionowany przez NRA przepis nie dość, że zawiera regulacje na następne 10 lat, choć budżet państwa ustalany jest wyłącznie w okresach rocznych, to również nie precyzuje, co się stanie w przypadku wyczerpania się budżetu przed końcem roku. Zważywszy na powyższe, NRA zobowiązała Prezydium NRA do złożenia w Trybunale Konstytucyjnym wniosku o zbadanie zgodności art. 52 ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego z Konstytucją w tym zakresie. (czytaj uchwałę nr 23/2014)

Z kolei adw. Michał Synoradzki z ORA w Katowicach przedstawił argumenty przemawiające za złożeniem skargi w TK w zakresie obron karnych sprawowanych przez radców prawnych. Po dyskusji NRA powołała zespół w składzie: adw. Roman Kusz, wicedziekan ORA w Katowicach, adw. Michał Synoradzki, członek ORA w Katowicach i adw. Jerzy Marcin Majewski z izby poznańskiej, który ma opracować projekt wniosku do Trybunału o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 82 kpk, celem przedstawienia go członkom NRA na następne, styczniowe posiedzenie plenarne NRA.

Adw. Ewa Krasowska zreferowała sprawę zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. NRA przyjęła uchwałę w tej kwestii. (czytaj uchwałę nr 24/2014). Następnie rzecznik dyscyplinarny NRA zdała sprawozdanie ze swojej pracy w ostatnich miesiącach. Sprawozdanie z działalności przedstawił również adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD.

Ponadto NRA podjęła decyzję, że Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2016 zorganizowany zostanie w Krakowie.

Posiedzeniu plenarnemu NRA w Krakowie towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne, w ramach IV Dni Kultury Adwokatury. Goszczący w tym czasie w Krakowie adwokaci mieli okazję zobaczyć wiele interesujących wystaw, wysłuchać koncertów, wziąć udział w wykładach, a także obejrzeć premierę filmu „Czas próby”, o krakowskich obrońcach w procesach politycznych w latach 1980-1989.

Kolejne posiedzenie plenarne NRA planowane jest na dzień 16 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email