Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

31.03.2015

28 marca 2015 r. w Otwocku k. Warszawy odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Członkowie NRA dyskutowali m.in. na temat budżetu NRA na rok 2015, a także skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obron karnych prowadzonych przez radców prawnych, na temat strategii i priorytetów działań Adwokatury oraz o zasadach wynagradzania członków sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych oraz ich zastępców za wykonywane czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy adwokatów, którzy pięć lat temu, 10 kwietnia 2010 r., zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Następnie adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, pogratulował adw. prof. Piotrowi Kruszyńskiemu nominacji na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Przechodząc do porządku obrad prezes omówił bieżącą pracę Prezydium NRA. Poinformował m.in. o pracach legislacyjnych nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa, o pracach nad nowelizacją ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz o przygotowaniach do wejścia w życie znowelizowanego kodeksu postępowania karnego. Przypomniał, że komisja doskonalenia zawodowego przy NRA jest w trakcie przeprowadzania w izbach szkoleń z nowelizacji kpk. W opinii osób, które już uczestniczyły w nich, szkolenia są prowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, poinformował o bieżących pracach nad informatyzacją Adwokatury. Zaznaczył, że w większości rad przygotowano już pracowników do obsługi nowego systemu, jednak aby system był w pełni wykorzystany, pozostałe rady powinny jak najszybciej przejść szkolenia i wdrożyć system w swoich izbach.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, przedstawiła wykonanie budżetu za rok 2014 oraz wyniki audytu działu finansowo-księgowego NRA, a następnie przedstawiła preliminarz budżetowy na rok 2015. Z kolei adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie WKR z wykonania budżetu oraz opinię na temat propozycji budżetowych na rok 2015. NRA zatwierdziła wykonanie budżetu za rok 2014 r. oraz przyjęła preliminarz budżetowy na rok 2015.

W dalszej części posiedzenia adw. Michał Synoradzki przedstawił projekt skargi konstytucyjnej w sprawie obron karnych prowadzonych przez radców prawych w przepisach znowelizowanego kpk. NRA przyjęła uchwałę w sprawi zaskarżenia do TK art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 6 ustawy z 6 lipca 1982 o radcach prawnych oraz art. 82 kpk jako niezgodnych z art. 17 ust. 1,  z art. 32 ust. 1 i z art. 42 ust. 2 Konstytucji. NRA zobowiązało Prezydium do złożenia wniosku w TK oraz upoważniło prezesa NRA do udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania NRA przed Trybunałem Konstytucyjnym i innymi organami Państwa: adw. prof. Piotra Kruszyńskiego, adw. Romana Kusza oraz adw. Michała Synoradzkiego. (czytaj uchwałę 32/2015)

Adw. Maciej Gutowski, przewodniczący zespołu ds. odpracowania strategii Adwokatury, przedstawił propozycję pytań do ankiety, której wyniki miałyby stać się podstawą opracowania długoterminowej strategii Adwokatury. Zagadnienie wzbudziło burzliwą dyskusję członków NRA, w której udział wzięło wielu dyskutantów. W jej trakcie przedstawiane były różne propozycje podejścia do sposobu sporządzenia strategii dla adwokatury. Kierowano również liczne uwagi co do poprawności sformułowania niektórych pytań. Do tego punktu zgłoszono kilka wniosków o charakterze formalnym: o zamkniecie dyskusji, o odbycie osobnego posiedzenia plenarnego NRA, na którym dyskusja nad strategią Adwokatury byłaby punktem wiodącym, jak również o odrzucenie pytań. Ten ostatni wniosek wzbudził sporo pytań i zasiał sporo wątpliwości ze strony członków NRA co do jego znaczenia i skutków; niejednomyślną decyzją jednak został przyjęty. W związku z takim wynikiem głosowania, prezes Andrzej Zwara poprosił Zespół, by przygotował bardziej pogłębiony materiał na posiedzenie plenarne planowane w czerwcu br., tak by ten temat można było szerzej omówić i poświęcić mu więcej czasu.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, przedstawili projekt zasad wynagradzania członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

NRA podjęła również uchwałę, w której wyraziła zaniepokojenie w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r., oddalającym powództwo wnuka więźniów obozów koncentracyjnych w czasach II wojny światowej przeciwko wydawcy dziennika „Die Welt”, w związku z użyciem na łamach tego dziennika sformułowania „polski obóz koncentracyjny w Majdanku”. W uchwale NRA sprzeciwia się przyjętej przez warszawski Sąd Okręgowy interpretacji, jakoby sądowa ochrona dóbr osobistych w postaci tożsamości i godności narodowej nie była należna indywidualnym osobom, które z uzasadnionych względów poczuły się skrzywdzone publikacjami niezgodnymi z prawdą historyczną.

Tego dnia na wniosek adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA przyjęto także uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl dopuszczając możliwość używania dwóch imion w adresie mailowym.

NRA zdecydowała również o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Prezydium do kontynuowania produkcji serialu „Obrońcy”, którego cztery pierwsze odcinki emitowane były w regionalnych oddziałach TVP.

Ponadto adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, zdała sprawozdanie ze swojej pracy w ostatnich miesiącach oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności WSD.

Tagi: NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email